Frisenborg Gods fæstebreve

3die del: år 1775 - 1807:

1775.

971 Fol 234
Jens Jensen, Skivholme er følgende paategnet: Iligemaade har ieg fæsted ham den anden halwpart af No 7 sst, som hans fader Jens Jensen er fradød af lige Hkorn med lige Udgift og Arbeide, som herudi er Specificeret etc. 10 Jan 1775.

972 Fol 234
Niels Jørgensen, Skovby - født paa mit Gods sst - 1/2 gaard hans fader Jørgen Nielsen, godwilligt har owerladt ham.
Hkorn 4-4-3-1 7/9 alb. Lg 10 rd 4 mk 9 sk. Indf 20 rd. 29 Decb 1774.

973 Fol 234
Hans Jensen, Skovby  - født paa mit Gods sst - 1/2 gaard hans fader Jens Andersen godwilligt har owerladt ham. Hkorn 4-4-3-1 7/9 alb Lg 10 rd 4 mk 9 sk. samt Howeri til Christinedahl. Indf 20 rd. 29 Decb 1774.

974 Fol 235
Rasmus Pedersen, Borum - født paa mit gods sst - en gaard hans fader Peder Jensen i fæste har haft og i Meeget God stand wed Døden forladt. Hkorn under No 4-5-3-1 fc og 1/2 af No 13 - 3-1-1 fc, hwilket sidste er en halw Selw Eier Gaard tilsammen Hkorn 8-4-2 fc. Lg og Arbeidspenge 22 rd 5 mk, forretter de Reiser hand efter Omgang lige med mine Andre friebønder kand tilkomme item Arbeide og Kiørsel wed frie skowningen samt wedligeholder de denne Gaard tildeelte Weyparter. Underholder sin gamle Moder hendes Liws tiid. Indf 50 rd. 7 Juni 1774.

975 Fol 335
Laurs Buch, Voldby - født paa Boller Gods - 1/2 gaard Jens Hansen i armod er frakommen.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 1 mk 10 sk etc. Da formanden har ladet Gaardens Bygninger forfalde hawer han dem med første at istandsætte, hwortil ieg har lowet ham det fornødne Eege undertømmer, giwed ham til æde korn 1 td Rug og 2 td Byg. 22 Juni 1774.

976 Fol 336
Niels Jensen, Trige  - født paa mit Gods i Hadsten Mølle Gyde - et 8 fag huus med tilliggende Kaalgaardsplads Rasmus Nielsen sidst beboede. Huuspenge 2 rd. Lader Enken Maren Pedersdatter beholde frie huuswærelse hos sig hendes Lifstiid. Indf 4 rd. 22 April 1775.

977 Fol 336
Niels Jensen, Norring - født sst - 1/2 Annexgaard hans fader Jens Præst godwilligt har owerladt ham. Hkorn 3-2-2-3/7 alb samt 1/22 deel af Norring gaards Aul. Som denne 1/2 gaard har liige wed sin Anden 1/2 gaard ibd og Lg 4 rd 3 mk 4/7 sk Arbeidspenge 5 rd - 1/22 af Norringgaard 11 rd 5 mk 9 sk etc. Der er afgift til Præsten i Søften. Indf 66 rd 4 mk 22 Decb 1774.

978 Fol 337
Skjoldelev og Hummelure Korntiende.

Samtlige Skjoldelev og Hummelure beboeres - undtagen Jacob Wacher - Jens Pedersen - Laurs Pedersen - og hr Cadovius som allerede har deres Tiender - Kongens og Kirkens anpart Korn tiende af deres steders Hkorn 46 td 6 skp 1 fc 2 2/5 alb for aarlig afgift pr td 1 rd 2 mk Danske. saa længe Rasmus Jensen i Skjoldelev og Mogens Laursen i Hummelure lewer og deres stæder beboer. Indfæstning 8 mk pr td. 23 Sept 1775.

979 Fol 337
Peder Pedersen, Aarslev - født sst - en gaard Jens Albretsen har owerladt ham.
Hkorn 6-5-3-13/14 alb. Lg 20 rd 1 mk 1 3/7 sk. Indf 60 rd. 5 Maj 1775.

980 Fol 338

Thomas Nielsen, Lading - forrige Staldkarl, som til fornøyelse har tient mig - 1/2 gaard Rasmus Laursen er frakommen. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. I henseende til udwisende Troeskab i min tieneste befries hand for at betale Arbeidspenge, men derimod ligesom mine andre frie Bønder, forretter frie Skowning, Reiser og wedligeholder de den 1/2 gaard tildelte Wei parter. Til Aarlig udwisning giwes ham 6 Læs Træe det eene aar Gawnings Træe og det andet aar brænde Træe, som min Skow Riider uden andre ordre hannem udwiiser, og hand selw besørger Skowet og hjemført foruden den sædwanlige udwiisning. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korn tiende sin Liwstiid af gaarden imod en aarlig afgift a 4 mk pr td Hkorn. 22 Febr 1775

981 Fol 338

Hans Andersen, Haar - født sst - en gaard Laurs Pedersen formedelst armod og gaardens forsiddelse er fradømt. Efter Markens deeling og Ligning mellem beboerne staar for Hkorn 6 td 1 skp 1 alb?. Lg 7 rd 15 sk etc. Arbeidspenge 3 rd 4 mk 8 sk. Der forrettes howeri for 1/8 partgaard. I henseende at han har betalt sin formands Restance og Bygningens Ringhed er hand fri for indf. Signeret uden dato (1775?)

982 Fol 338
Niels Jensen, Haar - Smed - født i Selling Bye af Collerup Godses Reserwe Mandskab - en gaard Frands Dahl formedelst stor Restance og stædse widere forødelser er blewen fradømt. Hkorn efter ligningen 3 td 1 skp 1 alb. Lg 7 rd 15 sk etc Arbeidspenge 2 rd 3 mk. Forrige fæster Frands Dahl nyder frie huuswærelse i Gaarden sin og hustrues Liwstiid. Da han har betalt sin formands Restance er hand fri for indf. Signeret uden dato (1775?)

983 Fol 339.
Rasmus Envoldsen, Skivholme - født i Hammel - Frijsenborg Reserwe Mand - 1/2 gaard Niels Mortensen formedelst armod er frasadt.
Hkorn 4 td 3 fc 2 alb. Lg 7 rd 1 mk 14 sk etc. Forrige Beboer Niels Mortensen og hustrue beholder 2 fag huus Til beboelse deres liwstiid. I henseende Gaardens ringe tilstand er han ej allene fri for indfæstning, men ieg hawer endog eftergiwet ham hans formands Restance foruden anden hielp. Signeret uden dato (1775?)

984 Fol 340
Niels Pedersen, Skivholme - født i Glesborg, der sidst tiente for Wedhugger her paa Gaarden - 1/2 gaard Peder Fogh formedelst fattigdom har frasagt sig ej længere at kunde besidde.
Hkorn 3-1-1-1 1/2 alb. Lg 5 rd. etc. Efterkommer den med Peder Fogh om huuswærelse og widere oprettede Contract. Ingen dato (1775)

985 Fol 340
Niels Pedersen, Aarslev - født i Tilst Bye paa Lyngbygaards Gods, hwor fra hand med sin frihed er afskediget - en gaard Michel Nielsen sidst beboede og til denne sin Brodersøn godwillig har afstaaet. Hkorn 4 td 7 skp 1 fc 1 alb. Lg og Arbeidspenge 20 rd 1 mk hworimod hand for Howerie at forrette er befried, Dog hawer hand at kiøre Reyser ligewed sine Naboer og andre Godsets friebønder. Owerholder dend med Michel Nielsen oprettede Contract ligesaa fuldt som dend ord fra andet herudi war indført. Indf 66 rd 4 mk. 2 Jan 1774.

986 Fol 341
Michel Nielsen, Terp - paa Lyngballe Gods - Land Soldat - 1/2 gaard Rasmus Munch qwitterede.
Hkorn ikke ang. Lg 7 rd 2 mk 2 sk etc. I henseende til Stedets Maadelige tilstand uden indf. Signeret uden dato (1775)

987 Fol 341
Niels Hansen Dachnis, Hammel - et huus i Hammel - af det os tilhørende Boller Godses Reserwe Mandskab, som i en del aar har tient os som opwartning og wed opsigt wed wores Stalde og Stutterier til Særdeeles fornøyelse, ligesom hand og fremdeeles bliwer forpligtig begge wores Lewetiid som Beriider og i anden ham brugende Tieneste at forbliwe hos os, og da hand nu (har) funden Leylighed til sin Lykkes widere ... at indlade sig i ægteskab med afgl: Lietnant Gotfried Manniche Enke Maren Nielsdatter i Hammel. Huset med tilhørende Haugeplads Kongens og Kirkens anpart Korntiende af de 5 beboere i Hammel der staar for Hkorn 12-3-2-2 1/2 alb. som formanden har haft alt uden nogen afgift. Afg Manniches 2 Sønner samt de Drengebørn fæsteren i Dette eller flere ægteskaber maatte aule, befries fra alt hæftelse som Reserwe Mandskabets Goeds og naar forlanges uden nogen betaling meddeeles frie Pas. Der næwnes flere goder. Hwis hand dør før hustruen beholder hun fremdeeles lige wilkaar saa længe hun er Enke. 31 Maj 1774.

988 Fol 342
Christen Christensen, Skørring - født paa mit Gods Vedelslund sst - 1/2 gaard hands fader Christen Guldsmed godwillig har owerladt ham.
Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb? Skov 4 skp 2 fc 8/13 alb Lg 8 rd 1 mk 10 sk. Indf 16 rd. 26 Decb 1774.

989 Fol 343
Hans Rasmussen, Herskind - han er fra Skørring - 1/2 gaard Jens Rasmussen med min tilladelse har afstaaet.
Hkorn 4-3-3-5/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 10 8/27 sk. Hwortil føyes at da ieg efter Begiæring har owerladt bemeldte Hans Rasmussen selw paa lowlig maade at Freede opælske og Disponere ower de til hans halwe Gaard wærende Skowskifter saawidt underskowen angaar, at hand deraf uden widere udwiisning Til hans i fæstehawende halwe Gaards Tofter og Mark jorders Indhegning med widere maae Tage og i rætte Tiider hugge det dertil behøwende hworimod hand maae wære tiltenckt at sware hwis ulowlig i bemeldte Skow skifter kunde forøwes, saa ieg derom hawer føyet fornøden Anstalt saadant at lade eftersee og om nogen bryst findes at lade paatale.  23 Marts 1775?

990 Fol 343
Jens Krøl, Voldby - født paa mit Gods - 1/2 gaard Laurs Buch har afstaaet.
No 2 Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc.
24 April 1775.

991 Fol 344
Laurs Pedersen, Skjoldelev - af det mig tilhørende Boller Godses Reserwe Mandskab - 1/2 gaard Søren Laursen er fradød. No 8 Hkorn 3-5-1 fc Lg 4 rd 1 mk 13 sk etc. Han maa selw oppebære Kongens og Kirkens anpart Korntiende imod afgift 8 mk pr td Hkorn. Da han har betalt formandens Restance og anden gield paa Stædet er indfæstningen modereret til 20 rd. 5 Maj 1775.

992 Fol 344
Søren Jensen, Sjelle - født paa mit Gods Vedelslund - et huus med Kaalhauge hans fader Jens Andersen er fradød.  Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Indf 6 rd. 5 Sept 1775.

993 Fol 344
Michel Pedersen, Tinning - født sst - 1/2 gaard hands fader Peder Michelsen godwillig har owerladt ham. Hkorn 3-5-3-1 2/41 alb Lg 10 rd 2 22/41 sk etc. Indf 36 rd. 16 Sept 1775.

994 Fol 344
Peder Laursen, Galten - af det mig tilhørende Vedelslund Reserwe Mandskab - et 11 fag huus med Kaalhauge, hans fader Laurs Nielsen godwillig har afstaaet. Afgift 2 rd. Indf 10 rd. 30 Sept 1775.

995 Fol 345
Niels Christensen, Skejby - født paa mit Gods - en gaard Jens Christensen i armod er frakommen. No 1? Hkorn 4-6-1 fc Lg og arbeidspenge 12 rd 4 mk 8 sk. Han skal owerholde den af Jens Christensen med sin fader Christen Laursen indgaaede og af mig approberede aftægts Contract. Da han har betalt formandens Restance er Indf Modereret til 20 rd. 10 octob 1775.

996 Fol 345
Didrich Rasmussen, Skivholme 1/2 gaard Søren Ladefoged er fradød og hans Enke Maren! Olufsdatter har owerladt ham. No 8 Hkorn 2 td 7 skp 2 alb Lg 4 rd etc. Han ægter Enken Mette! Olufsdatters ældste Datter paa Stædet Johanne Sørensdatter. Owerholder den med sin Swigermoder oprettede Contract. 3 Decb 1775.

1776.

997 Fol 345
Hans Larsen, Norring - født paa mit Grewskabs Gods i Foldby - et huus Michel Smed forhen har beboet. Huuspenge 1 rd. Indf 20 rd. 2 Marts 1776.

998 Fol 345
Niels Sørensen, Søften - født sst - en gaard Peder Kaae har haft i fæste og i meget god stand wed Døden forladt. Hkorn 8 td 2 skp 3 fc 1 alb Lg 22 rd 1 mk 11 sk. Fri for Howeri. Han ægter Enken Maren Rasmusdatter paa Stædet og bliwer mig som ober formynder answarlig for dend arwepart Peder Kaaes Børn efter Skifte Brewet tilfalder, Staaer de umyndige i faders stæd og besørger dem en Christelig og Skickelig opdragelse indtil de selw føde og klæde hos fremmede kand fortiene, alt saaledes som hand det for Gud og Øwrigheden wil tilsware. Indf 80 rd. 2 Marts 1776.

999 Fol 346
Ole Secher, Tilst - af Aarhuus - Tilst Kirkes anpart Korntiende af den ham tilhørende saakaldede Wester Eng i bemelte Tilst Sogn hkorn 1 td 7 skp 3 fc imod afgift Toe rd. Desuden fæstes sammes andeel Qwægtiende. 4 Marts 1776.

1000 Fol 346
Jens Rasmussen, Herskind - fra Skørring - 1/2 gaard Rasmus Nielsen med min Tilladelse har owerladt ham Hkorn 4-3-3-5/9 alb. Lg 2 rd 2 mk pr td ialt 10 rd 2 mk 10 sk. Han maa paa lowlig maade til en wis grad disponere ower det tilhørende Skowskifte saawidt underskowen angaar. 22 Marts 1776

1001 Fol 347
Sergeant Casper Schoemen (Schuman), Skjoldelev - som med fri Pas og afskeed paa mit Grewskab er indkommen -  1 gaard Jens Pedersen er fradød. Hkorn 4-1-1 fc Lg 6 rd 1 mk 8 sk etc. Han ægter Enken paa Stædet Maren Pedersdatter. Desuden fæstes Kirken og Kongens anpart Korntiende af gaardens Hkorn. Indf 50 rd. 22 Marts 1776.

1002 Fol 347
Terchild Skomager, Vitten - som med Frie Pas paa mit Grewskab er indkommen - et huus Hiulmand Rasmus Mortensen med min tilladelse har afstaaet. No 3 Hkorn 4 skp 1 alb Lg 2 rd 12 1/2 sk etc. I stedet for ugedags arbeide betales aarlig 3 rd 1 mk.  Forretter Brewløb. 22 Marts 1776.

1002b Fol 348
Niels Lyche, Voldby - født sst - 1/2 gaard Laurs Pedersen Bilet i armod er frakommen.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk. etc. For indfæstning er denne fæster J henseende til Stædets Maadelige tilstand befriet. 11 Maj 1776.

1003 Fol 348
Jens Thomasen, Skørring et huus Skowfoged Jens Rasmussen med min tilladelse har owerladt ham. Hkorn 2 skp 2 alb Skow 1 skp 1 fc 2 3/4 alb. Huuspenge 3 rd 2 mk. Han er antaged som Skowfoged ower Skørring og Rode Skowe saawelsom wed Vedelslunds Kopler at hawe nøye og alworlig saawel wed Nat som Dag at hawe opsyn. Aarlig Løn 10 rd 1 td Rug 1 td Byg samt til udwiisning 2 Læs Træe. Indf 10 rd. 11 Marts 1776.

1004 Fol 349
Laurs Snedker, Haldum et huus Rasmus Jensens Enke har owerladt ham paa wilkaar at hun skal hawe frie huuswærelse hendes liwstiid.
Hkorn 1 skp 1 fc 1 alb. Lg 1 rd 5 mk 8 sk samt Brewløb og Jagtreyser. Ingen indf da stedet er maadelig. 8 Juni 1776.

1005 Fol 349 som M Hvas?
Jørgen Johansen, Skovby - født sst - 1/2 gaar Mogens Hvas? er fradød. Hkorn 4-4-3-1 7/9 alb. Han ægter Enken. Lg 10 rd 4 mk 9 sk Indf 20 rd. 10 Juni 1776.

1006 Fol 349
Niels Jensen, Haldum - født sst - en gaard hands Broder Ole Jensen har owerladt ham med min Tilladelse. Under no 1 Hkorn 6 td 2 skp 1/2 alb sammen med Kongens og Kirkens anpart Korntiende af samme sin liwstiid maa beholde for 1 rd 1 mk pr td Hkorn etc. Lg og arbeidspenge 9 rd 5 mk 1 sk etc. 9 Octob 1776.

1007 Fol 35
Jens Enwoldsen, Lading - Boelsmand - 1/2 gaard Jens Kirkemand formedelst armod er frakommen. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Da stædet er maadelig er der ingen indf. 9 Octob 1776.

1008 Fol 350
Søren Nielsen, Haar - født sst af Frijsenborg godses Reserwemandskab - 1 gaard Peder Pedersen Smed godwillig har afstaaet.
Hkorn 6 td 1 skp 1 alb. Lg og arbeidspenge 12 rd etc. samt i Deres Kongl Mayts og mine ærinder giør de reyser hworom hand tilsiges, item arbeide og Kiørsel wed frie skowningen, samt wedligeholder De denne gaard tildeelte weyparter. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende af sin gaard mod aarlig afgift 1 rd 1 mk a td Hkorn. Da hand betaler Peder Smeds Restance og gaardens Bygnings Ringhed er indf Modereret til 45 rd. 9 Octob 1776.

1009 Fol 352
Hans Nielsen, Voldby - fra Foldby og født sst - 1/2 gaard Anders Larsen godwillig har owerladt ham.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Indf 20 rd. 9 Octob 1776

1010 Fol 352
Christen Pedersen, Lading - født paa mit Grewskabs gods - 1/2 gaard Mogens Rasmussen Østergaard formedelst armod er frakommen. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Da stædet er maadelig ingen indf. 9 Octob 1776.

1011 Fol 352
Hans Christensen, Lading - født i Hammel -  1/2 gaard Anders Pelsen ((Peldsen) formedelst Armod er frakommen. Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb. Lg 7 rd 7 mk 7 sk etc. Ingen indf da stædet er maadelig. 9 Octob 1776.

1012 Fol 353
Michel Sørensen, Haar - født sst - 1/2 parten af hans faders Søren Michelsens gaard, som hand formedelst alderdom og skrøbelighed icke tiltrøster sig længere at forestaa.
Hkorn 3 td 2 fc 1/2 alb. Lg 6 rd 7 1/2 sk etc. Indf 30 rd. og naar faderen i sin tiid wil afstaae ham dend anden 1/2 Parts af gaarden skal dend owerlades ham imod at betale lige Indf 30 rd. Desuden har han fæstet Kongens og Kirkens anpart Korntiende af gaarden mod aarlig afgift 1 rd 1 mk a td Hkorn. 30 Novb 1776.

1013 Fol 353
Mogens Nielsen, Haldum - Landsoldat født sst - 1/2 delen af hand faders Niels Rasmussen halwe gaard som han formedelst alderdom og Skrøbelighed icke tiltrøster sig længere at forestaae. Hkorn 3 td 4 skp 2 fc. Lg 4 rd 5 mk 1 sk etc arbeidspenge 2 rd 3 mk. Indf 30 rd. og naar Faderen enten wil afstaae den anden halwe part til Sønnen eller Den wed Døds fald bliwer fæsteledig skal han bliwe owerladt ham imod indf 30 rd. 30 Novb 1776.

1014 Fol 354
Rasmus Christensen, Sjelle - født i Borum - et huus Peder Ladefoged er fradød. Hkorn 1 skp 2 fc 1 alb og Skov 2 fc 1 1/2 alb. Lg 3 rd 1 mk 4 sk. Han ægter Enken Birte Mortensdatter. Han bliwer befriet for Lg saa længe Birte Mortensdatter lewer.
Indf 20 rd. 14 Mai 1776.

1015 Fol 354
Anders Jensen, Skjoldelev - født sst - hbh paa den halwe Selweiergaard Rasmus Jensen er fradød, hwis Enke han ægter. Hkorn 5-2-2-2 1/2 alb Skov 1 skp 1 alb. Lg 3 rd 5 mk 8 sk etc. Han er answarlig for de efter Skifte Brewene i Boen indestaaende Børnepenge. Indf 50 rd. 7 Decb 1776.

1777.

1016 Fol 355
Rasmus Christensen, Sjelle - født i Skørring By af Vedelslunds Reserwe Mandskab - 1/2 gaard Anders Pedersen er fradød. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb og Skov 2 fc 2 6/7 alb. Han ægter Enken wed stædet. Lg 8 rd 1 mk 12 sk.  Han har betalt af formandens Restance 20 rd og Bygningens ringhed er der ingen indf. 12 Jan 1777.

1017 Fol 355
Søren Nielsen, Herskind - født sst Vedelslunds Reserwe Mandskab - 1/2 gaard Søren Jensen godwillig har afstaaet, imod han nyder frie huuswærelse og ophold som af mig paa giwen ansøgning kand approberes.
Hkorn 4-3-3-5/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 10 8/27 sk. Paa betingelser maa han selw disponere ower skowparten til gaarden. Indf 30 rd. 23 Jan 1777.

1018 Fol 356
Palle Jørgensen, Foldby - fra Haxholm - 1/4 part gaard af Foldbygaard kaldet Christen Sørensen sammen med hustruen strax efter hinanden er fradød. Hkorn 3 td 3 skp 1/2 alb og Skov 3 fc 1/2 alb. Lg 9 rd 4 mk. Indf 70 rd. 3 Febr 1777.

1019 Fol 356
Jens Nielsen, Søften - (Niels Nielsen - født i Tilst - et huus med Kaalhauge Niels Top godwillig har afstaaet. Med wilkaar at han nyder frie huuswærelse sin liwstiid.. Huuspenge 1 rd samt forretter Brewløb og Jagt Reiser. Indf 8 rd. 12 febr 1777.

1020 Fol 356
Christen Jensen, Norring - født i Vitten - 1/2 gaard Hans Pedersen Rytter er fradød.
Hkorn 3-2-2-3/4 alb Lg 4 rd 3 mk 9 4/7 sk etc. Arbeidspenge 5 rd. Desuden 1/22 af Norringgaards aul som den er tildeelt lige wed de andre i Byen. Indf 60 rd. 15 febr 1777.

1021 Fol 356
Christen Mortensen, Norring - Landsoldat, født i Øster Ris paa Frijsenborg Gods - 1/2 gaard Jens Pedersen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig har afstaaet til denne fæster som ægter hans Datter. Hkorn 3-2-2-2/4 alb?  Lg 4 rd 3 mk 9 4/7 sk. etc Arbejdspenge 5 rd. og for 1/22 Norringgaards Aul 11 rd 5 mk 9 sk ialt 23 rd 1 mk 14 sk. Efterlewer den med sin Swigerfader om gaardens afstaaelse indgangne  Contract. 13 Marts 1777.

1022 Fol 357
Mogens Nielsen, Haldum - født sst - forhen staaende wed det Jydske Regiments 7de Afdeeling - 1/4 part af den halwe gaard hans fader Niels Rasmussen Vitten er fradød hwilken anden 1/4 part han tidligere har fæstet. Hkorn 3 td 4 skp 2 fc. Lg som paa den anden. Opfylder den med sine Sødskende wed Skiftes slutning af 9 Mai L? a giorte foreening.
Indf 30 rd. 2 Mai 1777.  

1023 Fol 357
Ole Nielsen, Tinning - født sst - som til Hans Kongl. Mayts Tieneste wed sidste Session i Schanderborg blew presænteret og for Mangel paa høide Casseret - 1/2 gaard Rasmus Pedersen er fradød. Hkorn 3-5-3-1 2/41 alb. Lg 10 rd 2 22/41 sk etc. Han skal holde de gaarden tildelte veje passende wedlige. Indf 30 rd.   3 Marts 1777.

1024 Fol 358
Anders Hansen, Haldum - født paa mit Grevskab - 1 huus Skoufoged Jens Hvas har beboet, og med min tilladelse har afstaaet med Conditioner at han skal giwe J H og hustru deres føde og klæder samt frie huuswærelse i huuset deres liwstiid, og i tiiden at giwe hans datter Anne Margrethe naar hun bliwer gift 10 rd. Han skal forrette Skoufoged tjeneste som formanden og derfor ingen huspenge og faar aarlig løn 3 rd 1 td Rug 1 td Byg, samt græsning paa Haldum Mark og fri foder til en Ko paa Faurskov. Indf 16 rd. 17 Maj 1777.

1025 Fol 358
Michel Michelsen, Tinning - Landsoldat wed det Jydske Infanteri Regiments 7de afdeling under no 37 - født sst, et Stæd hans fader Michel Michelsen Want er fradød.
Hkorn 7 skp 1 fc 2 21/42 alb. Lg 2 rd 3 mk 1 sk etc. Forretter ugedag i Frijsenborg Hauge eller betaler penge efter accord. Efter aftale skal hangive sin moder Anne Jensdatter 1 td Rug 1 td Byg 2 Faar paa foder og Græs, 1 Gaas, hendes Sengested med Klæder, 1 Kiste og Haand Kiedel samt 8 læsser Tørw og frie huuswærelse hendes liwstiid. Indf 20 rd. 24 Maj 1777.

1026 Fol 358
Oluf Andersen, Vitten - til Landsoldat O A Haar af Frijsenborg Gods, nu staaende wed det Jydske Infanterie Regiments 7de afdeling under no 22 - 1/2 gaard Peder Smed er fradød, og hwis efterladte Enke, formedelst Armod og Fattigdom har maattet qwittere. Hkorn 4 td. Lg 10 rd 6 sk etc. Da gaarden er ringe ingen indf samt giwes ham fornøden Sædekorn af Byg og Haure, et Bæst til aulingens drift og 1 Ko. 24 Maj 1777.

1027 Fol 359
Jens Knudsen, Foldby - født sst - 1/2 gaard faderen Knud Jensen efter fæstebrew af 8 Octob 1735 har haft og endnu paabor, men formedelst at han i sin høje Alderdom og Swagheds tilfælde nu ei længere kan behielpe sig eene at besidde og driwe bemeldte 1/2 Gaard og hand dog ei synes at wille wære uden Pleje og hyldest, endskiønt han ei selw kam bestille noget, saa hawer han dets aarsag nu alleene godwilligen afstaaet til denne sin Søn af den halwe gaards Hartkorn 6 td  6 skp 1 alb Skov 4 skp 2 fc 1 alb saaledes sønnen faar det halwe 3 td 3 skp 1/2 alb og Skov 3 fc 1/2 alb som er 1/4 parten af den heele Gaard. Lg og Arbeidspenge 20 rd hworudi 4 mk kommer til afgang og Omdrag for Stædets Part af Eene Mærket Døjet kaldet:/ den halwe deel med Tie Rd efter afkortning med To Mark ligewed sin fader. Indf 30 rd. 8 Juli 1777.

1028 Fol 359
Niels Nielsen, Voldby - Skræder - et huus hans Fader Niels Thomasen Skræder beboer, og beholder saa længe enten han eller hans Kone Lewer, efter fæstebrew af 18 Octob 1742, som han owertager efter deres død. Huuspenge 3 rd 2 mk danske. Han skal omgaaes forældrene anstændig og wære dem behjælpelig, naar de owerdrager huuset til ham skal han forskaffe dem fornøden huuswærelse og forsyne dem med upaaklagelig Klæder og underholdning efter deres Død lade dem skikkelig begrawe, imod han nyder hwad de efterlader. Der er ingen Howeri. Indf betalt. 18 Sept 1777.

1029 Fol 360
Mogens Sørensen, Aarslev, et 6 fag huus som han har faaet Tømmeret til og derefter selw har ladet opbygge. Han skal forrette Skowfoged Tieneste ower Aarslew Skow. Aarlig løn 8 rd 1 td Rug 4 Læsser Brænde Træe, græsning i Aarslev Byes fællig til 2 Køer og 8 faar. 20 Sept 1777.

1030 Fol 360
Michel Knudsen, Søften et 5 fag Huus der forhen har tilhørt Marselisborgs Ejere og sidst wæret beboet af afgangne Rasmus Sørensens Enke som hun godwilligt har afstaaet. Huuspenge 1 rd. Ingen howeri. Indf betalt. 27 Sept 1777.

1031 Fol 360
Jens Pedersen, Vitten - Knapmager - et 7 fags huus med Kaalhauge og lidet Tofte Jord af omtrent 1 skippe Rugs Udsæds Størrelse Skræder Christen Hafnlev? (Harnlev) godwillig har afstaaet. Huus og arbeidspenge 2 rd.  Ingen howeri og Løbe ægt som formanden. Indf 6 rd. 27 Sept 1777.

1032 Fol 361
Jens Hansen, Søften - Land Rytter - et 4 fag huus hans moder afgangne Hans Degns Enke godwilligt har afstaaet. Huuspenge 4 rd. 30 Sept 1777.

1033 Fol 361
Hans Jørgensen Møller, Skørring - fra Tyrsted - et huus Hkorn 3 fc 2 alb og Skov 1 fc 2 7/8 alb Niels Knudsen har afstaaet.  Afgift 2 rd 4 mk 4 sk. 2 Octob 1777.

1778.

1034 Fol 361
Peder Mogensen, Galten - tilføjelse paa Fæstebrew fol 327: De 4 skp Hkorn med tilliggende Agger Eng og Tørwemose paa Galten Mark, som ieg af Peder Laursen i Galten efter Skiøde af 28 April 1778 har tilkiøbt mig bortfæstes til P M. 20 Maj 1778.

1035 Fol 361
Jens Albretsen, Galten - født i Dørup Mølle - en gaard Niels Jensen er fradød. Hkorn 2-6-3 fc. Lg og Arbeidspenge 2 rd 5 mk 4 sk. Indf 20 rd. 16 April 1778.

1036 Fol 361
Søren Nielsen Vorgaard, Skovby en gaard Søren Pedersen er fradød.
Hkorn 4-4-3-1 7/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 9 sk. Indf 20 rd. 16 April 1778.

1037 Fol 362
Peder Thomasen Elev, Borum - Gaardmand - et huus Mads Christensen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd 4 mk. Indf 10 rd. 16 April 1778

1038 Fol 362
Niels Madsen, Skivholme - født her paa Grevskabet i Borum  - et huus David Davidsen godwillig har afstaaet. Deraf betaler hwert aars Michaeli den saakalde hielpe Skat 8 sk i hwer qwartal ialt 2 mk samt huuspenge 5 mk 4 sk etc. Desuden skal han owerlade 2 fag af huset til D D og hustrue samt en lidet plet Jord af haugen til at sætte Kaal udi deres liwstiid uden betaling. Huset er slet derfor ingen indf. 16 April 1778.

1039 Fol 362
Frederik Jensen, Galten - født i Haurum - et huus Peder Lauritsen godwillig har afstaaet. Afgift 2 rd. Indf 10 rd. 26 April 1778.

1040 Fol 362
Rasmus Hansen, Skejby - min Ladefoged her paa Gaarden, født paa Boller Gods - en gaard Erik Pedersen er fradød. Hkorn 7 td 3 skp 1/2 alb foruden det til gaarden henlagte Haldum Kirkejord 4 skp 1/2 alb. Betaler hwer Mortensdag for al slags Howning og Lg 19 rd 4 mk 2 sk, samt til Haldum Kirke Lg 1 rd. Han skal underholde Salig Erik Pedersens fader der i Gaarden hans Liwstiid efter oprettede Contract. Og da han som Ladefoged har tient mig til fornøielse, saa skal der for wære ham tilladt I fald om hand anden steds bedre kunde see sin Lykke, at flytte med da hawende Kone, Børn og Bohawe fra denne hans i fæste hawende Gaard, dog dens Beswæring og herskabets widere der hawende Prioritets Ret undtagen, hwor hen hand lyster uden min og efterkommende Eieres hinder. Han faar sammen med fæstet Tørw og Træ til Brænde. Indf 50 rd. 30 April 1778.

1041 Fol 362
Peder Jensen, Skjoldelev. Da han wed Byens Ligning sidste aar har mistet Hkorn 2 td 2 skp 2 fc af det hand hidtil har haft i fæste, som er tillagt et andet Stæd, saa er hans sted nu staar for Hkorn  Nye Mtr 3 td 4 skp som han og hustruen nu paa begges liwstiid fæster. Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. 1 Maj 1778.

1042 Fol 363
Peder Clemmensen, Norring, Foldby Sogn  - Landsoldat født i Haar - en Gaard Niels Pedersen er fradød.
Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 3 mk 9 1/2 sk. etc. Desuden 1/22 del af Norring Gaards Aufling 11 rd 5 mk 9 sk. Indfæstning er grundet Gaardens store Brøstfældighed modereret til 12 rd. 25 Maj 1778.

1043 Fol 362
Niels Andersen, Skjoldsbjerg Huus - født i Nonne Mølle med friheds Pas derfra er indkommen - Jens Hiort er fradød. Der findes indhegnet areal til stedet, hwortil han aarlig bliwer udwiist fornøden Gierdsel samt Brænde Træ som han selw skower og hiemkører. Nyder i Skørring Fæedrift fri græs til sine fæ Creaturer saa mange han selw wed stedet kan føde. Aarlig afgift de første 4 aar 12 rd derefter 16 rd. Indf 50 rd. 30 Sept 1778.

1044 Fol 364
Anne Sørensdatter, Haldum - født sst - et huus Sergiant Smidt beboede, og derfra til Garnisonen forfløttet. Huus og Arbeidspenge 3 rd. Indf 10 rd. 7 Novb 1778.

1045 Fol 364
Peder Pedersen Kvolbæk, Borum - (Qwolbek) født sst - hosbondhold paa Selweiergaard, hans fader Peder Pedersen Qwolbek hidtil har beboet. Forhen staaet for Hkorn 4 td 4 skp 1 1/2 alb men efter Byens ligning sidste aar blew tillagt 2 td 7 skp 1 fc 11/34 alb saaledes ialt 7 td 3 skp 1 fc 1 14/17 alb, som han efter faderens død eller godwillig opladelse maa tiltræde etc. paa Condition, at opfylde den mellem dem oprettede Contract. Lg 20 rd 1 mk 12 sk. Indf 60 rd. 16 Novb 1778

1046 Fol 364
Niels Jensen, Norring - født sst - en gaard Rasmus Frandsen godwillig har afstaaet. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 3 mk 9 1/2 sk arbeidspenge 5 rd Smørpenge 1 rd 4 mk 11 1/2 sk for 1/22 part af Norringgaards aufl 11 rd 5 mk 9 sk etc. Han skal bl a wedligeholde den gaarden tildelte wejpart. Lewere aarlig til ombemeldte Rasmus Frandsen og hustrue deres liwstiid 2 td Rug 2 td Byg 8 læs Tørw og frie Huuswærelse samt frie foeder og Græs til een Koe og 4 Faar, hwilke Creaturer R F selw anskaffer sig. Indf 50 rd. 8 Decb 1778.

1047 Fol 365
Christen Jensen, Fajstrup - født i Skjoldelev - et huus Laurs Krog godwillig har afstaaet.
Hkorn 7 skp 1 fc 1/2 alb. Lg 2 rd 6 13/16 sk for 1/8 part howerie sware Arbeidspenge 1 rd og Smørpenge 1 mk 7 11/16 sk ialt 3 rd 1 mk 14 1/2 sk. og 5 skp Haure. Indf 10 rd. 28 Decb 1778.

1779.

1048 Fol 365
Søren Andersen, Skørring - født i Toustrup - et huus Hans Jørgen Møller godwillig har afstaaet. Hkorn 3 fc 2 alb og Skov 1 fc 2 7/8 alb. Afgift 2 rd 4 mk 4 sk. Indf 12 rd. 1 Jan 1779.

1049 Fol 366
Laurs Zachariasen, Norring - født sst - 1/2 gaard Rasmus Frandsen godwillig har afstaaet. Hkorn 3 td 2 skp 2 fc 3/7 alb. Lg 4 rd 3 mk 9 1/2 sk Arbeidspenge 5 rd Smør penge 1 rd 4 mk 11 1/2 sk for 1/22 Norringgaards aul 11 rd 5 mk 9 sk ialt 23 rd 1 mk 14 sk etc. Swarer aarlig til Rasmus Frandsen og hustru deres liwstiid 2 td Rug 2 td Byg 8 Læs Tørw, frie Huuswærelse samt frie foder og græs til een Koe og fire Faar som denne selw anskaffer. Indf 50 rd. 6 Febr 1779.

1050 Fol 366
Jens Rasmussen, Sjelle - født i Skørring - en Gaard Jørgen Hansen er fradød. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb og Skov 3 fc 71/84 alb?. Han skal opfylde den mellem Salig J H og hans moder oprettede Contract af 21 Novb 1774.  Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Ingen indf. 6 Febr 1779.

1051 Fol 367
Jørgen Wilhelm Drachmann, Skørring - Smed her wed Gaarden, født i København - et huus Johan Pedersen godwillig har afstaaet. Hkorn 4 skp 1 alb og Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Lg og huuspenge 4 rd 1 mk 12 sk. Hwis han i tiiden finder forgot efter Lowlig opsigelse, at fløtte af dette huus er det ham tilladt at begiwe sig hen med kone og familie hwor han wil. Indf 10 rd. 12 febr 1779.

1052 Fol 367
Anders Jensen, Foldby - født i Lynge (Lyngaa) et part huus Rasmus Madsen Møller godwilligt har afstaaet.
Hkorn 6 skp 3 fc. Lg og huuspenge 1 rd 4 mk 8 sk etc. Forskaffe R M M hwis datter hand ægter, frie huus wærelse i 2de Fag huus samt giwer sine Swigerforældre saalænge begge eller een lewer aarlig 4 skp Rug 4 skp Byg item 2de faar paa frie foder og græs og 6 læs Tørw. Indf 10 rd. 12 febr 1779.

1053 Fol 368
Jens Jensen, Vitten - født sst - et huus faderen Jens Jensen Leerberg (Lerbjerg) Smed godwillig har afstaaet. Hkorn 1 td! Lg 2 rd 3 mk 1 1/2 sk etc. Indf 10 rd. 27 Febr 1779.

1054 Fol 368
Niels Andersen, Borum - Land Soldat født sst - et jordløs huus Christen Knudsen godwillig har afstaaet. Han skal giwe C K og hustrue fornøden huuswærelse deres liwstiid uden betaling. Huuspenge 2 rd 2 mk. Indf 12 rd. 27 Febr 1779.

1055 Fol 369
Anders Laursen, Herskind - Selweier Laurs Trues Søn født i Sjelle - en gaard Jacob Sørensen godwillig har afstaaet. Hkorn 4? td 3 skp 3 fc 2/9 alb. Han skal underholde J C og hustrue deres liwstiid ialt efter den mellem dem oprettede Contract af 16 hujus. Lg 10 rd 2 mk 10 sk. Indf 30 rd. 27 Febr 1779.

Kirkebogs opslag modtaget af G Jensen, Belgien:
1743 Sjelle opsl. 62, Laurids Thrues Anders,
båret af Niels Thrue i Herskinds Kone Else Jensdatter, faddere Christen Thrue, Michel Thrue, Christen Børsting, Maren Mortensdatter, Maren Thrue, Else Børsting

1056 Fol 369
Jens Erichsen, Sjelle - Land Soldat født i Skørring - en gaard Jens Christensen Faastrup (Taastrup)? godwilligt har afstaaet. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb og Skov 3 fc 71/84 alb. Han skal underhold J C og hustrue deres liwstiid alt efter den oprettede Contract af 15 hujus.  Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Indf 16 rd. 27 Febr 1779.

1057 Fol 370
Anders Nielsen, Herskind - født i Sjelle - en gaard Rasmus Taastrup godwillig afstaar. Hkorn 4-3-3-2/9 alb. Han skal underholde R T og hustrue deres liwstiid i alt efter oprettede Contract af 23de hujus. Lg 10 rd 2 mk 10 sk. Indf 10 rd. 27 Febr 1779.

Fol 370 Fol 1058
Christen Rasmussen, Brogaarden i Haldum Sogn - født i Ørenberres? Mølle (u/Boller Gods)- Jens Laursen godwillig har afstaaet. Hkorn 6 td 5 skp 3 fc. Af Hkornet gaaende Kongl Skatter, Howerie, Landgilde, Kongens og Kirkens anpart Korn tiende ialt 50 rd, hworimod han nyder aarlig fornøden gierdsel til gaardens gærder, samt 12 Læs Brænde og 4 Læs Gawnings træe Item een dags Tørweskiær med 12 Karle i Tinning Moese, som hand Selw lader skiære og bierge. For Passagen ower den wed gaarden wærende Bro maae hand ey forlange Ringeste betaling af mig mine Betientere Folk og Bønder, da ieg selw holder den wedlige med Tømmer, naar hand finder den Brystfældig. Af fremmede Bønder og andre wedkommende maa han tage de sædwanlige Broepenge, mod han istandsætter og wedligeholder den wed begge sider af Aaen til bemeldte Broe grændsende Steen og Jordbroen forsaawidt Grevskabet grund strækker sig. Indf 85 rd. 6 Marts 1779. (Sign: Rasmus Ørenberg)

1059 Fol 370
Jens Sørensen, Skjoldelev - født i Vitten - en gaard Laurs Mortensen er fradød. Hkorn 3 td 4 skp. Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. Indf 40 rd. 22 Marts 1779.

1060 Fol 372
Christen Andreasen, Sjelle - født sst - en gaard Faderen Andreas Christensen godwilligt har afstaaet. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb Skov 3 fc 71/84 alb. Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Indf 8 rd. 12 Juli 1779.

1061 Fol 372
Jens Nielsen, Vitten - Landsoldat fra Vitten tienende i Norring Mølle - 4 1/2 fag huus med Kaalhauge faderen Niels Jensen Skytte godwilligt har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Indf 10 rd. 26 Sept 1779.

1062 Fol 372
Niels Sørensen, Herskind - født i Galten - et huus for et aar siden af mig nyt opbygt, Laurs Jensen er fradød.
Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb. Afgift 3 rd 2 sk. Indf 20 rd. 22 Octob 1779.

1063 Fol 373
Rasmus Nielsen Basse, Vitten et 4 fag huus med Kaalhauge Rasmus Christensen formedelst armod er frasadt, og denne fæster i 9 a 10 aar uden fæstebrew har beboet. Huuspenge 2 rd. Indf 6 rd. 28 Octob 1779.

1064 Fol 373
Søren Rasmussen, Skovby - Land Soldat - en gaard faderen Rasmus Nielsen endnu beboer. Hkorn 4-4-3-1 7/9 alb, som han enten wed faderens Død eller godwillig afstaaelse maae tiltræde.. Lg 10 rd 2 mk 9 sk. Indf 20 rd. 30 Octob 1779.

1065 Fol 374
Christen Nielsen, Anbækhuset - født her paa Godset - faderen Niels Jespersen godwilligt har afstaaet, med tilliggende  til ager Dyrkning  og frie Drift paa Hammel ower Drift og frie Tørweskier med 4re folk paa Stædets grund som hannem paa forlangende af min Betienter skal bliwe forewist. Huuspenge, Korn og Qwægtiende samt familie Skat 16 rd, hworimod han nyder aarlig 16 Læsser brænde træe der ligeledes skal bliwe forewist. Indf 60 rd. 31 Octob 1779.

1066 Fol 374
Peder Christensen, Skjoldelev - født sst - en gaard Poul Rasmussen har afstaaet. Hkorn 3 td 4 skp.  Lg efter Jordebogen 5 rd 2 mk 10 sk etc. Formedelst gaardens brystfældighed ingen indf. 8 Novb 1779.

1067 Fol 375
Jens Sørensen, Norring - født i Tinning - en gaard Niels Giermandsen er fradød. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 3 mk 9 1/2 sk Arbejdspenge 5 rd Smør Penge 1 rd 4 mk 11 1/2 sk for 1/22 Norringgaards Aufl 11 rd 5 mk 9 sk ialt 23 Rd 1 mk 14 sk etc. Lewerer Enken Mette Pedersdatter paa Stædet til brug hendes liwstiid 1 Sæng med tilbehør 1 Kiiste, et Bord et hænge skab, 1 kiedel 1 Jerngryde 1 strip 1 Spand et ølltræ et bagtrug 1 pande een Kakkelown 2de Stoele og aarlig til underholdning  1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 1 skp Boghwede gryn 1 skp Haure gryn, 2 1/2 lispund Flæsk toe feed gies frie foder og græs til en Koe og toe Faar samt frie huuswærelse og 12 læs Tørw.  Indf 42 rd. 13 Novb 1779.

1068 Fol 375
Jens Peter Zacho, Teglhuuset i Hammel Sogn, - snedker her paa gaarden - Niels Jørgensen fiisker? er fradød. Huus og Hownings Penge 10 rd. Korn og Qwæg tiende 3 rd. Han skal hwer morgen tidlig møde paa Gaarden eller hwor herskabet befaler, og forrette med Troeskab og flittighed ald det Snedker og Tømmer arbejde som maatte bliwe anwiist og ham for sin egen Persohn er muligt at owerkomme, hworimod hand derfor skal nyde saalænge ieg eller efterkommende Herskab med ham og hans arbeide i saadan staaende accord finder os fornøyet aarlig løn 60 rd Maanedspenge 12 rd Rug 4 td 4 skp Byg 4 td 4 skp og 20 læs Brænde Træe. Skulle fæsteren i ægteskab aule Sønner maae samme i betragtning hand Selw som en fri karl er indkommet paa grewskabet wære frie for hæftelse paa mine Godser. Ingen indf. 10 Decb 1779.

1069 Fol 376
Jens Jensen Kudsk, Hammel - Kusk i min tieneste - et huus med Kaalhauge Niels Mogensen iboer, som J J efter dennes død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde, uden afgift og howning. Han maa hawe 1 Koe og 4 a 6 faar paa Hammel Bye fællets Græs uden betaling. 28 Decb 1779.

1780.

1070 Fol 376
Daniel Sørensen, Skovby - født i Edslev - et huus som i sidst afwigte Sommer er Nye opbygt, med tilliggende Kirkejord.
Hkorn 1 td 2 fc 1 alb. Lg og huuspenge 4 rd 3 mk 15 sk, men saalænge han forretter Skowfoged tieneste godgøres 2 rd aarlig. Ingen indf i henseende han selw har bekostet Bygning. 12 Jan 1780.

1071 Fol 377
Hans Jensen, Skovby - født sst - en gaard faderen Jens Andersen godwilligt har afstaaet. Efter ligningen Hkorn 4-4-3-1 7/9 alb Lg 10 rd 4 mk 9 sk Indf 20 rd. 29 Jan 1780

1072 Fol 377
Rasmus Pedersen, Tinning - født sst - en gaard faderen Peder Rasmussen er fradød og hans moder Bodil Jensdatter godwilligt har afstaaet.  Hkorn 3 td 5 skp 3 fc 1 2/41 alb? Lg 10 rd 3 sk etc. Han skal aarlig lewere til Moderen hendes liws tiid 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 1 td Malt 2 lispund Røget Flæsk 2de feede giæs frie foder og græs til 1 Koe og 2de faar samt frie huuswærelse Sængested og fornøden Ildebrændsel. Indf 25 rd. 7 Febr 1780

1073 Fol 378
Laurs Sørensen, Norring - født sst - en gaard Stiffaderen Anders Christensen hidtil har beboet. Hkorn 3-2-2-3/7 alb som han enten wed Stiffaderens Dødelige afgang eller godwillig afstaaelse maae tiltræde. Lg 4 rd 3 mk 9 1/2 sk etc samt for 1/22 Norringgaards aul 11 rd 5 mk 9 sk etc. Indf 50 rd. 26 febr 1780.

1074 Fol 378
Herman Nielsen, Galten et huus Peder Christensen godwillg afstaar. Afgift 2 rd. Indf 5 rd. 6 Marts 1780.

1075 Fol 378
Rasmus Christensen, Skørring - f sst - en gaard Stiffaderen Anders Rasmussen godwillig afstaar. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb Skov 4 skp 2 fc 8/13 alb. Lg 8 rd 1 mk 10 sk. Lewerer til A R og hustrue fornøden bohauge deres liwstiid og aarlig til underholdning 12 skp Rug 12 skp Byg 2 skp Byg Gryn, 1 feed Swin saa got som 2 rd 2 feede lewende Giæs, frie foder og græs til een Koe og 4re faar, samt frie huuswærelse og 12 læs Tørw dog wed Dødsfald nyder den længstlewende kuns det halwe undtagen Rug 1 td Byg 1 td fornøden huuswærelse og Ildebrændsel og 1 Koe og naar de begge wed døden afgaard lader han dem skikkelig begrawe imod at hand igien tager alt hwad som de efterlader sig. Indf 16 rd. 6 Marts 1780.

1076 Fol 379
Peder Jensen, Herskind - født i Lading - en gaard Søren Knudsen godwillig har afstaaet.
Hkorn 4-3-3-2/9 alb. Lg 10 rd ? mk 10 sk. Lewerer til S K og hustrue deres liwstiid til underholdning 3 td Rug 3 td Byg 2 skp Byggryn 2 skp Boghwede gryn et feed Swiin saa godt som 2 rd 3 feede Giæs frie foder og græs til 1 Koe og 4re faar samt frie huuswærelse, 4re læs Klyn Tørw og 8te læs Lyng tørw, 1 Sæng med 4re Dyner 4 Puder 2 par Lagner 1 Stoer Mæssing Kiæddel 1 strip 1 brøg Kar, og 1 Kiiste saa og aarlig 2 fierdingkar hørfrøe saaet, dog wed dødsfald nyder den længstlewende kuns det halwe undtagen frie huuswærelse fornøden Ildebrændsel og 1 Koe, og naar de engang wed Døden afgaard igien tager han alt hwad som de efterlader sig, hworfor hand lader dem skikkelig begrawe. Indf 20 rd. 6 Marts 1780.

1077 Fol 379
Niels Nielsen, Vitten - født i Vifvel (Vivild?)? - et 9 fag hus Søren Mogensen godwillig afstaar. Paa Condition at han owerlader Søren Mogensen og Frederik Lauridsen med deres hustrue deres liwstid uden afgift 4 fag i den Syndre ende af huuset. Huuspenge 2 rd 3 mk . Indf 4 rd. 2 Maj 1780.

1078 Fol 380
Søren Simonsen Smed, Lading en gaard Rasmus Holm formedelst armod blew frasat, som S S Smed nu i 8te aar uden fæstebrew har beboet.
Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Grundet stædets maadelighed ingen indf. 10 Sept 1780.

1079 Fol 380
Poul Nielsen, Sjelle - født sst - Peder Nielsen er fradød. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb og Skov 3 fc 71/84 alb. Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Lewerer Enken Anne Rasmusdatter til hendes børns opdragelse i de første 5 aar 10 Sldr giør ialt 50 Sldr og desuden aarlig til  underholdning 1 td Rug 1 td Byg, frie huuswærelse og til Ildebrændsel 12 læs tørw, samt frie foder og græs til en Koe. Grundet gaardens store brystfældighed ingen indf. 21 Sept 1780.

1080 Fol 381
Christen Andersen, Hammel - født i Voldby - et huus faderen Anders Erichsen iboer, som han efter dennes død eller godwillig opladelse maae tiltræde.  Huuspenge 4 rd. Han er tilladt at hawe 4 a 6 faar paa Hammel byes fælles Græs uden betaling ligewed andre øwrige huusmænd i Byen. Indf 12 rd. 26 Sept 1780.

1081 Fol 381
Mads Rasmussen, Lading - født sst - et huus Jens Hansen Dons hidtil har beboet. Hkorn 6 skp 1 fc 1 21/82 alb som han enten wed J H D død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde Lg 2 rd etc. Indf 12 rd. 9 Novb 1780.

1082 Fol 381
Niels Baltsersen, Søften - født sst - en gaard faderen Baltser Jensen godwillig afstaar. Hkorn 8 td Lg 21 rd 4 mk 12 sk. Lewerer aarlig til forældrene deres liwstiid 2 td Rug 2 td Byg 4 skp Haure 2 lispund Flæsk 2 feede Giæs og 1/2 skp Hørfrø Sæd, 12 læsser tørw og frie huuswærelse, samt frie foder og græs til en  Koe og fire Faar dog naar Baltser Jensen eller koene wed døden er afgaaed nyder den længstlewende kuns det halwe undtagen huuswærelse Ildebrand og 1 Koe. Indf 80 rd. 22 Novb 1780.

1083 Fol 382
Peder Nielsen, Søften - født sst - en gaard faderen Niels Jensen godwillig afstaar.
Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Lg 14 rd 3 sk. Lewerer aarlig til hans forældre deres liwstiid 2 td Rug 1 td Byg 4 skp Boghwede 4 skp Haure 3 lispund Flæsk og 2 Giæs, 10 læs Tørw og frie huuswærelse samt frie foder og græs til 1 Koe og fiire faar.  Indf 40 rd. 23 Novb 1780.

1084 Fol 382
Niels Mortensen, Ris - født sst - en gaard faderen Morten Christensen hidtil har beboet. Hkorn 3-2-2-2/3 alb.  som han enten wed faderens død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde. Lg 4 rd 3 mk 4 sk arbejdspenge 5 rd etc. Lewerer aarlig  forældrene til  deres liws ophold 3 td Rug 3 td Byg 1 td Haure et feed Swiin een skp Boghwede gryn, 1 skp Hør Sæd, 1 Kiiste 1 Sængestæd een stor haand Kiædel og 1 liiden ditto 12 læsser Tørw og frie huuswærelse samt 1 Koe og fiire faar paa frie foder og græs, dog naar den ene wed døden afgaar nyder den længstlewende kuns det halwe undtagen 1 Koe, frie huuswærelse og Ildebrand, der igien som et laan gaar tilbage imod at bemte Niels Mortensen lader dem skikkelig begrawe. Indf 50 rd. 23 Novb 1780.

1085 Fol 383
Niels Jensen, Voldby - født sst - en gaard faderen Jens Erichsen godwillig afstaar. Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Indf 10 rd. 23 Novb 1780.

1086 Fol 383
Niels Jensen, Voldby - født i Vellev - en gaard Jacob Pedersen godwillig afstaar.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb.  Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Lewerer aarlig til bemte J P og hustrue deres liwstiid 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 2 skp Haure fornøden Ildebrand og frie huuswærelse samt frie foder og græs til en Koe og 4re faar.  Indf 12 rd. 23 Novb 1780.

1087 Fol 384
Jens Jensen, Hammel - stæder og fæster til den i min tieneste staaende kudsk Jens Jensen og Kone Karen Joens? datter - et huus Hans Thomasen Snedker er fradød, uden afgift og howning. Han maa hawe een Koe og 4re a 6 faar paa Hammel Byes fællets Græs uden betaling.  Ingen indf. 24 Novb 1780.

1088 Fol 384
Rasmus Frandsen, Haar - født sst - en gaard faderen Frands Skiæg? er fradød.
Hkorn 6 td 3 fc 2 alb. Lg 6 rd 5 mk 12 sk Arbeidspenge 5 rd etc. Desuden maa han selw oppebære Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod aarlig afgift 7 mk pr td Hkorn for begge tiender. Indf 30 rd. 24 Novb 1780.

1089 Fol 385
Laurs Nielsen, Haldum - født i Selling - en gaard Jens Graugaard er fradød. Hkorn 6 td 4 skp. Lg 9 rd etc. Arbejdspenge 4 rd. Desuden fæstes Kongen og Kirkens anpart Korntiende mod 7 mk pr td Hkorn. Førstkommende 11 Juni 1781 betales til de i gaarden wærende Umyndige Børn nawnl Jens Jensen og Karen Jensdatter for fædrene og mødrene arw hwer 20 rd hwilke 40 rd deres wærge Søren Graugaard besørger indsat paa Rente til Børnenes bæste. Lewerer desuden aarlig til Enken hendes liwstiid 1 td 4 skp Rug 1 td Byg 2 skp Malt 1 skp Hawre gryn 2 feede gies 2 lispund Flesk 8 læs Tørw, frie huuswærelse og frie foeder og græs til 1 Koe og 2 faar samt fornøden Bohauge som wed hendes død gaar tilbage i gaarden som et laan, imod bemte Laurs Nielsen lader hende begrawe. Indf 45 rd. 10 Decb 1780.

1090 Fol 385
Niels Nielsen, Hammel - født paa Søbygaards gods - et huus faderen Niels (?) iboer, som owertages  efter dennes død eller godwillige owerladelse. Saalænge han forretter fattig - foged Embedet paa Frijsenborg - Frisendal i Hammel og Hammel Sogne er han fri for huuspenge og nyder ugentlig 2 mark samt tillades at hawe 4re a 5 faar paa Hammel Byes fælles Græs uden betaling. Ingen indf. 10 Decb 1780.

1091 Fol 386
Søren Nielsen, Søften - der med fri Pas fra Baron Gersdorff til Marsellisborg hertil er ankommet - et huus Knud Pedersen er fradød, med tilliggende Kirkejord Hkorn 2 skp 2 fc 2 alb. Lg 2 rd 5 mk 6 sk. Indf 16 rd. 18 Decb 1780.

1781.

1092 Fol 386
Peder Nielsen, Haldum - født sst - en annexgaard Jens Pedersen har beboed. Hkorn 8-4-3-1 alb, som owertages enten wed død eller godwillig afstaaelse. Paa Condition, at han ægter Pigen Margrethe Nielsdatter som er paa Stædet. Lg 4 rd 5 mk 12 sk etc Arbejdspenge 10 rd og til Præsten i Vitten 4 rd. Wedligeholder de til gaarden tildelte wejparter. Naar J P afstaar gaarden leweres til ham og hustru aarlig deres liwstiid 3 td Rug 3 td Byg 4 skp Byggryn 1 skp Haure gryn 2 skp Boghwedegryn 1 feed Swin saa got som 4 rd 4 feede Gies 14 læs Tørw fri foder og græs til 1 Koe og fiere faar samt frie huuswærelse, dog naar een af dem dør nyder den længstlewende kuns det halwe Ildebrand Koen og huuswærelse undtagen, ligeledes leweres dem og til brug fornøden boehauge der som et laan gaaer tilbage i gaarden. Indf 66 rd 4 mk. 13 Jan 1781

1093 Fol 387
Søren Pedersen, Haldum - Landsoldat født sst - en gaard faderen Peder Albretsen er fradød. Hkorn 6 td 4 skp Lg 9 rd etc arbejdspenge 4 rd. Desuden Kirkens og Kongens anpart Korntiende mod 7 mk pr td Hkorn. Førstkommende 11 Juni 1781 betales til hans i gaarden wærende 2de Brødre Peder Pedersen og Jens Pedersen hwer 10 rd. Lewerer aarlig til moderen 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 4 skp Haure 1/2 skp Hwede Gryn 2 feede giæs 1/2 feed Swiin til 4 lispund wægt 1/2 skp Hør frøe Saaed 8 læs Tørw frie foder og græs til 1 Koe og 2 faar og frie huuswærelse, samt fornøden bohauge som wed hendes død gaar tilbage i gaarden som et laan imod  bemte S P lader hende skikkelig begrawe. Indf 46 rd. 19 Jan 1781.

1094 Fol 387
Peder Jensen, Norring, et huus med Kaalhauge Jens Sørensen godwilligt har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Anskaffer J S og hustru deres liwstiid frie huuswærelse. Indf 10 rd. 11 febr 1781.

1095 Fol 387
Jens Baltsersen, Søften - født sst, som for Brok er casseret til Soldat - en gaard Peder Vivild godwillig afstaar.
Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Paa Condition at han efter egen giorte begiæring ægter Datteren som er paa Stædet.  Lg 14 rd 3 sk. Lewerer aarlig til P V og hustrue deres liwstiis 2 td Rug 2 td Büg 2 skp Hawre 2 feede giæs et lispund Flæsk 2 fierdinger hørfrøe Saaed 10 læsser Tørw, frie foder og græs til 1 Koe og 2 faar og frie huuswærelse, og naar den eene dør nyder den efterlewende kuns det halwe af Kornet saa leweres dem og til brug fornøden Boehauge som efter deres død gaar tilbage til Gaarden som et laan imod han lader dem skikkelig begrawe. Indf 20 rd. 11 febr 1781.

1096 Fol 388
Laurs Olesen, Norring - født i Ris - et huus med Kaalhauge Hans Lassen fradøde. Huuspenge 1 rd. Indf 15 rd. 11 febr 1781.

1097 Fol 388
Mogens Nielsen, Norring Ris - ungkarl født i Haldum som under no 19 udi afdeeling (se ogsaa fæstebrev for broderen Rasmus Nielsen der ogsaa angives som no 19 i 7de afd. Fæstet drejer sig ikke om samme gaard no 1098) wed det Jydske Regiment har staaet i 2 aar som Landsoldat - en gaard som Michel Olesen fradøde. Hkorn 3-2-2-2/3 alb. Lg 4 rd 3 mk? etc arbejdspenge 5 rd. Udbetale førstkommende 11 Juni 1781 M O 4re Børns arweparter efter Skiftebrewet af 13 Decb 1781! samt lewere dennes far der paa Stædet aarlig  12 skp Rug 12 skp Byg og i steden for Koe og faar aarlig Reede Penge 4 rd, 4 feede giæs og 1 Swiin til 3 rd. Indf 50 rd. 18 Marts 1781.

1098 Fol 389
Rasmus Nielsen, Haldum - ungkarl født sst som under no 19 udi 7de afdeeling wed det Jydske Regiment har staaet i 4re aar som Landsoldat - en gaard broderen Mogens Nielsen (se fæstebrev denne ang ogsaa som no 19 i Reg no 1097) sidst beboede og nu godwillig har afstaaet. Hkorn 6 td 4 skp. Lg 9 rd etc arbejdspenge 4 rd. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende for 7 mk pr td Hkorn. Wedligeholder de tildelte wejparter. Da Broderen som afstaar gaarden har for faa Siden betalt 60 rd Indfæstning saa er Rasmus Nielsen frie giwet for widere Indf. 18 Marts 1781. 

1099 Fol 389
Michel Poulsen, Vitten - født sst - som for mangel paa hørelse ej har kundet blewen antaget til Soldat - en gaard Peder Stolde sidst har haft i fæste og frarømt. Hkorn 4 td. Lg 10 rd etc. Lewerer aarligt til Peder Stoldes Kone og naar hun dør til hendes fader Niels Tinning der paa Stædet frie huuswærelse 1 td Rug 1 td Byg 1 skp Boghwede 1 skp Haure 1 lispund Flæsk, 2 feede giæs 1 Koe og 2 faar paa frie foeder og græs, samt 8 læs Tørw. Indf 16 rd. 29 Marts 1781.

1100 Fol 390
Anders Tomasen, Skørring en gaard Jens Rasmussen fradøde. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb og Skov 4 skp 2 fc 8/13 alb. Lg 8 rd 1 mk 10 sk. Iligemaade betaler han aarlig Annexgaardens andeel Landgilde. 17 Januar 1781.

1101 Fol 390
Niels Andersen, Haar - født sst som har kuns 9 fingre og derfor ej kunde bliwe antagen til Soldat - en gaard Stiffaderen Poul Pedersen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar.
Hkorn 6 td 3 fc 2 alb. Lg 6 rd 5 mk 15 sk etc. Desuden Kongen og Kirkens anpart Korntiende mod 7 mk pr td Hkorn. Swarer aarligt til P P og hustrue deres liwstiid 3 td Rug 2 td Byg 4 skp Boghwede 4 skp Haure 4 lispund Flæsk 3 feede giæs 1 lispund reenslaget Hør 10 læsser Tørw frie foeder og græs til een Koe og 4re faar samt frie huuswærelse, og naar den een dør nyder den lægstlewende kuns det halwe af Kornet, faarene, flæsket og giæssene, saa leweres dem og til brug fornøden boehauge som efter deres død gaar tilbage i gaarden som et Laan imod at han lader dem skikkelig begrawe. Indf 50 rd. 21 Maj 1781.

1102 Fol 391
Hans Rasmussen, Skørring - født i Skjoldelev - et huus Jens Thomasen godwillig afstaar. Hkorn 2 skp og Skov 1 skp 2 fc. Huuspenge og Lg  3 rd. 2 mk. Han ar antaget som Skowfoged ower Skørring, Rode og Vedelslund Skowe for aarlig løn 5 rd 1 td Rug 1 td Byg samt 6 Læs Træe som udwises, ligesom og Rode mænd ud Lægger ørker og Dørker ham af deres Jord 4 skp grønd Land, som hand lader Driwe og Bruge til udflid? efter den der brugte maade og naar disse 4 skp Land saaledes er udslut? anskaffer bemte Rodemænd ham atter 4 skp grøn Land paa owenmeldte maade. 15 Sept 1781.

1103 Fol 391
Christian Jørgensen, Norring et 5 fag huus Christen Rasmussen fradøde, han ægter den efterladte Enke. Hkorn som efter Byens deeling ar tillagt 1 skp 1 1/5 alb. Huuspenge 1 rd. Da han har betalt formandens Restance og giæld ingen indf. 7 Sept 1781.

1104 Fol 391
Morten Nielsen, Voldby - født i Aptrup paa Frisendals Gods, som under no 52 udi 5te afdeeling wed det Jydske Regiment har staaet som Land Soldat i 12 aar - 1/2 gaard som JensChristensen hidtil har beboet. Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Han ægter datteren paa Stædet og tiltræder gaarden enten wed J C død eller godwillig afstaaelse hworefter der til ham og hustrue aarlig leweres 1 td Rug 1 td Byg fri foder og Græs til 1 Koe og 4 faar og 12 læs Tørw samt frie huuswærelse, og naar den ene af dem dør nyder den efterlewende det samme undtagen de 2 faar. Ligeledes En Sæng med omhæng 3 Dyner 4 Puder og 4 par Lagner, samt 1 Stoer Egeskab 1 Hængeskab 1 Mæssing fyhrbækken 1 Tabulet 2de Speile 2de smaae borde 2de Mahlet Stoele 2de Mahlet Lyse Stager 2de Mæssing Kiædler 8 stk Tiin Tallerkner 1 Riwjern 2de Ballier 1 halw Tønde 1 øll fiærding 1 Liden Jern gryde 1 Wies Klok wærk 1 Bænke og 1 fyhr kiste. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Ingen indf. grundet Brystfældighed. 23 Octob 1781.

1105 Fol 392
Søren Christensen, Voldby - født sst - et huus med Jord og Kaalhauge faderen Christen Skiøtte beboer og efter hans død maa tiltræde. Huuspenge 2 rd. Ingen indf. 29 octob 1781.

1106 Fol 392
Frands Pedersen, Sjelle - født sst som under no 51 udi 5te afdeeling wed det Jydske Regiment har staaet som Land Soldat i 4 aar - en gaard Jens Nielsen fradøde hwis Enke han ægter. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb Skov 3 fc 71/84 alb. Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Indf 16 rd. 29 Octob 1781.

1107 Fol 392
Niels Jensen, Østrup - født i Hadbjerg Bye der som Land Soldat har staaet wed det Holstenske Regiments 4de afdeeling i 7 aar - et Boel Niels Mo(gensen?) fradøde, hwis efterladte Enke han ægter. Hkorn 1 td 5 skp. Lg 5 rd. Saa hawer ieg og forundt ham det huus som Mads Utsens Enke nu ibd Paabeboer saafremt hand lewer paa den tied Mads Utsens Enke wed døden afgaar saaledes at samme til Stædets Reparation skal nedbrydes og ingen paa dets Stæd igien maa for Prefodue? skyld opbygges. Indf 14 rd. 13 Novb 1781.

1108 Fol 393
Jens Laursen, Foldby - født sst - et huus Stiffaderen Niels Jensen fradøde. Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb og af Foldby Kirke Jord 3 fc 2 alb. Lg og huuspenge 3 rd 1 mk 3 sk etc. Han skal wære Skowfoged i Foldby og Hummelure samt Budfoged i Foldby Sogn hworfor der ydes ham løn m v. Lewerer til hans Moder paa Stædet aarlig 1 td Rug 1 td Byg 2 feede Giæs 1 lispund Flæsk 12 læs Tørw, frie foder og græs til et faar og frie huuswærelse samt fornøden Boehauge, som wed hendes død gaar tilbage til Stædet imod at han lader hende skikkelig Begrawe. Indf 12 rd. 28 Novb 1781.

1782.

1109 Fol 393
Niels Rasmussen, Degn, Skivholme et huus Degnen Rasmus Didrichsen fradøde. Hkorn 4 skp 3 fc 1/2 alb.
Lg og huuspenge 4 rd 2 mk. Desuden Kongen og Kirkens Korntiende mod 4 mk 13 sk. Han owerlades 2de Karles Tørweskier i Rødmoese og til Skolens Ildebrand 8 læs Træe som udwises. Boligen er modtaget uden nogen slags besætning etc. 9 Jan 1782.

1110 Fol 394
Niels Frandsen, Egaa - født sst som med Fri Pas fra Søren Laursen i Hjortshøj er indkommen  - en gaard Peder Jørgensen fradøde, hwis Enke han ægter. Hkorn 5 td 5 skp. Lg 7 rd 4 mk 3 sk etc. Lewere til de i gaarden wærende gamle aftægts Folk ophold deres Liwstiid efter den derom oprettede Contract af Dato 23 Aug 1772. 19 Febr 1782.

1111 Fol 394
Jens Nielsen, Hammel - født i Hadsten som wed det Jydske Infanteri Regiments 7de Compagni har staaet som Land Soldat i 2 aar - en gaard Jens Poulsen formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstaar. Hkorn 2 td 3 skp 3 fc 4/16 alb. Lg 6 rd 5 1/5 sk etc. Lewerer aarlig til J P derpaa Stedet hans liwstiid 2 td Rug 12 skp Byg 2 lispund Flæsk een feed Gaaes uden fjeder 1 skp hweede gryn 1/2 skp Haure Gryn 16 læs Tørw, 1 Koe og 2 faar paa frie foeder og Græs og frie huuswærelse samt fornøden Boehauge, som wed hans Død gaar tilbage i Gaarden som et Laan imod bemte J N lader ham skikkelig begrawe. Formedelst Gaardens Brystfældighed er Indfæstningen ham forundt og til mig Selw betalt med 12 rd. 7 Marts 1782.

1112 Fol 395
Jens Jørgensen, Borum - født i Labing som med Fri Pas fra Lyngbygaard er indkommen - en gaard Peder Pedersen Kvolbæk er fradød. Har staaet for Hkorn 4 td 4 skp 1 1/2 alb men efter den i aaret 1777 med Byens mark skeete ligning blew tillagt 2 td 7 skp 1 fc 11/34 alb staar nu for 7-3-1-1 14/17 alb. paa Condition at opfylde den imellem hans formand P P og hans fader oprettede opholds Contract  af Dato 18de Novb 1778. Lg og hownings Penge 20 rd 1 mk 12 sk. Indf 70 rd. 18 Marts 1782.

1113 Fol 395
Peder Sørensen, Haldum - født i Haar, der som Land Soldat har staaet wed det Jydske Infanteri Regiments 7de afdeeling i No 21 i 12 aar - en gaard Peder Nielsen Skomager fradøde, hwis Enke han ægter. Hkorn 6 td 4 skp. Lg 9 rd etc arbejdspenge 4 rd. Desuden Kongens og Kirkens Korn tiende  mod 7 mk pr td Hkorn. Wedligeholder det tildelte wejstykke. Opfylder den imellem hans formand P N og de derudi Gaarden wærende gamle aftægts Folk oprettede Contract af Dato (ej ang) Indf 45 rd. 6 April 1782.

1114 Fol 395
Søren Knudsen, Foldby - født sst der har staaet wed det Jydske Infanteri Regiments 7de afdeeling i No 8 som Land Soldat i et aar - 1/2 gaard faderen Knud Jensen godwillig har afstaaet. Hkorn 3 td 6 skp. Lg 5 rd 3 mk 1 sk etc arbejdspenge 4 rd. Wedligeholde de gaarden tildeelte wejparter. Lewere aarlig til forældrene derpaa Stædet 12 skp Rug 4 skp Byg 4 skp Malt 1 skp Byggryn 1/2 skp Boghwede gryn 2 lispund Flæsk 1 feed Gaas og enten 1 Koe eller 4 faar paa frie Foeder og Græs, 6 Læsser Tørw item tillige med hans Broder Jens Knudsen som har den anden halwe Part gaard i fæste og swarer det øwrige halwe aftægt, forsyner deres forældre med fornøden huuswærelse der i Gaarden. Indf 30 rd. 8 April 1782.

1115 Fol 396
Søren Pedersen, Borum  født i Tilst der med fri Pas fra Lyngbygaard er indkommen - en gaard Peder Thomasen Elev godwillig har afstaaet. Hkorn 5 td 4 skp 2 fc 21/34 alb. Opfylde den imellem dem oprettede opholds Contract af 4 febr 1782. Lg 15 rd 4 mk 10 sk og af et Jordløs fæste huus 2 rd 4 mk. Indf 40 rd. 3 Aug 1782.

1116 Fol 396
Jens Nielsen, Voldby - født i Vitten som er for Liden til Soldat - en gaard Jens Pelsen godwillig afstaar.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Formedelst gaardens Brystfældighed ingen indf. 4 Maj 1782.

1117 Fol 397
Rasmus Nielsen, Norring - født i Norring Ris, som er for liden til Soldat - en gaard Broderen Laurs Sørensen godwillig har afstaaet. Hkorn 3-2-2-3/7 alb. Lg 4 rd 3 mk 9 1/2 sk etc Arbejdspenge 5 rd. Lewerer aarlig til de derudi gaarden wærende Gamle Aftægts Folk Anders Christensen og hustru deres Liwstiid 3 td Rug 3 td Byg 1 skp Boghweede gryn 1 fc hørfrøe Saaed, 1 Koe og 4 faar paa frie foder og Græs og 12 Læs Tørw samt frie huuswærelse og fornøden Boehauge, og naar den eene wed Døden afgaar nyder den efterlewende kuns det halwe af Opholdet undtagen huuswærelse, Ildebrand og enten 1 Koe eller 4 faar samt Bohauge som wed begge deres Død da gaaer tilbage igien i Gaarden som et Laan imod at bemelte R N Lader dem Skikkelig begrawe. Indf 50 rd. 4 Maj 1782.

1118 Fol 397
Peder Rasmussen, Edslev - født sst, der med fri Pas fra Constantinsborg hertil Godset er indkommen - en gaard Rasmus Michelsen fradøde.
Hkorn 4 td 1 fc? Lg og hownings Penge 13 rd 2 mk. Lewerer aarlig til R M hustrue derpaa stædet hendes liwstiid 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg et halw feed Swiin til 8 mk 2 feede giæs 1 Koe paa frie foder og Græs og 10 læsser Tørw samt frie huuswærelse og fornøden Boehauge som wed hendes død gaar tilbage igien i Gaarden som et Laan imod at bemelte P R lader hende skikkelig begrawe. Indf 30 rd. 8 Maj 1782.

1119 Fol 398
Niels Jensen, Vitten - født sst - et huus Jørgen Møller fradøde. Huuspenge 1 rd 2 mk. Skaffer J M Enke Mette Rasmusdatter fornøden huuswærelse uden betaling, saalænge hun lewer. Ingen indf da huuset er Brystfældig. 2 Juli 1782.

1120 Fol 398
Peder Poulsen, Borum - født sst som wed det Jydske Infanteri Regiments 5te Compagnie har staaet som Land Soldat i eet aar - en gaard faderen Poul Nielsen godwillig har afstaaet. Hkorn 3-5-2-2 2/17 alb. Lg og hownings penge 10 rd 3 mk 1 sk. Lewerer aarlig til hans fader derpaa stædet 12 skp Rug 8 skp Malt 2 skp Byg Gryn 2 skp Boghwedegryn, 2 lispund Flæsk 2 feede Giæs, frie foeder og Græs til1 Koe og 2de faar Ildebrand 12 Læs Tørw fornøden og frie huuswærelse samt fornøden Boehauge som gaar tilbage igien wed hans død til Sønnen eller den efterkommende fæster, som da lader ham sømmelig begrawe. Indf 28 rd. 9 Juli 1782.

1121 Fol 398
Peder Nielsen Snedker, Hammel - født sst - et huus Niels Mogensen fradøde. Huuspenge 1 rd. Huset som er meget forfalden skal han sætte i Lowforswarlig stand. Anskaffe Niels Mogensens Enke hendes Liwstiid fornøden og frie huuswærelse. Ingen indf. 16 Juli 1782.

1122 Fol 399
Søren Rasmussen, Søften - som med fri Pas fra Constantinsborg er indkommen - en gaard Søren Nielsen Hattemager godwillig har afstaaet. Hkorn 8 td. Lg og hownings Penge 18 rd 4 sk Smørpenge 3 rd 4 mk 8 sk. Naar Søren Hattemager og hustrue forlanger det leweres dem aarlig ophold deres liwstiid 3 td Rug 2 td Byg 1 td Malt 2 skp hauregryn 4 skp Boghwede gryn et feed Swiin til 3 rd 4 feede Giæs til 1 rd 2 sk? 3 fc hørfrøe Saaed 1 Koe og 4re faar paa frie foeder og Græs og 16 Læsser Tørw, samt frie huuswærelse og fornøden Boehauge, Og naar den een wed døden afgaar nyder den Længstlewende kuns 2/3die deel af opholdet undtagen huuswærelse Ildebrand og 1 Koe og 4 faar, samt Boehauge som wed begge deres død gaar tilbage igien i Gaarden som et Laan imod at han eller den efterkommende Fæster da lader dem skikkelig begrawe. Indf 80 rd. 16 Juli 1782.

1123 Fol 399
Jens Madsen, Borum - født sst - et huus faderen godwillig afstaar.
Hkorn 1 skp 1 alb. Lg og huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Owerlader sin forældre Mads Pedersen og hustru deres liwstiid til brug 2de Blokker i den Wæstre ende af Toften og 2 skp Land i heeden til Græs ligesaa anskaffer hand dem frie og fornøden huuswærelse 4re fag i den Wæstre ende af huuset som af fæsteren wedlige holdes og haugestedet fra huusets Westre hiørne et stykke i Synder. Indf 13 rd 2 mk. 17 Aug 1782.

1124 Fol 399
Mogens Jensen, Skejby - stæder og fæster til Casper Schumanns Stifsøn M J født i Skjoldelev, som er for liden til Soldat - en mig tilhørende nye Opbygt gaard Niels Christensen sidst beboede og formedelst at den wed ulykkelig Ildswaade afbrændte d 18de Juni sidst maatte af armod qwittere.
Hkorn 3 td 2 fc 1 3/4 alb?  Lg og Howning 16 rd 1 mk 5 sk. Wedligeholder de gaarden tildelte wejparter. Lewerer til den gl aftægts Mand Christen Laursen og hustrue Karen Jensdatter deres liwstiid 1 td Rug 14 skp Byg 2 skp Haure og 4 skp Ærter samt Penge 8 mk. Skulle Casper Schumann wille skifte sin  nu hawende gaard i Skjoldelev om 2 a 3 aar med fæsteren bemelte sin Stif Søn M J maae det wære dem paa begge sider tilladt uden nye indfæstning. Da der ingen Skow eller Tørweskiær til Skejbygaarden har ieg saalænge een af dem besidder denne gaard Lowet fæsteren aarlig 4 Læs Brænde Træe af Norring øde, som udwises. (Se no 1155 - 56) Indf 100 rd. 10 Octob 1782.

1783.

1125 Fol 400
Ib Rasmussen, Tinning - født i Lading - et huus Niels Laursen Bonde formedelst Alderdom og Skrøbelighed ej længere kan forestaa og godwillig har afstaaet.
Hkorn 7 skp 1 fc 2 21/41 alb. Han ægter datteren paa stædet. Lg og huuspenge 2 rd 3 mk 1 sk etc. For selw at oppebære Kongens og Kirkens anpart Korntiende swares 8 mk pr td Hkorn. Lewere til sine swigerforældre aarlig deres liwstiid 6 skp Rug 6 skp Byg og 6 læsser Tørw samt fornøden og frie huuswærelse.  Indf 16 rd. 13 Jan 1783.

1126 Fol 400
Frands Jensen, Hammel - ungkarl født sst - som wed det Holstenske Infanteri Regiment i 4 aar har staaet som Land Soldat - en gaard Jens Skomager fradøde. Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb. Han ægter Enken Lg 6 rd 5 4/5 sk etc. 13 Jan 1783.

1127 Fol 401
Laurs Pedersen - paa hans fæstebrew som under Pagina 344  er tilført er endwidere anført følgende: Da denne fæster har wæret Rohdemand? wed Frijsenborg men Lægsdmand og Rohdemands tieneste i Skjoldelev nu er Conibineret?, derimod wed deelingen paa Skjoldelev Bye blewen afgang for een Kiørsel Wogn med Sæde Korn etc. 4 Juni 1783.

1128 Fol 401
Jens Rasmussen, Lading - født sst som wed det Sleswiske Cavallerie Regiments 1ste Escadron under no 13 har staaet som Rytter i 8 aar - en gaard Niels Meyersen formedelst armod har afstaaet. Hkorn 3-1-1-2 21/22 alb. Lg 7 td 1 mk 7 sk etc. Anskaffer Niels Meiersen og hustrue deres Liwstiid fornøden og frie huuswærelse samt aarlig Græs om Sommeren til Koe wed hans egne Kreaturer og Hæste og Wogn til at befordre dem 10 Læs Tørw af Heeden. Formedelst Gaardens Brystfældighed ingen indf. 12 Febr 1783.

1129 Fol 401
Christen Frandsen, Herskind - født paa Vedelslunds Gods i Skørring Sogn og By, som wed det Slesviske Rytterie Regiments 1ste Escadron under no 9 har staaet Rytter i 5 aar - en gaard Knud Nielsen godwillig afstaaer. 
Hkorn 4-3-3-2/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 10 sk. Anskaffer K N og hustrue der har 4re smaae Børn fornøden og frie huuswærelse deres liwstiid samt aarlig Græs em Sommeren til en Koe wed Beboerens Egen Kiør. Gaarden som er meget Brystfældig Reparerer og sætte i stand, derfor ingen indf. 17 Febr 1783.

1130 Fol 402
Hans Rasmussen, Herskind - født paa Vedelslunds Gods i Skørring, som er for liden til Soldat - en gaard Hans Jensen godwillig afstaar.
Hkorn 4-3-3-2/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 10 sk. Lewerer aarlig til Hans Jensens formand Peder Andersen 1 td Rug og 1 Læs Høe til 32 lispund til at foere 4 faar med. Indf 10 rd. 17 Febr 1783

1131 Fol 402
Søren Frandsen, Søften - født sst, som wed det Jydske Infanteri Regiment har staaet som Land Soldat i et aar - en gaard faderen Frands Sørensen hidtil har haft i fæste. Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb, som han wed faderens død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde. Lg og hownings penge 14 rd 3 sk. Naar faderen afstaaer gaarden skal fæsteren anwise hans forældre fornøden og frie huuswærelse deres liwstiid og aarlig lewere dem 12 læs Tørw 3 td Rug 2 td Byg 1 td Malt 1 skp Haure Gryn 2 skp Boghwede gryn et feed Swiin eller Penge derfor 3 rd 4 feede Giæs eller Penge 1 rd 2 mk, 2 fc Hørfrøe Saaed og dens afgrøde at lewere i hegbar? stand ligesaa leweres dem og til brug 1 Koe og 4 faar paa frie foeder og Græs, og skulle Koen ente døe eller formedelst alderdom bliwe uduelig anskaffes dem en anden i stædet, saa leweres dem og fornøden Boehauge som begge død gaar tilbage i Boen igien som et Laan imod at fæsteren lader dem efter skik og Brug skikkelig begrawe. Og naar een af dem er død udgaar for den efterlewende 1/3 part af aftægts kornet og feede Ware. Indf 40 rd. 17 febr 1783.

1132 Fol 403 
Søren Jensen Hvas, Foldby - født sst - et huus Rasmus Loth? formedelst fattigdom afstaar. Huuspenge 1 rd 4 mk 8 sk. Anskaffer R L og hustrue frie huuswærelse deres liwstiid. Huset som er meget Brystfældig Reparerer han og sætter i lowforswarlig stand. Indf 6 rd. 17 febr 1783.

1133 Fol 403
Niels Rasmussen, Borum - født sst - et huus Gaardmand Søren Pedersen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd 4 mk. Indf 8 rd. 18 Febr 1783.

1134 Fol 404
Rasmus Christensen, Haar  - født sst - et huus Stedfaderen Søren Pedersen godwillig afstaar.
Hkorn 1 skp 3 fc. Lg og huuspenge 2 rd 4 mk 8 1/2 sk Smørpenge 3 rd. Indf 14 rd. 18 Febr 1783.

1135 Fol 404
Hans Jensen, Lading - født paa Boller Gods som er 50 aar gammel - en gaard Thomas Krog godwillig afstaar.
Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk? 7 sk etc. Lewere aarlig til Th K og hustrue deres Liwstiid 10 skp Rug 10 skp Byg 1 Koe og 2 faar paa frie foeder og Græs samt frie huuswærelse og 12 Læs Tørw og naar een af dem wed Døden afgaar nyder den længstlewende kuns det halwe aftægt, huuswærelse Ildebrand og Koen eller faarene undtagen, hwilke Kreaturer wed deres død gaar tilbage i Gaarden som et Laan.  Indf 8 rd. 18 febr 1783.

1136 Fol 404
Jacob Lassen, Foldby - født sst - et jordløs huus med Kaalhauge faderen Laurs Hansen formedelst hans skrøbelige helbred har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Indf 6 rd. 18 febr 1783.

1137 Fol 405
Niels Mouritsen, Haldum - født sst - et huus faderen Mourits Nielsen godwillig har afstaaet. Hkorn 1 td. Lg og huuspenge 4 rd. Indf 16 rd. 18 febr 1783.

1138 Fol 405b
Niels Nielsen Balle, Haldum - som er 41 aar født sst - en Gaard Faderen Niels Thomasen Balle fradøde. Hkorn 6 td 4 skp. Lg og hownings penge 13 rd etc. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod aarlig afgift 7 mk pr td Hkorn. Wedligeholder de tildelte wejparter. Indf 50 rd. 18 Febr 1783.

1139 Fol 406
Hans Jensen, Foldby - født sst som har haft den højre Arm itue, og derfor ei kand antages til Soldat - en gaard Jens Hvas formedelst armod har maattet afstaa. Hkorn 3 td 6 skp. Lg 5 rd 3 mk 1 sk etc. Anskaffe Jens Hvas huuswærelse hans liwstiid frie foeder og Græs til en Koe samt til sine smaae umyndige Sønner Søren Jensen 11 aar, Niels Jensen 8 aar og Mogens Jensen 2 aar gl deres opdragelse hwer 3 skp Rug og 3 skp Byg, aarlig indtil de opnaar deres 16 aars alder om de lewer saalænge. For selw at oppebære Kongens og Kirkens anpart Korntiende saa lenge som samme ej forlanges in Natura Leweret, betales 8 mk pr td Hkorn. Da Gaarden er Brystfældig ingen indf. 18 Febr 1783.

1140 Fol 406
Jens Jensen, Voldby - Skoleholder - et huus Jens Lindrichsen godwillig afstaar.. Huuspenge 4 mk. Ingen howerie eller Jagtrejser paalagt. Ingen indf. 18 febr 1783.

1141 Fol 406
Niels Nielsen, Søften - født sst - et huus Niels Nielsen fradøde. Huuspenge 1 rd. 18 febr 1783.

1142 Fol 407
Poul Sørensen, Herskind - født sst, som er for liden til Soldat - en gaard faderen Søren Poulsen (i text: P. S og S. P.) godwillig afstaar.
Hkorn 4-3-3-2/9 alb. Lg 10 rd 2 mk 10 sk. Lewerer aarlig til forældrene  deres liwstiid 3 td Rug 3 td Byg 1 skp hweede Gryn et feed Swiin eller Penge 2 rd 2 feede Giæs og et fc Hørfrøe Saaed en Koe og 2de faar paa frie fader og Græs samt frie huuswærelse og til Ildebrand 12 Læs Tørw som fæsteren besørger skiæren og hiemkørt, ligeledes leweres dem og til brug fornøden Boehauge og naar den eene af dem wed døden afgaar nyder den efterlewende kuns af underholdningen, huuswærelse, Ildebrand og enten Koe eller faarene undtagen, som wed begge deres døed gaar tilbage igien i Gaarden som et laan imod han da lader dem skikkelig begrawe. Fæsteren har lowet at giwe sine 3de Sødskende til een kiendelse af Gaarden Nemlig Jens Sørensen 20 rd og Kirsten Sørensdatter 20 rd hwilke leweres dem Broderens naar hand opnaar sine myndige aar efter Lowen, og Søsterens naar hun engang wed giftermaal maatte bliwe forsynet Zidsel Sørensdatter som er meget swagelig nyder efter forældrenes død hendes liwstiid frie  huuswærelse i Gaarden 4 skp Rug 4 skp Byg samt 6 læs Tørw. Indf 10 rd. 18 Febr 1783.

1143 Fol 407
Peder Hansen, Norring - født i Sandby - et huus Jens Skræder godwillig afstaar.
Hkorn 1 skp 1 1/2 alb. Lg og huuspenge 2 rd 3 mk 12 sk. Indf 8 rd. 18 febr 1783.

1144 Fol 408
Hans Madsen, Sjelle - født sst som wed det Jydske Infanteri Regiments 5te afdeeling under No 50 har staaet som Land Soldat i 9 aar - en gaard Peder Frandsen fradøde. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb Skov 3 fc 71/84 alb. Lg 8 rd 1? mk 12 sk.  Indf 16 rd. 18 febr 1783.

1145 Fol 408
Michel Christensen (Balle), Vitten - født i Balle som wed det Holstenske Infanteri Regiments 4de Compagni under No 59 har staaet som Land Soldat i 9 aar - en gaard Jens Rasmussen formedelst armod maatte afstaa. Hkorn 4 td. Lg 10 rd 6 sk. Grundet brystfældighed ingen indf. 22 febr 1783.

1146 Fol 409
Anders Jensen, Skjoldelev - født sst som er for liden til Soldat - en gaard Michel Amme formedelst armod maatte afstaa. Hkorn 3 td 4 skp. Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. Ligeledes Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod afgift 8 mk pr td Hkorn. Grundet gaardens store brystfældighed ingen indf. 1 Marts 1783.

1147 Fol 409
Jacob Andersen, Skørring - født i Aidt - et huus Peder Nielsen godwillig afstaar. Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Indf 6 rd. 13 Marts 1783.

1148 Fol 410
Enevold Jensen, Brabrand - født paa Grevskabet i Hammel Sogn - et i sidst afwigte Sommer paa Brabrand Mark af nye opbygt Boelssted. Hkorn 1 td 2 skp 3 fc 1 alb som wed udskiftning er tillagt. Hownings og Lg 3 rd 3 mk 10 sk. Stedet er uden Besætning og Sædekorn etc. Han faar aarlig udwist til Brændsel 4 Læs Træe fra Aarslew Skow. Ingen indf da han selw har opbygt og bekostet huusene. 3 Maj 1783

1149 Fol 410
Jacob Nielsen, Hammel - født sst - et huus faderen Niels Jacobsen godwillig afstaar. Han skal wære Skowfoged ower Hammel Sogn og Hummelure og hawe tilsyn med Hammel Damme som han om winteren naar frostweierligt er nøye og forswarlig at Wække Hammel Damme 2 eller 3 gange om ugen ligesom fornødent eragtes og for Fiskene Tienligt kand wære, for hwilken tieneste han nyder huuset uden afgift og aarlig Løn 10 rd 2 td Rug og 6 Læs Høe i Hummelure. Anskaffer sine forældre Niels Jacobsen og hustrue deres liwstiid fornøden og frie huuswærelse. Ingen indf. 4 Juni 1783.

1150 Fol 412
Laurs Frandsen, Herskind - født paa Vedelslunds Gods i Skørring, som wed det Jydske Infanteri Regiments 7de afdeling under No 12 har staaet som Land Soldat i et aar - en gaard Niels Sørensen godwillig har afstaaet. Han ægter den eeneste datter. Hkorn 4-3-3-2/9 alb. Saalænge N S lewer skal fæsteren kuns betale halw Lg mod de andre a Td Hkorn 7 mk som bedrager 5 rd 1 mk 5 sk. Lewere til Swigerforældrene Niels Sørensen og hustru Else Jensdatter deres liwstiid 2 td Tør Rug 1 td Byg 1 td Malt 1 skp Boghwedegryn 2 skp Byg gryn, Et feed Swiin eller Penge derfor 2 rd 4 mk, 2 lewende Giæs 12 Læs Eng Tørw fornøden og frie huuswærelse og for dem at betale Extraskatt ligesaa leweres dem og til brug 1 Koe og 5 faar paa frie foder og græs og skulle Koen enten døe eller formedelst alderdom bliwe uduelig anskaffes dem en anden i stædet saa leweres dem og fornøden Boehauge, som tillige med alt deres øwrige Eiende wed begges død gaar tilbage i Boen som et Laan imod at fæsteren lader dem efter skik og brug skikkelig begrawe. Wed den eenes død nedsættes aftægten. Indf 20 rd. 8 Sept 1783.

1151 Fol 412
Peder Jensen, Rode, Skørring Sogn - født i Borum som wed det Sleswiske Rytteri Regiments 1ste Escadron har staaet som Land Rytter i et Aar - en gaard Knud Rasmussen godwillig har afstaaet. Hkorn 6 td 2 skp 1 alb Skow 2 alb. Han ægter datteren paa stedet. Lg 14 rd 2 mk 6 1/2 sk. Lewerer K R og hustru aarlig deres aftægt naar de ikke længere har lyst at wære hos fæsteren huuswærelse i de 5 fag nye huus der ligger Nord Wæst for Gaarden og et stykke Jord at sætte Kaal udi 3 td Rug 12 skp Malt 5 skp Byg Gryn 3 skp Boghwede gryn 1 feed Swiin til 4 lispund 4 feede Giæs og Ildebrand 12 Læs Tørw, ligesaa leweres dem til brug 1 Koe og 4 faar paa frie foeder og Græs, naar Koen bliwer seen og ej Malker skal fæsteren om hand paa den tiid hawer 2de Kiør som Malker owerlade den eene til sine Swigerforældre, saa leweres dem og fornøden bohauge der wed deres død gaar tilbage i Gaarden, imod han lader dem skikkelig begrawe. Aftægten nedsættes wed den enes død. Indf 35 rd. 14 Sept 1783.

1152 Fol 413
Niels Jensen, Herskind - ungkarl født i Lading - et huus Jens Rasmussen fradøde, hwis datter han ægter. Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Anskaffer Enken fornøden og frie huuswærelse hendes liwstiid og til brug lewerer hende en Sæng og Sænge klæder, een Kiste, een Mæssing Kiædel en Iern Gryde samt en Potte og en Bøtte der ialt efter hendes død, undtagen bemeldte Kiste, Sæng og Sænge klæder som tilfalder den ugifte Datter Margrethe Jensdatter, gaar tilbage til Boen som et Laan, imod han lader hende efter skik og brug sømmelig Begrawe. Indf 5 rd. 28 Sept 1783.

1153 Fol 414
Laurs Pedersen, Skørring - ungkarl født sst - et huus Rasmus Nielsen fradøde. Han ægter datteren. Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Anskaffer Enken fornøden og frie huuswærelse hendes liwstiid. Ingen indf da huset er Brystfældig. 28 Sept 1783.

1154 Fol 414
Mogens Jensen, Skjoldelev Lading Sogn - der har haft en gaard i fæste i Skejby - en gaard hans Stiffader Casper Schumann wed bytning med gaarden i Skejby har afstaaet. Hkorn 3 td 4 skp. Lg 5 rd 2 mk 10 sk. etc. Samtidig fæstes Kirkens og Kongens anpart Korntiende mod afgift 8 mk pr td Hkorn. Indf eftergiwet da han forhen har betalt af Skejby gaarden. (se no 1124-1155-1243). 4 Decb 1783.

1155 Fol 415
Svend Madsen, Skejby - der har haft en gaard i Voldby - den gaard i Skejby Mogens Jensen - der har faaet 1/2 gaard i Skjoldelev - har haft.
Hkorn 6 td 2 fc 1 3/4 alb. Lg og arbejdspenge 16 rd 1 mk 3 sk. Lewerer til den gl aftægtsmand Christen Laursen og hustrue Karen Jensdatter deres liwstiid 1 td Rug 14 skp Byg 2 skp haure og 4 skp Ærter, samt Penge 8 mk forer og græsser dem en Koe eller betaler dem en billig kendelse derfor.  Ingen indf da han tidligere har betalt for gaarden i Voldby. (se no 1124-1154-1243). 4 Decb 1783.

1156 Fol 415
Casper Schumann, Voldby - fra Skjoldelev - den gaard i Voldby Svend Madsen hidtil har beboet og afstaaet da han nu har fæstet en gaard i Skejby. Hkorn 5-5-2-2 2/7 alb. Lg 6 rd 5 mk 4 sk etc arbejdspenge 5 rd 4 mk. Lewerer aarlig til den gl aftægtskone Ellen Michelsdatter ophold 12 skp Rug 12 skp Byg 2 skp Haure 2 skp Boghvede Flæsk til 7 mk 8 sk, 2 Giæs frie foder og Græs til en Koe og 4 faar frie huuswærelse og 12 læs Tørw. Ingen indf da han tidligere har betalt for en gaard i Skjoldelev. 4 Decb 1783.

1157 Fol 416
Anders Byriel, Voldby - født i Hammel Sogn som er for liden til Soldat - en gaard Jens Lindrechsen fradøde.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Anskaffer Niels Sølvsteen og nuhawende Kone fornøden og frie huuswærelse deres liwstiid. Grundet Brystfældighed ingen indf. 6 Decb 1783.

1158 Fol 416
Niels Christensen, Voldby - der er ower 40 aar gl og har haft et huus i Danstrup - en gaard Jens Brundt formedelst armod maatte afstaa.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Da gaarden er brystfældig ingen indf. 6 Decb 1783

1159 Fol 416
Christen Thomasen, Voldby - født i Vinterslev paa Collerup Gods, som er for liden til Soldat - en gaard Godtfred Bentsen formedelst armod maatte qwittere.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc.  Brystfældig derfor ingen indf. 6 Decb 1783.

1160 Fol 417
Nicolai Christensen, Vitten - født i Lindgaard, som har en krum stiw finger og derfor ei tienlig til Soldat - en gaard Søren Sørensen fradøde. Hkorn 4 td. Lg 10 rd 6 sk etc. Brystfældig og ingen indf. 7 Decb 1783.

1161 Fol 417
Rasmus Jensen, Vitten  født her under Grevskabet - et huus Thomas Nielsen godwillig afstaar. Hkorn 1 td. Lg 2 rd 3 mk 1 1/2 sk etc. Anskaffer Thomas Nielsen og hustrue uden betaling deres liwstiid frie huuswærelse i 2de fag huus, og aarlig Ildebrændsel 6 Læs Tørw som de selw besørger skiøren og hiemført og et lidet støkke Jord i haugen at sætte Kaal udi samt græs til en Koe om Sommeren,ligesaa leweres dem 2de skiep Rug aarlig i 6 aar til 1 Maj 1789. Indf 5 rd. 10 Decb 1783.

1162 Fol 418
Jens Pedersen, Søften - født sst - et 8 fag huus Anders Jensen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Owerlader til A J og hustrue deres liwstiid 3 fag huus det halwe haugestæd og det halwe nødwendige Brænde imod at A J og hustrue aarlig betaler 4 mk Danske. Indf 5 rd. 10 Decb 1783.

1163 Fol 418
Mads Simonsen, Borum - født i Voldby - et huus Niels Rasmussen har frasagt sig. Huuspenge 2 rd 4 mk. Da huset er Brystfældig ingen indf. 10 Decb 1783

1164 Fol 418
Peder Nielsen, Skjoldelev - født i Svejstrup, som wed det Jydske Infanteri Regiments ? afdeling under No 2 har staaet som Land Soldat i 2 aar - en gaard Peder Christensen af armod blew frasadt. Hkorn 3 td 4 skp. Lg 5 rd 2 mk etc. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende (afgiften ikke ang). Anskaffer de i Gaarden hidtil wærende Indsiddere frie huuswærelse deres Liwstiid. Grundet Gaardens store Brystfældighed ingen indf. 10 Decb 1783.

1165 Fol 419
Rasmus Nielsen, Haar - der har haft en Gaard i Haldum - en gaard Søren Michelsen og Søn Michel Sørensen godwillig har afstaaet.
Hkorn 6 td 2 fc. Han ægter Søren Michelsens datter paa Stædet. Lg 6 rd 5 mk 14 1/2 sk. etc arbejdspenge 5 rd. Wedligeholder de tildelte wejparter. Lewerer aarlig sine Swigerforældre  deres Liwstiid 3 td Rug 1 td 4 skp Byg 1 td Boghwede 4 skp Haure et feed Swiin til 4 lispund 4 feede Giæs, fornøden og frie huuswærelse og fornøden Ildebrændsel, samt frie foder og Græs til en Koe og 4 faar, der nedsættes naar den eene dør. Desuden fornøden Boehauge der wed død gaar tilbage til gaarden imod han lader dem sømmelig begrawe efter skik og brug.  Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod 1 rd 1 mk pr td Hkorn. Indf er ham forundt, imod hwis Søren Michelsens Søn Michel Sørensen, som har haft fæste paa faderens halwe Gaard forhen har betalt, for 20 rd. 10 Decb 1783.

1166 Fol 420
Søren Sørensen, Haldum - født i Haar By, som wed det Jydske Infanteri Regiments 7de afdeling under No 21 har staaet som Land Soldat 1 Aar - en gaard Rasmus Nielsen der har faaet en gaard i Haar har haft. Hkorn 6 td 4 skp. Lg 9 rd etc arbejdspenge 4 rd. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod 7 mk pr td Hkorn. Wedligeholder de tildelte wejparter. Ingen indf da Rasmus Nielsen forhen har betalt. 10 Decb 1783.

1784.

1167 Fol 420
Peder Pedersen, Hammel - født under Grewskabet - et huus Jens Poulsen Kudsk - der nu har afg. Hans Thomasens huus, forhen har brugt til udhuus. Huuset er owerladt paa Liwstiid uden afgift. Ingen indf i henseende til den paa huuset giorte Reparation. 24 Jan 1784.

1168 Fol 420
Poul Jensen, Voldby - født i Toustrup under Søbygaards Gods, som wed det Jydske Infanteri Regiments 5te afdeeling har staaet i 4 aar - 1/2 gaard Niels Jensen formedelst armod maatte afstaa.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. I henseende til gaardens store Brystfældighed ingen indf. 14 April 1784.

1169 Fol 421
Søren Pedersen, Tinning - der har haft en gaard i Haldum - en gaard Rasmus Pedersen fradøde. Hkorn 3-5-3-1 2/41 alb. Han ægter Enken. Lg 10 rd 3 mk etc. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod aarlig afgift 7 mk pr td Hkorn. Lewere den gamle aftægtskone Bodil Jensdatter aarlig 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 1 skp Malte 2 lispund Røget Flesk 2 feede Giæs, frie foder og græs til en Koe og 2 faar samt frie huuswærelse og fornøden Ildebrændsel,  desuden fornøden Boehauge der wed hendes død gaar tilbage til Gaarden imod han lader hende sømmelig begrawe.  Indf 40 rd. 19 Juli 1789.

1170 Fol 422
Peder Pedersen, Haldum - født sst, som wed det Jydske Infanteri Regiments ? afdeeling under No ? har staaet som Land Soldat i et aar - en gaard hans Broder godwillig har afstaaet. Hkorn 6 td 4 skp. Lg og howningspenge 13 rd 1 mk? 8 sk etc. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod 7 mk pr td. Lewerer aarlig til hans Moder aftægt af Korn, huuswærelse Tørw etc. Ingen indf da Broderen Søren Pedersen tidligere har betalt. 19 Juli 1784.

1171 Fol 422
Rasmus Thomasen, Foldby - født sst, som formedelst et Indwortes Slag ej kand bliwe Soldat - en gaard faderen Thomas Jensen fradøde. Hkorn 3 td 6 skp. Lg 5 rd 3 mk 1 sk etc. Desuden Kirkens og Kongens Korntiende mod aarlig afgift 7 mk pr td. Desuden opfylder den mellem ham og Moderen oprettede Contract, wedligeholder alt i følge sluttet Skifte efter hans Sal Fader af 14 febr 1783. Formedelst stor wanheld paa hans Creaturer sidst afwigte Winter er indf 10 rd. 13 Sept 1783.

1171B Fol 423
Rasmus Mortensen, Vitten, et huus som Søren Christensen Bøjt godwillig har afstaaet. Huuspenge 1 rd 4 mk og 1 Gaas, samt owerlader Søren Christensen og hustrue 3 fag deres Liwstiid imod betaling. Ingen indf da huuset er Brystfældig. 13 Sept 1784.

1172 Fol 423
Anders Christensen, Vitten, et 4 fag huus Rasmus Mortensen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd 4 mk. Ingen indf da huset er Brystfældig. 13 Sept 1784

1173 Fol 424
Christen Andersen, Foldby - født i Haar - et huus Niels Olesen godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Indf 4 rd. 13 Sept 1784.

1174 Fol 424
Niels Jensen, Skjoldelev - født i Lading - et huus Jens Rasmussen godwillig afstaar. Hkorn 3 skp. Lg og huuspenge 4 rd 4 mk 3 skp Haure. Anskaffer J R og hustru deres liwstid 2 fag huus frie og uden betaling. Indf 8 rd. 13 Sept 1784.

1175 Fol 424
Rasmus Madsen, Norring - Land Soldat født sst - et huus Rasmus Vægter godwillig afstaar.
Hkorn 1 skp 1 1/2 alb. Lg og huuspenge 2 rd 3 mk 12 sk. Huset som er meget Brystfældig sætter han i forswarlig stand og wedligeholder. Indf 5 rd. 16 Sept 1784.

1176 Fol 425
Christen Rasmussen, Sjelle  født sst som er for liden til Soldat - en gaard Stiffaderen Anders Hansen, afstaar. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb Skow 3 fc 71/84 alb. Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Lewere aarlig aftægt af Korn, Ildebrændsel og huuswærelse etc. til A H og hustrue. Indf 20 rd. 2 Novb 1784.

1177 Fol 425
Søren Christensen, Skørring - som er ower 40 aar født sst - en gaard Søren Hansen formedelst armod blew frasadt. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb Skow 4 skp 2 8/13 alb. Lg 8 rd 2 mk 10 sk. Anskaffer S H og kone med deres Børn frie huuswærelse eller i dets sted 8 mk i 10 Aar. Ingen indf da han selw skaffer sig den manglende Besætning. 2 Novb 1784.

1178 Fol 426
Rasmus Michelsen, Vitten  født sst, som wed det Jydske Infanteri Regiments 7de afdeling under no 27 har staaet som Land Soldat i 8 aar - en gaard Niels Jensen formedelst paakommende Sygdom og armod har afstaaet. Hkorn 4 td.  Lg 10 rd 6 sk etc. Gaarden er Brystfældig derfor ingen indf. 12 Novb 1784.

1179 Fol 427
Jens Sørensen Mundrup (Mondrup), Hammel - som er 42 aar født sst -  en gaard Faderen Søren Mundrup godwillig afstaar. Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb. Lg 6 rd 6 sk etc. Lewerer aftægt til forældrene Korn, Ildebrændsel, fornøden huuswærelse, Bohawe etc. alt efter den holdte afstaaelses forretning af ? 1784. Ingen indf. 12 Novb 1784.

1180 Fol 427
Jens Sørensen Vinterslev, Voldby - som har staaet som Land Soldat wed Infanterie Regiment(no m v ej ang) - en gaard Jens Krøle grundet paakommende armod frasagde sig.
Hkorn 2-6-3-2 2/7 alb Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. Ingen indf da gaarden er Brystfældig. 14 Novb 1784.

1181 Fol 428
Poul Madsen, Lading  født sst, som wed Det Jydske Infanterie Regimendt 5te afdeling under No 83 har staaet som Land Soldat et aar - en gaard faderen Mads Jensen Østergaard godwillig afstaar.
Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Opfylder contracten med faderen. Indf 20 rd. 14 Novb 1784.

1182 Fol 428
Christen Michelsen, Foldby, et huus Søren Thomsen godwillig afstaar.
Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb. Lg og huuspenge 3 rd 3 sk og for at forrette ugedags Arbeide i Frijsenborg Hauge 4 rd 6 sk. Lewere S T og hustru deres Liwstiid fornøden og frie huuswærelse i 4 fag og et støkke Jord bag huuset at sætte Kaal udi, samt 2de faar paa frie foeder og Græd og til Ildebrændsel 6 læs Tørw. Indf 8 rd. 14 Novb 1784.

1183 Fol 429
Jens Christensen, Vitten - som har staaet som Land Soldat (hvor og no ej ang) - et Boel Laurs Bak har i fæste. Hkorn 2 td som han enten wed Laurs Bakkes død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde.  Lg 5 rd 3 sk etc. Indf 10 rd. 14 Novb 1784.

1184 Fol 429
Jacob Frandsen, Fajstrup - et huus foruden et Jordløs huus han hidtil har haft i fæste, det Jord sst som wed Byens ligning 1782 er blewen tillagt Hkorn 4 skp 2 fc 2 alb. Lg og huuspenge 5 rd 1 mk 14 3/4 sk etc. 15 Nowb 1784.

1185 Fol 430
Niels Olesen (Lynge), Hummelure - som er 50 aar - 1/2 gaard Peder Laursen sidst hawde i fæste og for 5 aar siden formedelst Armod blew frasadt. Hkorn 3 td 4 skp Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. Ingen indf da Gaarden er Brystfældig. 17 Novb 1784.

1186 Fol 430
Peder Pedersen, Aarslev - føt sst, som wed det Jydske Infanterie Regiments 5te Comp. under No 87 har staaet som Land Soldat i et aar - en gaard faderen Peder Kieldsen fradøde. Hkorn 6 td 5 skp. Lg og howningspenge 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Udbetale til hans Broder Rasmus Pedersen 22 aar gl hans tilfaldne fædrene Arw 15 rd 4 mk 2 sk og 1 Sæng til 30 rd og een Kiste til 10 rd naar han opnaar sine Myndige Aar, alt i følge Skifte efter hans Sal Fader Peder Kieldsen af 22 Decb 1784. Indf 50 rd. 19 Decb 1784.

1785.

1187 Fol 431
Niels Jensen Flendsted, Skørring - som med fri Pas fra Kalbygaard er indkommen - en gaard Søren Jensen har i fæste. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb skow 4 skp 2 fc 8/13 alb. Efter gjorte begæring ægter han den eneste datter. Enten wed dødelig afgang eller godwillige afstaaelse tiltræder, imedens skal han tjene som Karl i gaarden imod aarlig forswarlig og billig Løn 2 rd. Lg 8 rd 1 mk 20 sk?. Naar gaarden afstaas skal han lewere Swigerforældrene aarlig aftægt, 2 td 4 skp Rug 2 td 4 skp Byg en skp Byg gryn 1 skp Boghwede gryn et feedt Swin eller 3 feede Giæs, een Koe og 4 faar paa frie foeder og Græs og naar Koen bliwer utienlig enten af alder eller anden Tilfælde anskaffes En anden gaunlig i steden og tilI ldebrændsel 16 læs Tørw samt fornøden og frie huuswærelse i 3 fag; Saa leweres dem og fornøden Boehauge nemlig  1 Sængestæd med Omhæng 3 Dyner 3 Puder 3 par Lagner 1 Bord 2 Fyhr Kiister et hænge Skab 2 Mæssing Kiedler En Bielægger Kakkelown at eege Kar een ballie 3 Tintallerkner et tin Fad et fyrbækken en Jerngryde en Jern Pande og 2 stoele, og naar den een er død afgaar for den efterlewende det halwe af opholds Kornet og feede Wahrer, som hwad der forefindes efter begges Død gaar tilbage i Gaarden som et Laan, imod at fæsteren da Lader dem efter skik og brug sømmelig begrawe. Indf 20 rd. 19 Janu 1785.

1188 Fol 432
Anders Nielsen, Trige - født i Sall - et huus Niels Jensen fradøde hwis Enke han ægter. Anders Nielsen Sall maa straks tiltræde fæstet, og beholde saa længe hand med troeskab og flittighed baade wed Dag og nat opwarter og paapasser den mig tilhørende anpart af Trige Skov at ikke noget deraf uden tilladelse hugges eller bortstiæles, og derfor ingen huuspenge. Hkorn 1 skp Lg 2 mk 6 sk. Indf 6 rd. 8 Febr 1785.

1189 Fol 432
Laurs Sørensen, Rode - Skørring Sogn  født i Foldby, som wed det Jydske Infanteri Regiments 5 Compagni under No 12 har staaet som Land Soldat i et aar - en gaard Jens Albretsen fradøde. Hkorn 6 td 2 skp 1 alb Skow 2 alb. Han ægter Enken. Lg 14 rd 2 mk 6 1/2 sk. Indf 35 rd. 3 Marts 1785.

1190 Fol 433
Niels Nielsen Tinning, Terp Mølle og gaarden No 1 i Terp - til wores Laqei (Lakaj!)- forrige Møller og fæster Peder Lundgaard har afstaaet. Hkorn Mølleskyld 4 td 2 skp og Ager og Eng 1 td 6 skp 1 alb samt Gaarden 4 td 6 skp 2 alb. Han forbliwer i wor Tieneste som Laqei saalænge det forlanges og imidlertiid wiiser sig Sagtmodig flittig, Troe og med omhyggelighed seer paa wores bæste i hwad ham anbetroes. -   

Landgilde af Møllen 15 td Rug Meel/: hwor i ham godtgiøres for Mølle Wærkets wedligeholdelse 4 td og Penge 4 rd 8 sk samt Haure 1 td, af Gaardens auling No 1 Landgl. og arbejdspenge 15 rd 2 mk 2 sk Haure 3 td 3 skp 1 Lam, 1 Gaas, Smørpenge 3 rd 4 mk 8 sk for Kongens og Kirkens anpart Korn Tiende a td Hartkorn 8 mk som beløber sig til 8 rd 5 mk 3 sk og for 6 Karles Tørweskiær udi Røde Moese wed Gammel Dyre hauge 2 rd. - Ingen Besætning modtaget, som han og arwinger ey heller sligt wed forandring af døds fald eller afstaaelse skal tilsware, Undtagen Rug Sæden som af Peder Lundgaard er nedlagt med 6 td Rug.

Det til Møllens Mølle Wærkets og tilliggende huuses istandsættelse og wedlige holdelse behøwende Eege og Bøge Tømmer owerlades ham for Saug - Skiærer Lønnen. -

Skowrideren maae uden widere ordre udwiise fæsteren aarlig der fornødne Giærsel og om forlanges Torn og Hassel Poder at sætte og plante paa de til Møllen og Gaarden nu og herefter indgrøftede Diger uden Betalling. -

De Drænge Børn fæsteren Niels Tinning der paa stædet i ægteskab maatte aule der ellers som Reserwe Mandskab tilhører Wort Gods skal efter hans eller deres anfordring af os eller efterkommende Worde med deelt Frie Pas uden nogen indwending imod at der for hwer saadan Drænge Barn giwes 50 rd og ey widere. -

I Betragtning at fæsteren Niels Tinning hidtil har tient os til fornøyelse og han tillige modtager Møllen med temmelig stor Brøstfæld, som han strax sætter i stand, har wi ey alleene frigiwet ham for Indfæstning at sware men endog i de første 6 aar at Regne til 1ste may 1791 eftergiwet ham den af Møllen og Landgilde meelet og gaard ommeldte afgifter/: Kongl. Skatter undtagen/: men skulle Niels Tinning forandre disse benæwnte første 6 aar wed Døden afgaar og efterlewer sig Enke swarer hun strax derefter aarlig den fulde afgift. - Frijsenborg den 1ste May 1785.

1191 Fol 434
Rasmus Rasmussen Vejlby, Trige  som med Fri Pas er indkommen - en gaard Niels Groersen fradøde. Hkorn 4 td 6 skp 2/3 alb. Lg  og hownings Penge 14 rd 1 mk 9 sk. Indf 20 rd. 22 Novb 1785.

1192 Fol 434
Jens Frandsen, Haldum - født i Haar - et huus Laurs Snedker godwillig afstaar.
Hkorn 3 fc 1 alb. Lg og huuspenge 1 rd 3 mk. Lewerer Laurs Snedker og hustrue frie huuswærelse i 6 fag i den østre ende af huuset. Indf 14 rd. 22 Novb 1785.

1193 Fol 434
Søren Jensen, Rode - født i Toustrup paa Søbygaards Gods - en gaard  Morten Jensen fradøde.
Hkorn 12-2-2-2 1/2 alb. Skow 1 fc 1 alb. Lg 28 rd 2 mk 3 sk. Forretter Howeri til Vedelslund a 6 td Hkorn i aulingens drift men kuns af de 4 td i Pligts arbeide alt efter omgang. Da han er tillige antaget som Lægdsmand og Roedemand saa tillades det ham naar han ikke selw kan møde paa Vedelslund for Lowlige forretninger at sende een fornuftig og forswarlig Karl i sit sted som kan tage den fornødne opsyn med How Folkene. Opfylde den imellem Sal Morten Jensens og hans Moder oprettede opholds Contract af 22de Febr 1767. I Indfæstning har han foruden de for et aar siden for sit Friheds Pas giwne 80 rd til mig Selw betalt 66 rd 4 mk. 22 Novb 1785.

1194 Fol 435
Niels Nielsen, Sandby - født i Hadsten - et huus Peder Andersen godwillig afstaar.
Hkorn 3 skp 3 fc 2 alb. Han skal tillige wære Skowfoged.  Lg 5 mk 14 sk huus og arbejdspenge 2 rd 2 mk? som er ham eftergiwet og desuden nyder aparte Løn 4 rd saalænge han troeligen forretter Tjenesten.  Lewere til P A og hustru deres liwstiid:/ naar de icke længere kan foreenes indbyrdes at wære og Spiise sammen aarlig 1 td 4 skp Rug 4 skp Byg 2 skp Haure 2 skp Boghweede, 1 Lisp? Flesk 1 lispund Smør 1 lispund  Ost, samt frie huuswærelse, og naar den eene dør det halwe. Saa leweres dem og til brug en Sæng, 1 Kakkelown, en fyhr Kiiste og 1 Mæssing Kiædel som alt efter begges død gaar tilbage til stædet igien som et Laan, imod han lader dem skikkelig begrawe. Indf 16 rd. 23 Novb 1785.

1195 Fol 436
Niels Joensen, Voldby  - født sst - en gaard Søren Andersen Byriel fradøde.
Hkorn 2-6-3-1 1/7 alb. Lg 3 rd 2 mk 10 sk etc. I henseende at han Selw sidste foraar anskaffede Sig det til Gaarden manglende Sædekorn er han fri for Indf. 25 Novb 1785.

1196 Fol 436
Christen Nielsen Sall, Skjoldelev et huus Søren Rasmussen Wæwer formedelst armod maatte qwittere. Hkorn 3 skp. Lg og huuspenge 2 rd etc. Anskaffe S R formand den gl Hans Nielsen Graugaard og hustrue frie huuswærelse deres liwstiid. Huuset som er meget brøstfældig sætter han i stand. Indf 4 rd. 25 Novb 1785.

1197 Fol 437
Rasmus Nielsen, Foldby - Snedker - født her paa Grewskabet - et huus  Peder Thomasen fradøde.
Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb. Lg og huuspenge 3 rd 3 sk etc. Forskaffer P T Enke frie huuswærelse hendes liwstiid. Indf 7 rd. 26 Novb 1785.

1198 Fol 437
Niels Jensen, Norring - født sst - et huus faderen Jens Nielsen fradøde.
Hkorn 1 skp 1 1/2 alb. Lg og huuspenge 1 rd 3 mk 12 sk. Giwer sin Moder Mette Frandsdatter fornøden og frie huuswærelse hendes liwstiid. Indf 6 rd. 29 Novb 1785.

1199 Fol 437
Søren Jensen Houlberg, Hammel, en gaard Jacob Sørensen fradøde. Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb. Lg 6 rd 6 sk etc. Indf 10 rd. 4 Decb 1785.

1200 Fol 438
Jens Christensen Voldby, Hammel en gaard Frands Keyser formedelst paakommende armod maatte frasige sig. Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb. Lg 6 rd 6 sk etc. Nyder Frands Keysers hustrue Anne Sørensdatter frie huuswærelse i den østre Ende af stue huuset. Ingen indf. 4 Decb 1785.

1201 Fol 438
Peder Jensen, Skjoldelev - født sst - en gaard Jens Pallesen godwillig afstaar. Hkorn 3 td 4 skp. Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc.  Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod afgift 7 mk pr td Hkorn. Forsyner J P hans liwstiid med fornøden underholdning wed sit Eget Bord. Men skulle han i fremtiiden faa billig aarsag at klage, da leweres ham aarlig 1 td 4 skp Rug 1 td 4 skp Byg 2 skp Boghwede Gryn, 2 Feede Giæs uden fieder 2 lispund Flæsk, 1 Koe og 2de faar paa frie foeder og græs frie huuswærelse og 12 Læs Tørw. Saa leweres ham og til brug fornøden boehauge som alt wed hans død gaar tilbage i gaarden igien som et Laan imod at han efter skik og brug sømmelig begrawes. Desuden Korntienden mod afgift. Indf 20 rd. 6 Decb 1785.

1202 Fol 439
Oluf Johansen, Lading en gaard
 Svend Michelsen har i fæste. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Efter gjort begiæring ægter han S M eeneste Barn og Datter. Han maa tiltræde enten wed dødelig afgang eller godwillig afstaaelse. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Naar S M er død leweres hans Enke af Swiger Sønnen aarlig  aftægt og frie huuswærelse (er ang i fæstebr) I betragtning at fæsteren i 7 aar har tient Svend Michelsen i hans langwarige Sygdom Troeligen og wel, og uden at hawe nyt Ringeste til Løn er gaarden ham forundt uden Indfæstning. 23 Decb 1785.

1203 Fol 440
Jens Nielsen, Foldby - født sst - en gaard faderen Niels Jensen har haft i fæste. Hkorn 3 td 6 skp, som han enten wed faderens død eller godwillige afstaaelse maa tiltræde.  Lg 5 rd 3 mk 1 sk etc. Desuden fæstes Kongens og Kirkens Korntiende mod aarlig afgift 7 mk pr td Hkorn. Hwis N J afstaar gaarden før sin død skal fæsteren forsyne sine forældre med fornøden underholdning efter den mellem dem paa den Tiid oprettede afstaaelses og opholds Contract. Indf betalt. 24 Decb 1785

1786.

1204 Fol 440
Jens Pedersen, Vitten - født i Haar - en gaard Peder Christensen sidst hawde i fæste og som wed ulyckelig Ildswaade i Winteren 1783 afbrændte der igien i sidste sommer af nye blew opbygt. Hkorn 4 td. Lg 10 rd 6 sk. etc. Da han selw har anskaffet sig den til gaarden manglende behøwende Besætning ingen indf. 27 Jan 1786!.

1205 Fol 441
Rasmus Jensen, Haldum - født sst - et huus faderen Jens Rasmussen har haft. Hkorn 1 td. som han enten wed faderens død eller godwillige afstaaelse maa tiltræde. Lg og huuspenge 4 rd. Hwis J R afstaar før sin død skal fæsteren giwe forældrene aarlig aftægt med frie huuswærelse og Bohawe (er nærmere ang i fæstebr). Indf 20 rd. 27 Jan 1786.

1206 Fol 441
Niels Jørgensen, Sandby - født sst - en gaard Christen Hansen fradøde. Hkorn 6-1-2 fc Skow 2 skp 2 fc 4/5 alb. Han ægter Enken. Lg og hownings Penge 14 rd 3 mk etc. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod afgift. Indf 50 rd. 10 Febr 1786.

1207 Fol 442
Niels Nielsen, Hammel - Skomager - født sst - et huus faderen fradøde. Hkorn 2 alb. Aarlig afgift af huus og tilliggende for howerie, Skatter og Tiender ialt 6 rd. 2 Marts 1786.

1208 Fol 442
Niels Nielsen, Lading - født sst - en gaard  faderen Niels Michelsen har i fæste. Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Enten wed faderens død eller godwillig afstaaelse maa tiltræde. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Naar N M er død leweres til hans Enke af hendes Sted Søn bemelte Niels Nielsen aarlig aftægt, huuswærelse og Bohawe (er nærmere ang i fæstebr). Indf 12 rd. 15 Marts 1786.

1209 Fol 442
Søren Christensen, Foldby  Skræder fra Norring - et huus Niels Nielsen Toustrup godwillig har afstaaet. Huuspenge 2 rd. Niels Toustrup og hustru skal nyde 2 fag huus og et lidet støcke Jord at sætte Kaal udi, frie for nogen slags afgift deres Liwstiid. Indf 8 rd. 15 Marts 1786.

1210 Fol 443
Morten Jensen, Lading  fra Vinding som med Fri Pas herpaa Godset, for 9 aar siden er indkommen - en halwgaard Søren Hansen sidst beboede.
Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 3 sk etc. I Betragtning af at fæsteren har Ladet Comme? da og endnu lewende 5 Sønner som? Wærnet?  fæste her paa Godset, er han for Indfæstning at sware frigiwet. 27 Marts 1786.

1211 Fol 443
Jørgen Wilhelm Drachmann, Sjelle - som forhen har haft et huus i Skørring - et huus Søren Jensen Smed har afstaaet, da han har faaet et huus i Skørring.  Huuspenge 2 rd 1 mk 8 sk. Om han i Tiiden finder for got efter Lowlig opsigelse at fløtte af dette huus er det ham tillat at begiwe sig her paa og uden Godset med koene og Børn uden min og Efterkommende Eieres paaanke imod at lewere huuset i Lowforswarlig stand og imidlertid forbedre samme. Ingen indf da han tidligere har betalt i Skørring. 30 Marts 1786.

1212 Fol 444
Søren Jensen, Skørring  Smed som forhen har haft et jordløs huus i Sjelle - et huus Jørgen Wilhelm Drachmann har afstaaet, da han har faaet huus i Sjelle. Hkorn 4 skp 1 alb Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb. Lg og huuspenge 4 rd 1 mk 12 sk. Ingen indf da han tidligere har betalt i Sjelle. 30 Marts 1786.

1213 Fol 444
Søren Rasmussen, Sjelle - født i Skørring - en 1/2 gaard Hans Nielsen formedelst armod er blewen frasadt. Hkorn 4 td 1 skp 2 alb Skow 3 fc 71/84 alb. Lg 8 rd 1 mk 12 sk. Da gaarden er Brystfældig ingen indf. 24 April 1786.

1214 Fol 445
Niels Pedersen, Aarslev - ungkarl født i Borum - en gaard Peder Knudsen godwillig har afstaaet. Hkorn 6 td 5 skp. Han ægter P K eeneste Datter. Lg og hownings Penge 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Opfylder til det nøyeste den imellem ham og tilkommende Swigerforældre oprettede Opholds Contract. Indf 80 rd hworudi er godtgiort de for hans frie Pas giwne 50 rd. 10 Juni 1786.

1215 Fol 445
Frederik Rabbe, Borum  et sted Kroermanden Jens Herskind har afstaaet, paa nærmere angiwne Conditioner. Han er fri for Landgilde i henseende den Tieneste han mig med Troeskab underdanig wiist, og til min fornøyelse bestred hawer, dog at han swarer de gamle Folk som endnu boer udi eet paa Stædets Grund opbygged huus den dem hidindtil undte aarl Aftegt 10 rd dog at den aarl. Reparation for 2 rd derudi bliwer decourteret, hworwed tillige er aftalt at Frederik Rabbe for Kroerholds afgift er frie, og det baade paa hans og tilkommende hustrue begge deres Liwstiid.

Hawer han Tilladelse efter de derom ergangne Kongel. allernaadigste forordninger og Anstalter at benytte sig af Kroerholdet, og hwis derhen hører naar han holder forswarlige og gode Wahrer og derwed rettelig omgaaes.

Og da han hos mig hawer ansøgt for sig hustrue og Børn for Fødestauns Rettighed at wære frie er hannem hans hustrue og Børn for saadant paa deres Liws Tiid tilstaaet. Frijsenborg 4 Octob 1764!

Fol 446 tilføjelse:

Efter foreskrewne fæstebrews udwiisende er det tilfæstede Hkorn 5 td 4 skp 1 alb men efter Jordebogens formelding  har Stedet ingen Tiid haft meere end det halwe deraf neml. 2 Td 6 skp 1/2 alb saa det øwrige Hkorn som er skrewen feil wed Fæste Brewets Expedition udgaar. Til hwilken saaledes rettel anførte Hkorn 2 td 6 skp 1/2 alb afgl. Rabbes Enke wed den ower Borum Byes Hkorn og Jorder passerede Ligning og udskiftning end widere er blewen forundt hartkorn 7 skp 2 fc 1 31/34 alb ialt 3 td 5 skp 2 fc 2 7/17 alb. Af det førstkommende Hkorn 2 td 6 skp 1/2 alb< swares ingen Jordebogs Afgifter eller arbeidspenge saalænge Enken er ugift, men af øwrige betales 1 rd 1 mk 11 1/ sk etc. Og da det passerede Skifte Brew efter Afgl Frederik Rabbe oplyser at ikke wed Tiltrædelsen har modtaget nogen Besætning med de 2 td 6 skp 1/2 alb Hkorn, og ei heller nydt enten Besætning eller Bygning med de senere bekomne 7 skp 2 fc 1 31/34 alb. Saa bliwer Enken for Besætning af det første samt Besætning og Bygning af og paa det sidste wed fratrædelse at sware befriet. 10 Jan 1778!

1216 Fol 446
Anders Sørensen, Herskind - Friheds Pas

No 4 C7timus 24 sk 1786.
Friheds Pas for Anders Sørensen af Herskind. Nærwærende Anders Sørensen 22 aar gl barneføed i Herskind Bye, paa mit Gods Vedelslund, er paa ansøgning bewilget frihed fra Føde staun, for paa andre Stæder at søge sin lykke, til hwilken Ende dette friheds Pas hannem meddeeles, saa at han herefter ubehindret, maa tiene og opholde sig hwor han lyster, uden Paatale af mig eller efterkommende Godsets Eiere, og wille wedkommende Sognepræst desaarsag, behagelig meddeele hannem Skudsmaal naar forlanges. Til stadfæstelse under min Haand og Segl. Frijsenborg d: 16 Octobr 1786. Frijs (LS)

1217 Fol 446
Søren Rasmussen, Skørring - som fra Kalbygaard med Fri Pas er afskeediget - en gaard Søren Christensens Enke paaboer. Hkorn 4 td 1 skp 12/13 alb Skov 4 skp 2 fc 8/13 alb.  Lg 8 rd 1 mk 10 sk. Indf 20 rd. 19 Octob 1786.

1218 Fol 447
Rasmus Jensen, Søften - Rekrut - en gaard faderen Jens Rasmussen godwillig har afstaaet.
Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Lg 14 rd 3 sk. I alle deele at efterkomme den med faderen under Dags dato oprettede aftægts Contract. Indf 30 rd. 7 Novb 1786.

1219 Fol 447
Rasmus Christensen (Herskind), Skørring et Boel afg Søren Jensen Smed sidst paaboede. Hkorn 4 skp 1 alb Skow 3 skp 3 fc 2 1/2 alb. (Skovskyld rettet til 2 skp 3 fc 2 1/2 alb) Han ægter Enken Kirsten Andersdatter. Lg 4 rd 1 mk 12 sk. Indf 16 rd. 27 Novb 1786.

1220 Fol 448
Rasmus Eggertsen, Borum Kro, der beboes af afg Frederik Rabbes Enke. Hkorn 3 td 5 skp 2 fc 2 11/17 alb. Stedet maa han efter hendes død, eller paa anden maade ledig blewen, tiltræde paa angiwne Conditioner. Lg og Smørpenge 10 rd 3 mk 1 sk. Kroerholder med hwis dertil hører efter Kongelig allernaadigste forordninger. I Betragtning af den Tieneste han  mig med Troeskab underdanigst hawer wiist er han for Indfæstning at sware fritaget, ligesom og for Aarlig afgift af Kroerholderiet. Og da han hawer ansøgt for sig og Børn at wære frie for Fødestawn at pleie saa er sadant hannem herwed  og hermed tilstaaes, hworimod benæwnte Rasmus Eggertsen forpligter at forbliwe udi ugift Stand i sin nu hawende Tieneste herpaa Gaarden, saa længe ieg lewer og hannem wil beholde. 19 Novb 1786.

P.S. Naar bemelte Rasmus Eggertsen maatte gifte sig, og wed sin dødelig afgang efterlade sin hustrue som Enke, da maa hun efter hans død saalenge hun i Enkestand forbliwer nyde bruge og beholde benæwnte Stæd med Hartkorn og Rettigheder paa samme wilkaar og Maade som dette fæstebrew ommelder, uden deraf nogen Indfæstning eller anden Afgift, end hwis 3die Post ommelder, at sware. Datum ut Supra.

1221 Fol 448
Christen Clemmensen, Søften en gaard faderen Clemmen Pedersen godwillig afstaar.
Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb. Lg 14 rd 3 sk. Han hawer at forsyne sine gamle forældre med fornøden underholdning efter derom med dem treffende foreening. Indf 25 rd. 28 Novb 1786

1222 Fol 449
Poul Rasmussen, Herskind  - født i Sjelle - et huus Jens Simonsen godwillig afstaar. Lg og huuspenge 3 rd 2 mk 3 sk.
Ang Hkorn 2 skp 1/2 alb. Indf 12 rd. 28 Novb 1786.

1223 Fol 449
Mads Jensen, Skivholme en gaard hans Moder afg Jens Madsens Enke godwillig afstaar. Hkorn 3 td 2 skp 1 fc. Lg 5 rd 5 mk 4 sk foruden Smørpenge og andre sædwanlige Landgield Species til sine bestemte Tiieder. Gaarden sætter han i Stand og udreder den wærende Restance. Hans Moder forsyner han med fornøden føde og underholdning sin liwstiid ligesom med nødwendig huuswærelse og Ildebrændsel. Indf 16 rd. 11 Decb 1786.

1224 Fol 450
Casper Schuman, Gammel Dyrehaugehuus - Gaardmand fra Voldby - afg Skowfoged Jens Nielsen sidst paaboede. Hwilket huus med tilliggende Awling og Engbund samt Græsning for 5 a 6 Bæster 16 Fæehøwder og 30 faar udi omkring liggende Skow og Heeder saawidt Gaardens Mark strækker sig, nemlig i Gammel Dyrehauge og heeden omkring Døjet og Rakker Søen /: dog at freede Kornet:/ som han maa nyde etc. fri for Afgift, Landgield og Tiendepenge Kongl: Skatter og Contributioner med widere saa længe han forswarlig paapasser de hans formand som Skowfoged for dette Stæds frihed anbetroede Skowe. Afg. Jens Nielsens Enke lewerer han aarlig saa lenge hun lewer aftægt (nærmere ang i brevet) Skulle han dø før sin hustru maa hun paa anførte wilkaar wedbliwe Stædet saalænge hun Skowfoged Tienesten forswarlig lader beopagte og i Enkestand forbliwer. 22 Decb 1786.

1787.

1225 Fol 451
Jens Schov, Anbækhuset - Da fæsteren Gaardmand Jens Schov i Vadsted paa mit Gods Søbygaard og huusmand Christen Nielsen i det saa kaldte Anbækhuus, her paa Grewskabet, med min willie  og Samtykke ere foreenede om at wexle Steder med hwerandre etc - Huus - arbejdspenge, Korn og Kwægtiende 16 rd. Ingen indf. 7 Jan 1787.

1226 Fol 451
Michel Christensen, Fajstrup - fra Skivholme - en gaard Niels Kier godwillig afstaar. Hkorn 3 td 4 skp 2 fc.  Lg 8 rd 9 sk etc. Forsyner Niels Kjær og hustru - hwis Datter han ægter -  med fornøden aftægt efter oprettet Contract. Ingen Indf da han har betalt Restancen 8 rd. 10 Marts 1787.

1227 Fol 251
Rasmus Sørensen, Hammel - fra Skjoldelev - en gaard Jens Nielsen Bødker formedelst armod fragik. Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb. Lg 6 rd 5 7/5 sk etc.  Til reparation er ham giwet fornøden Eegetømmer. Ingen indf da den er Brøstfældig. 19 Marts 1787.

1228 Fol 452
Anders Jensen, Hammel - af Søbygaards Gods - en gaard Søren Jensen Væver formedelst armod fragik. Lg 2-3-3-2 4/15 alb Lg 6 rd 5 7/15 sk etc. Ingen indf. 10 Marts 1787

1229 Fol 452
Marcus Christensen, Fajstrup et huus afg Christopher Rasmussens Enke afstaar. Hkorn 7 skp 1 1/2 alb. Lg 2 rd 2 sk etc. Arbejdspenge 1 rd. Enken Ellen Nielsdatter giwer han fornøden aftægt. Indf 8 rd 10 Marts 1787

1230 Fol 453
Christen Mogensen, Haar en gaard Faderen Mogens Rasmussen godwillig afstaar.  Hkorn 6 td 2 fc Lg 6 rd 5 mk 14 1/2 sk. etc Arbejdspenge 5 rd. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod afgift 1 rd 1 mk pr td. Som faderen skal han wære Skowfoged, mod godtgørelse i Lg. Overholder den oprettede aftægts Contract med sin fader. Indf 50 rd. 21 Marts 1787

1231 Fol 453
Søren Rasmussen, Herskind en gaard Stedfaderen Søren Rasmussen godwillig afstaar.
Hkorn 4-3-3-2/9 alb Lg 10 rd 2 mk 10 sk. Overholder Contracten med afstaaeren om aftægt. Indf 16 rd. 21 Marts 1787.

1232 Fol 454
Niels Hansen, Søften - Friheds Pas - er paa ansøgning bewilget frihed fra Fødestawn, for paa andre Stæder at søge sin Lykke. Til hwilken Ende dette friheds Pas hannem meddeeles, saa at han herefter ubehindret maa tiene og opholde sig hwor han Lyster uden Paatale af mig eller efterkommere, wedkommende Sogne Præst wille desaarsag behagelig meddeele ham Skudsmaal, angaaende hans Saligheds Sag naar saadant maatte forlanges. Til Stadfæstelse under min haand og Segl. Frijsenborg den 21de Marty 1787. Sign. 

1233 Fol 454.
Anders Andersen, Voldby en gaard faderen Anders Swensk godwillig afstaar. Hkorn 4 td 4 skp. Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc.  Der er oprettet aftægts Contract med Faderen. Gaarden er maadelig ingen indf. 5 April 1787.

1234 Fol 454
Rasmus Jørgensen, Norring Mølle - Friheds Pas - Giør Witterlig at Rasmus Jørgensen af den mig tilhørende Norring Mølle, er paa ansøgning blewen forundt frihed for fødestawn for at kunne søge sin Lykke hwor han bedst synes. Til hwilken Ende, hannem friheds Pas herwed meddeeles saa at han maa reise, boe og sig opholde hwor han Lyster og wil uden Paatale af mig eller efterkommende Grewskabets Passes fører, wedkommende Sogne Præst wille altsaa behage at meddeele ham behørig Skudsmaal naar saadant maatte forlanges. Frijsenborg den 11te April 1787. Signeret.

1235 Fol 454
Michel Christensen, Fajstrup - fra Skivholme - aflewerings forretning - mødte Forwalter Trige fra Frijsenborg med 2de Widner Boelsmænd Christian Andreasen og Jens Nielsen for at holde en Lowlig Separations Deelings og aflewerings forretning mellem forrige Gaardmand Niels Kiær og nuwærende Gaardmand Michel Christensen Skivholme, hwilken sidste i Marts Maaned d: a: bekom i fæste og tiltraadte, førstnæwntes godwillige afst. Gaard. Efter den 9 s m giwer han aftræderen og hustru aftægt i gaarden. Ægter deres Datter Mariane Nielsdatter, med hwilken sidste M C da og strax indgik Trolowelse og derefter indført i Boen, en deel Bohawe og Kreaturer, men efter at de tilhaabe, i nogen Tiid hawde omgaaedes hinanden erfarede de unge: at Gemytterne wexelsidig ware saa uowerensstemmende, at de i stæden for at attraae, befrygtede det forestaaende ægteskab, hworfore de med fælleds samtykke i følge forordningen af 19de Febr 1783 erklærede den indgangne Trolowelses Pagt ophæwet, og da nu saawel Niels Kiær og hustrue, som benefnte deres Datter attraaer at flytte fra Gaarden, til en Leje Stue i Byen og til den Ende allereede hawer bortført noget Gods, wil det wære fornøden, at en Lowlig aflewerings og Separations forretning, som meldt finder Stæd, Thi blew da samme foretaget. 9 Juni 1787.

1236 Fol 456
Jens Rasmussen, Sandby en gaard forældrene fradøde. Hkorn 6-1-2 fc Skov 2 skp 2 fc 4/5 alb samt Kirkejord paa Haldum Mark 1 skp 1 fc 1 alb. desuden Kongens og Kirkens Korntiende. Lg 11 rd etc Arbejdspenge 3 rd 3 mk. Udbetaler de efter Skiftebrew af d d til hans 2de Brødre faldne Arweparter til hwer 100 rd og til begge 200 rd til min Ober Inspecteur Bagge til førstkommende Snapsting 1788 for at udsættes paa Rente og de deraf at nyde Renterne samt desuden forsyne disse 2de med Klæde og Føde og en Christelig opdragelse indtil de har wæret til Confirmation og selw Brødet kan fortiene item altid i Sygdoms eller lige dermed forbundne tilfælde staar den i Faders stæd. Indf 80 rd. 22 Sept 1787.

1237 Fol 457
Frands Pedersen, Søften - Huusmand af Haar - et huus Søren Thomasen godwillig afstaar. Huuspenge 1 rd. Indf 6 rd 4 mk. 8 Juni 1787.

1238 Fol 457
Søren Rasmussen, Fajstrup et huus afg. Niels Rasmussen Krog forhen beboede og hans Enke Anne Mortensdatter, for ham som ægter hendes Datter Lisbeth Nielsdatter godwillig har afstaaet.
Hkorn 7 skp 1 1/2 alb. Lg 2 rd 2 sk.  Arbejdspenge 1 rd.  Iflg skiftebrewet betaler han formandens gield, endelig giwer han aftægt til Niels Krogs wanføre Enke. Ingen indf. 9 Juni 1787. Udi hendes Naade frue Grewinde Wedel Frijses Sygelig forfald efter Ordre. - N: H: Bagge.

1788.

1239 Fol 458
Niels Christensen, Foldby - i Haar - et huus Anders Jensen og hwis Enke Mette Marie Rasmusdatter han ægter.
Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb. Lg og huuspenge 3 rd 3 sk. etc. Udbetaler til hendes Børn deres efter Skifte Brewe tilfaldne Arw 30 rd, item til Rasmus Møller som forhen har haft dette Huus i fæste saa længe han lewer aftægt. Indf 10 rd. 1 Juli 1788

1240 Fol 458
Jens Pedersen, Borum - hosbondhold - paa en gaard Peder Nielsen Enke Birthe Rasmusdatter - hans moder - godwillig har afstaaet og med Skiøde i henseende til Selw Eier Rettigheden forsynet, dog saaledes at Moderen forbeholder sig at staa for gaarden saa længe hun lewer og for got befinder. Under No 12 Hkorn 7-5-3-2 alb. Lg 20 rd. 3 mk 14 sk. Betalt 60 rd. 1 Juni 1788

1241 Fol 459
Søren Rasmussen, Borum - ungkarl - en gaard faderen Rasmus Sørensen, formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar, dog saaledes at faderen raader saa længe han ønsker det, og derefter nyder aftægt. Under no 8  Hkorn 3-5-7-2 11/17 alb. Lg 10 rd 3 mk 1 sk. Indf 50 rd. 12 Juli 1788

1242 Fol 460
Knud Nielsen, Norring Ris en gaard faderen Niels Nielsen formedelst Alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar, dog saaledes at han raader saa længe han ønsker det, og derefter nyder aftægt. No 3 Hkorn 3-2-2-2/3 alb Lg 9 rd 3 mk 4 sk etc. Indf 60 rd. 21 Juli 1788

1243 Fol 460
Niels Jensen, Voldby - ungkarl - en gaard Sted Faderen Casper Schumann! godwillig afstaar.  No 1 Hkorn 4 td 4 skp Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc arbejdspenge 2 rd 5 mk. Han er desuden Lægdsmand sst. og desuden Tilsyns og Rodemand wed Frijsenborg, hwis han frasiger sig dette ændres howeripligten til 3/4 gaard. (se no 1124-54-55-56). Indf 20 rd. 7 Maj 1788

1244 Fol 461
Laurs Sørensen, Norring - ungkarl - en gaard faderen Søren Hansen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar, imod han giwer forældrene aftægt. No 11 Hkorn 3 td 2 skp samt 1/22 Norringgaards howedgaards Mark. Aarlig Lg og Arbejdspenge 9 rd 1 mk 13 sk etc. og for anparten Norringgaard 11 rd 5 mk 9 sk. Indf 60 rd. 7 Maj 1788.

1245 Fol 461
Peder Madsen, Aarslev 1/2 gaard faderen Mads Pedersen fradøde da Sønnen efter Fæstebrew af 10 Decb 1774 har den anden halwe part i fæste. No 9 Hkorn for heele gaarden Hkorn 6 td 5 skp. Lg 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Efter Skiftebrew udbetaler han til sine Sødskende den tilfaldende arwepart. Indf 30 rd. 7 Maj 1788

1246 Fol 462
Thomas Hansen, Haar en gaard Forældrene er fradøde. No 11 Hkorn 6 td 2 skp  item Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod afgift 8 mk pr td.  Lg og arbeidspenge 11 rd 5 mk 15 sk. etc. Indf 60 rd. 12 Juli 1788.

1247 Fol 462
Jens Christensen, Vitten - ungkarl - en gaard faderen Christen Jensen godwillig afstaar, dog saaledes at faderen raader saa længe han wil, og derefter med Sønnen om ophold accorderer.
No 9 Hkorn 4 td Lg 10 rd 6 sk etc. Indf 24 rd. 6 August 1788.

1248 Fol 463
Jens Sørensen, Skjoldelev - ungkarl - en gaard faderen Søren Jensen  formedelst Skrøbelighed som medfølger een 80 aars Alder godwillig afstaar, imod han giwer sine gamle forældre aftægt efter den d d oprettede Contract. No 4 Hkorn 3 td 4 skp Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc.  Indf 24 rd. 29 Juli 1788.

1249 Fol 464
Ulrich Tomesen, Skjoldelev - Jæger paa Frijsenborg - 2 huuse som hans Swigerfader Welærwærdige Cadovius, beboer og bruger men nu afstaar. Hkorn 7 skp. Han faar udwist 10 Læs Bøgetræ til brænde. Fæsterens Børn som fødes eller fylder deres aar?? wed disse Huuse skal ikke tilhøre Grewskabet eller der pleje fødestawn men Ieg giwer dem ald den frihed som staaer i min Magt at giwe. For Tienden in Natura betaler han 7 mk Danske. Ugedage Jagt og Brewreiser som formanden. Ingen indf. 28 Aug 1788.

1250 Fol 464
Adam Zachariasen, Lading - i Norring som i 7 aar har tient Soldat - en gaard Søren Simonsen fradøde, han ægter Enken  og udbetaler til hendes umyndige Børn fædrene Arw.  Forsyner den afg Søren Simonsens 80 aar gl og swagelige Moder med fornøden Warme og aftægt. No 16 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Indf 20 rd. 24 Decb 1788.

1251 Fol 465
Hans Jørgensen, Sandby- der er Soldat og tjent i 5 aar - en gaard faderen Jørgen Naun formedelst alderdom og skrøbelighed godwillig afstaar, imod han giwer forældrene aftægt.  No 8 Hkorn 6-1-2 fc Skov 2 skp 2 fc 4/5 alb. Lg og arbejdspenge 14 rd 3 mk etc.  Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod afgift 6 rd 5 mk 4 sk. Indf 80 rd. 24 Decb 1788.

1252 Fol 465
Hans Jensen, Tinning 1/2 gaard faderen Jens Rasmussen Owergaard godwillig afstaar, imod han giwer sine gamle forældre aftægt. No 5 Hkorn  3 td 5 skp 3 fc 1 2/41 alb. Lg 10 rd 3 sk Smørpenge til Sct Hansdag 1 rd 4 sk og Haure 1 td 7 skp 1 3/4 fc og denne Gaards anpart af fire Lam og fire giæs som aarlig udreedes af heele Byen, samt upaaklagelig forretter 1/2 gaards howerie til Frijsenborg. Indf 40 rd. 24 Decb 1788.

1253 Fol 465
Jens Christensen, Foldby - ungkarl - en gaard faderen Christen Toersen formedelst alderdom og skrøbelighed godwillig afstaar, imod han giwer sine gamle affældige forældre aftægt. No 5 Hkorn 3 td 6 skp Lg 5 rd 3 mk 1 sk etc. Indf 16 rd. 24 Decb 1788

1254 Fol 466

Niels Jørgensen, Haar - i Sandby - en gaard Søren Nielsen fradøde, han ægter Enken. No 3 Hkorn  6 td 2 fc Lg 6 rd 5 mk 14 1/2 sk etc. arbejdspenge 5 rd. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod afgift 7 rd 7 sk. Ingen indf i henseende at han for 2 aar siden fæstede en gaard i Sandby og deraf betalt Indf hwilken gaard han nu frasagde sig som altsaa wed denne lejlighed blew fæsteledig. 26 Decb 1788.

1254 Fol 467
Niels Pedersen, Vitten  Snedker fra Granslev paa Bidstrup Gods - et huus Rasmus Jensen formedelst fattigdom har frasagt sig, paa wilkaar at N P swarer til Thomas Nielsen næst forrige Beboer af stædet aftægt efter indgaaede Contract. Hkorn 1 td, samt noget tillæg af Sneptrup heede hworaf swares aarligt Lg 2 rd 3 mk 1 1/2 sk og hawre 6 skp samt udkiører Sædekornet fra Frijsenborg for Vitten Rohde og forretter Budfoged tienesten i Vitten.  Indf 4 rd. 26 Decb 1788.

1255 Fol 467
Bertel Jørgensen, Sandby - ungkarl - en gaard Broderen Niels Jørgensen nu i 2 aar har haft fæste, men har frasagt sig da han bekom en gaard i Haar. No 7 Hkorn 6-1-2 fc Skov 2 skp 1 fc 4/5 alb. Lg 11 rd etc. arbejdspenge 3 rd 3 mk. Desuden for Kongens og Kirkens Korntiende 6 rd 5 mk 4 sk. Indf 80 rd. 26 Decb 1788.

1789.

1256 Fol 467
Jens Pedersen, Haldum - ungkarl og Land Soldat i Tinning - 1/2 gaard Rasmus Tinning godwillig formedelst alderdom og Skrøbelighed afstaar paa wilkaar at han ægter Datteren Maren Rasmusdatter, og forsyner R T med upaaklagelig aftægt alt efter oprettede Contract. No 6 Hkorn 3 td 2 skp etc. Desuden Kongens og Kirkens Korntidende indtil widere og saa længe indtil De Sandby Mænds fæste paa Deres Tiender udgaar, aarlig afgift 3 rd 4 mk 12 sk.  Indf 40 rd. 23 Febr 1789.

1257 Fol 468
Niels Kjeldsen, Haldum - Ladefoged paa Frijsenborg, der med fri Pas fra Clausholm gods er indgaaet - en gaard Søren Sørensen for slet behandling har forødet og er frasadt. Derefter følger wilkaarene der bl a omhandler istandsættelse og hjælp med tømmer etc. saaledes den efter 2 aar kan staa for et fuldt Syn. Gaarden er 6 Marts sidst synet.

Han skal betale Restancerne. Hkorn 6 td 4 skp . Lg og arbejdspenge 13 rd 1 mk 8 sk Smørpenge etc. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod 7 rd 3 mk 8 sk, dog bortfalder denne Tiende accordt naar ingen Fæstere i Haldum har deres Tiender længere i fæste paa Liwstiid. Desuden skal han wedligeholde sin part af Jorddiget om Dyndet paa Frijsenborg Mark lige wed andre Fribønder i Haldum, wedligeholde sine Wejparter. I Betragtning af foranførte Omstændigheder er Indf modereret til 30 rd. 27 Marts 1789.

1258 Fol 469
Søren Christensen. Lading - ungkarl af Hummelure - 1/2 gaard Jens Endwoldsen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig har afstaaet, paa wilkaar at han ægter den ældste Datter og forsyner de øwrige 4re Børn  med Føde og Klæder saalenge indtil de har wæret til Confirmation samt desuden aftægt til J E. No 1 Hkorn  3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc.  Indf 16 rd. 8 April 1789

1259 Fol 479
Jens Sørensen, Skivholme - ungkarl - 1/2 gaard Didrich Rasmussen fradøde. Han antager sig dennes 4re Børn som er 1 Søn Rasmus 12 aar, 1 do Søren 4 aar, 1 Datter Mette 8 aar, 1 do Kirsten 1 aar, og holder dem til ære og lære saaledes som han det for Gud og mig wil wære bekiendt, hworfor ieg tilstaar ham aarlig betaling i de første 4re aar dersom de alle til den tiid lewer 10 rd 3 mk og i de paafølgende 6 aar der som de til den Tiid alle lewer aarlig 5 rd 3 mk det halwe at betales hwert aars Paaske og det halwe hwer Aars Mikkelsdag, ligeledes swarer Jens Sørensen til sin gamle Moder som er der paa stædet det af forrige fæstere udlowede Ophold nemlig 12 skp Rug 12 skp Byg, 1 lispund Flesk og 1 feed Gaas aarlig, samt 1 Koe og 2 faar foret og græsset tilligemed frie huuswærelse og Ildebrand i Gaarden.  No 5 Hkorn 3-2-1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc. I betragtning af beswærligheden med de smaae Børns opdragelse ligesom at fæsteren selw istandsætter Gaarden, er han for indfæstning befriet. 8 April 1789.

1260 Fol 470
Morten Nielsen, Fajstrup - fra Tinning - et huus Christian Andreasen fradøde. Han ægter Enken. Hkorn 7 skp 1 1/2 alb Lg 3 rd 2 sk etc. Under bemte huus bruges tillige Fiskerens auling indtil saalænge Jeg eller mine efterkommer maatte befale at samme igien til  Fisker huuset skal henlægges.  Indf 10 rd. 22 April 1789

1261 Fol 471
Christen Jensen, Norring Ris - fra Hinnerup af Universitetets Gods - 1/2 gaard Mogens Nielsen fradøde. Han ægter Enken. No 4 Hkorn  3-2-2-2/3 alb. Lg 4 rd 3 mk 4 sk etc arbejdspenge 5 rd. Indf 60 rd. 22 April 1789.

1262 Fol 471
Simon Nielsen, Borum - fra Skjoldelev - en gaard Jens Madsens enke godwillig har afstaaet, imod aarlig aftægt efter d d oprettede Contract. No 7 Hkorn 5-4-2-21/34 alb Lg 15 rd 4 mk 10 sk. Indf 60 rd. 22 Juli 1789.

1263 Fol 472
Jens Andersen, Haldum 1/2 gaard Jacob Kiøge fradøde. Han ægter Enken. No 10 Hkorn 3 td 2 skp Lg 4 rd 3 mk etc. arbejdspenge 2 rd.
Konge og Kirke Korn Tienden beholder han indtil widere for 3 rd 4 mk 12 sk. Indf 20 rd. 5 August 1789.

1264 Fol 472
Morten Sørensen, Borum - ungkarl fra Voergaard som hertil Godset med Fri Pas er ankommen - en gaard Peder True fradøde. Han ægter Enken, som med Skiøde i henseende til Selwejer rettigheden er forsynet. No 2 Hkorn 7-3-1-1 14/17 alb. Lg 20 rd 1 mk 12 sk. Efter Synsforretning owerleweret. Hosbondhold 60 rd. 19 Aug 1789.

1265 Fol 473
Lars Pedersen, Skivholme - Skovfoged - et huus Hans Jensens Enke godwillig har afstaaet imod han giwer hende 2 fag huus til Friebeboelse hendes liwstiid. Huuspenge 1 rd. Da han er antaget som Skovfoged og derfor nyder aarlig løn 3 td Rug og 1 td Byg.  Ingen indf. 23 Aug 1789.

1266 Fol 473
Peder Hansen, Kolt - af Aabo - et huus Michel Sørensen godwillig afstaar, imod nyde for sig hustrue saalænge de lewer 2 fag huus til Beboelse i huusets Østre Ende hwori Peder Hansen lader een Skorsteen opføre samt et fag udskud til Tørw, som P H holder wedlige; saa nyder og fratræderen og hans hustrue saalenge de lewer Træefrugten af den Synderste Abel i Haugen.
Huuspenge 2 rd  saa og af 2 skp Hkorn som dette huus er tillagt wed Byens udskiftning 4 mk 8 sk, hwilke 4 mk 8 sk er afgaaet i Clemmen Madsens Lg i Kolt. Indf 20 rd. 27 Juli 1789.

1267 Fol 474
Jens Kiersgaard, Hammel - som sidst beboede Thorsø Mølle - et huus som Anders Therkildsen formedelst Armod frasagde sig. Hkorn 1 td 3 skp 1 alb Lg 7 rd 2 mk. Sædwanlig Howerie af huuset som er at kiøre Sædekornet i Marken wed Frijsenborg upaaklagelig og hworfor han nyder 3 rd godgiort i sin Lg aarlig som ellers war 10 rd 2 mk. Da huuset wed Anders Terchildsens fratrædelse war gandske ruineret er udflyttet af Byen og af ny opført paa huusets tilliggende Mark saa nyder han det i samme stand som det er owerleweret. Desuden maa han hawe saa mange Creaturer paa Byens Owerdrift om Sommeren som han kan føde af huusets auling om Vinteren. Indf 20 rd. 23 Aug 1789.

1790.

1268 Fol 474
Niels Nielsen, Voldby - ungkarl som under Riiberske Infanterie Regiments 7 afdeeling No 100 har tient Soldat i 2 aar - en gaard faderen Niels Jepsen fradøde, og moderen formedelst alder og Swaghed godwillig har afstaaet, imod han giwer hende aftægt.  No 5 Hkorn 4 td 4 skp Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc. Indf 20 rd. 23 Marts 1790

1269 Fol 475
Hans Didrichsen, Foldby et huus Søren Frandsen godwillig har afstaaet. Huuspenge 1 rd. Indf 6 rd. 28 April 1790

1270 Fol 275
Niels Pedersen, Haldum - fra Haar som har tient Rytter i 9 aar - en gaard Peder Sørensen godwillig har afstaaet. No 5 Hkorn 6 td 4 skp Lg 9 rd etc arbejdspenge 4 rd 1 mk 8 sk.  Desuden Kongens og Kirkens Korntiende. Digerne omkring det saakalde Døyet og Hæstehaugen paa Frijsenborg Mark, istandsætter og wedligeholder fæsteren sin tilkommende andeel af. Indf 30 rd. 3 Aug 1790.

1271 Fol 475
Niels Nielsen, Anbækhuuset - fra Vadsted paa Søbygaards Gods – Jens Skov fradøde. Han ægter Enken. Det fæstes som det nu befindes bl a med frie Drift paa Hammel Byes Owerdrift og frie Tørweskiær med 4 Folk paa stædets Grund. Afgift for huus og arbejdspenge, korn og qwægtiende samt familie Skat 16 rd. Desuden udwises ham til Ildebrændsel 16 læs Træ aarlig. Indf 20 rd. 3 Aug 179.

1272 Fol 476
Knud Sørensen, Voldby Kro - i Hammel som i 4 aar har tient for Kusk paa Frijsenborg - det Kroerhuus i Voldby Peder Aarslev for næwærende tiid har i fæste og beboer, som han tiltræder saa snart det bliwer ledig.  Hkorn 3 skp Lg 2 rd samt af huus og Priwelegium 13 rd 2 mk foruden alle kongelige Skatter etc. Han er befriet for Jagt og Brew reiser, nyder aarlig til, Ildebrændsel 4 Skow læs Træ. Indf 30 rd. 4 August 1790.

1273 Fol 476
Rasmus Pedersen, Søften - Rytter - et huus hans Broder Jens Vivild er fradød. Huuspenge 2 rd. Indf 6 rd. 14 Aug 1790.

1274 Fol 477
Jens Sørensen, Norring et huus Anders Jensens Enke godwillig afstaaer, imod hun beholder den Stue hun er i til frie Beboelse ligeledes sin liwstiid huusets tilliggende Jorder til brug.
Hkorn  1 skp 1 1/2 alb. Lg 3 mk 12 sk huuspenge 2 rd. Indf 6 rd. 14 Aug 1790

1275 Fol 477
Søren Sørensen, Søften en gaard Moderen Søren Jensens Enke formedelst alderdom og skrøbelighed godwillig afstaar, imod han giwer hende aftægt i gaarden efter oprettet Contract. No 5 Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb Lg og arbejdspenge 14 rd 3 sk. Indf 50 rd. 12 Octob 1790.

1276 Fol 477
Christen Jensen Tinning, Vitten - fra Tinning - den fra Vitten By udflyttede halwe Howningsgaard Nicolaj Christensen godwillig afstaar efter Contract af 18 Octob 1790 med senere paategning paa wilkaar at han giwer N C hustru 1 td Rug 1 td Byg eller og betaler samme efter hwert aars Capitels Taxt, saa og saalænge hun lewer at lade hende beholde 3 fag huus i Gaarden til beboelse, samt aarlig 8 læs Tørw, som hun selw besørger skaaren og hiemført, og endelig fodre og Græsser hende 2de faar samt græsse hende en Koe om Sommeren. No 6 Hkorn  4 td Lg 10 rd 6 sk etc. Indf 20 rd. 30 Novb 1790.

1277 Fol 478
Niels Wæwer, Borum et huus som han nu i 4 aar har beboed og af Sal Grewinde Wedel Frijs war lower fæste paa, men formedelst hendes Død ej faaet. Huuspenge 2 rd 4 mk. 6 Decb 1790.

1791.

278 Fol 478
Ofle Laursen, Edslev (Øfle? i reg Ofle)en gaard Peder Rasmussen fradøde. Han ægter Enken. Udbetaler børnenes tilfaldne Arw 17 rd 4 mk 12 sk som er indestaaende i Boen. Hkorn 4 td 1 fc Lg 13 rd 2 mk 1 sk. Synsforretning efter Skiftet 2 Novb 1790. Indf 30 rd. 26 Marts 1791.

1279 Fol 479
Niels Andersen, Vitten - fra Lyngaa - et huus Niels Pedersen godwillig afstaar, paa wilkaar at han giwer til Thomas Nielsen og hustrue som forhen har haft huset i fæste, 2 fag samt et lidet stykke Jord til Kaalhauge, efter foreening af 26 Decb 1788. Hkorn 1 td samt noget tillæg af Sneptrup Heede. Lg 2 rd 3 mk 1 1/2 sk. etc.  Udkiører Sædekorn fra Frijsenborg for Vitten Rohde og forretter Budfoged tieneste sst.  Indf 20 rd. 26 Marts 1791.

1280 Fol 479
Jacob Frandsen, Norring et huus Niels Nielsen Klog godwillig afstaar, imod han ægter den eeneste Datter, og giwer Niels Klog og hustru Maren Pedersdatter aftægt.  Hkorn 6 skp ? fc samt 1/44 del af Norringgaard. Lg 1 rd 7 sk og af Norringgaard. 5 rd 5 mk 12 1/2 sk etc. Indf 33 rd 2 mk. 12 April 1791.

1281 Fol 480
Michel Rasmussen, Tinning 1/2 gaard faderen Rasmus Michelsen godwillig afstaar, imod aftægt efter oprettet Contract. Hkorn 3-5-3-1 2/41 alb Lg 10 rd 3 sk. etc. Indf 50 rd. 30 April 1791.

1282 Fol 480
Peder Laursen, Skjoldelev - fra Faarup - Hosbondhold paa 1/2 Selwejergaard Jens Pedersen Borum forhen beboede, hwis Selwejer Rettighed eller Bondeeyet han nu efter Skiøde af 14 Juli sidst ejer. No 9 Hkorn 5-2-2-2 1/2 alb Skov 1 skp 1 alb. Lg 3 rd 5 mk 8 sk etc. Betalt 60 rd. 16 Juli 1791.

1283 Fol 481
Jens Jensen, Haar et huus Thomas Rasmussen fradøde. Ægter Enken Edel Christensdatter. Hkorn 1-2-2 fc Lg 4 rd 4 mk 8 sk. Skiftebrew af 10 Juli 1791.  Indf 33 rd. 9 Aug 1791.

1284 Fol 481
Jens Sørensen, Trige - af Skaarupgaards Gods i Todbjerg - en gaard Lars Rasmussen fradøde. Ægter Enken. Wilkaar at han til Snapsting 1792 udbetaler de i Boen indestaaende Børnepenge efter Skiftebrew af 5 Juli 1784 og 6 Juli 1791 ialt 175 rd 4 mk 12 sk paa Rente at udsætte. Hkorn 4 td 6 skp 2/3 alb Lg 14 rd 1 mk 9 sk. Indf 66 rd 31 Aug 1791.

1792.

1285 Fol 482
Hans Rasmussen, Vitten - af Taastrup der har tient Rytter i 7 aar - en gaard Christen Mortensen fradøde. Ægter Enken, samt udbetaler Børnene efter Skiftet tillagte arw. No 3 Hkorn 4 td Lg 10 rd 6 sk etc. Indf 25 rd. 14 April 1792.

1286 Fol 482
Jens Rasmussen, Skivholme - fra Herskind - en gaard Jens Jensen godwillig afstaar, imod han ægter Datteren samt giwer dem aftægt. No 6 Hkorn 3 td 2 skp 1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc. Indf 20 rd. 14 April 1792.

1287 Fol 482
Thomas Christensen, Skivholme en gaard Rasmus Endwoldsen fradøde. Ægter Enken. No 8 Hkorn 3 td 2 skp 1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc. Indf 30 rd. 25 Febr 1792.

1288 Fol 482
Hans Jensen, Voldby - ungkarl - et huus moderen afg Jens Lindriksens Enke godwillig afstaar. Hkorn 2 fc 2 alb Lg 10 sk huuspenge 2 rd men for de sidste fritages han dog for indtil hans Moder er død.  Indf 10 rd. 21 April 1792

1289 Fol 483
Christen Pedersen, Foldby - ungkarl af Haar - en gaard Jeramias Nielsen fradøde. Ægter Enken. No 11 Hkorn 3 td 6 skp Lg 5 rd 3 mk 1 sk etc. Betaler resterende 1791 Lg og Tiendepenge samt den rest af Kongelige Skatter som hans formand har paadraget sig. Indf 10 rd. Maj 1792 (dato ej ang.

1290 Fol 483
Niels Christensen, Norring et huus Peder Hansen godwillig afstaar, imod han betaler resterende 3 aars afgift. Hkorn 1 skp 1 1/2 alb Lg 3 mk 12 sk og huuspenge 2 rd. Indf 10 rd. (?) Maj 1792.

1291 Fol 484
Rasmus Mogensen, Tinning - fra Haar som har tient som Rytter i 2 aar - en gaard Peder Skræder godwillig afstaar, efter oprettede Contract, da han ægter hans ældste Datter. No 4 Hkorn 3 td 5 skp 3 fc 1 2/41 alb. Lg 10 rd 3 sk etc. Indf 40 rd. Maj 1792.

1292 Fol 484
Peder Sørensen, Søften - Giør Witterligt at da Salig Grewe Wedel Frijs har tillagt Søften Beboere et Grewskabet tilhørende saakaldet Rytter huus ibd til at holde Skole i for Byens Børn uden nogen afgift Peder Sørensen Foget Søften nu og i 18 aar har Beboet samme huus i samme Tiid upaaklaget holt Skole, selw holt huuset wedlige og for egen Bekostning tilbygt huuset 3 fag, Saa efter bemelte Peder Sørensens begiæring og paa det denne Mand ej paa sin Alderdom skulle mangle huusly, meddeeles ham og hustrue hermed fæste Brew paa Benæwnte huus i Søften paa følgende wilkaar. -
1)
Saalænge Peder Sørensen foget lewer og er i stand dertil, skal han wære forbunden at holde Skoele i huuset for Søften (Zeuten) Byes ungdom og derimod beholde huuset uden afgift. -
2)
Men naar han ey længere er eller kan wære Skoleholder beholder han og hustru dog huuset til frie Beboelse deres Liws Tiid uden afgift imod at de selw saawel meden han er Skoleholder som siden, holder huuset forswarlig wedlige. -

Saaledes og paa her anførte wilkaar forundes Peder Sørensen og hustrue i Zeuten fæste paa berørte huus i Zeuten med dets Rette tilligende, som de Deres liws Tiid maa nyde, bruge og beholde. Iøwrigt holder sig efterrettelig hans Kongelige Mayestæts low og forordninger alt under dette fæstes fortabelse. Til Bekræftelse under min haand og Signete. Kiøbenhavn den 10 July 1792. Sign. (LS)

Ligelydende Original Fæstebrew hawer ieg imodtaget hwilket ieg i et og alt skal holde mig efterrettelig. Datum ut Supra. Peder Sørensen.

1293 Fol 484
Peder Michelsen, Sandby Hosbondhold paa den Selwejergaard faderen Michel Ladefoged fradøde. No 3 Hkorn 8 td Skov 1 skp 1 alb. Lg 9 rd 5 mk 4 sk etc. Desuden Kongens og Kirkens Korntiende mod afgift 8 rd 4 mk, der bortfalder naar ingen Fæstere i Haldum har Deres Tiender længere paa liwstiid. Betalt 80 rd. 17 Juli 1792.

1294 Fol 485
Ole Jespersen, Trige - fra Gjeding, som hertil med Friheds Pas er indkommen - en gaard Ole Sørensen godwillig afstaar, efter oprettet Contract. Ægter Datteren Birthe Olesdatter. Hkorn 9 td 4 skp Lg 28 rd 3 mk.Indf 120 rd. 17 Juli 1792.

1295 Fol 485
Rasmus Nielsen Balle, Foldby - fra Haldum - et huus Niels Christensen fradøde. Ægter Enken samt udbetaler til Snapsting 1793 efter Skiftebrew af 20 Juli 1792 Børnenes tilfaldne Arwepenge 40 rd 2 mk 13 sk og desuden som den forrige fæster aftægt til den gamle Rasmus Møller som forhen har haft huuset. Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb Lg og huuspenge 3 rd 3 sk etc. Indf 20 rd 7 Aug 1792

1296 Fol 485
Niels Sørensen, Borum et huus Thomas Jensen? Skræder fradøde. Lg 2 rd. Indf 5 rd 7 Aug 1792.

1297 Fol 486
Jacob Jensen, Borum en gaard Rasmus Madsen imod ophold godwillig afstaar, iflg oprettede Contract.
No 11 Hkorn 3-5-2-2 11/17 alb Lg 8 rd 3 mk 13 sk. etc. Indf 50 rd. 29 Octob 1792.

1298 Fol 486
Jens Madsen, Haldum  fra Foldby - et huus Søren Pedersens Enke godwillig afstaar. Lg 1 rd 3 mk. Indf 5 rd. 29 Octob 1792.

1299 Fol 486
Jens Pedersen, Hummelure - fra Borum - en gaard Niels Olesen godwillig afstaar, imod at nyde aftægt iflg. den mellem dem oprettede Contract af 30 Octob sidst som dog kun gælder for fæsteren saalænge han har gaarden i fæste, og kan tilsware Herskabet som ikke maa faa byrde eller forpligtelser af det. No 2 Hkorn 3 td 4 skp Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. Indf 30 rd. 1 Novb 1792.

1793.

1300 Fol 487
Jens Nielsen, Skivholme - ungkarl - den gaard hans Stedfader Jens Jensen Østergaard godwillig afstaar, imod at nyde aftægt, herunder fri Twet og Syning. No 9 Hkorn 3 td 2 skp 1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc. Indf 16 rd. 25 Marts 1793

1301 Fol 487
Peder Madsen, Fajstrup - ungkarl - en gaard faderen Mads Fredrichsen formedelst alderdom og Skrøbelighed til denne sin eneste Søn har afstaaet, imod aarlig aftægt saalænge han og Hustruen Kirsten Sørensdatter lewer efter oprettet Contract af 18de febr d a. No 2 Hkorn 3-4-2 fc Lg 8 rd 9 sk etc. herunder sin anpart naar Olden er af de 4 Swiin, som af Lading og Fajstrup Byes Beboere udreedes. Indf 20 rd. 25 Marts 1793.

1302 Fol 488
Mads Jensen, Lading - ungkarl fra Skjoldelev - en gaard Jens Poulsen afstaar, imod han ægter Datteren Maren Jensdatter, og giver J P og hustru Karen Rasmusdatter aarlig aftægt. Desuden udbetaler han til den yngste Datter Anne Jensdatter naar hun enten bliwer gift eller naar en 25 aars alder de Penge og Wahre som de er foreenede om at wære bemelte Piges Fædrenes og Mødrenes arw som indtil den tiid indestaar i Boen, han giwer hendes Trolowelse og Bryllup, alt efter Contract af 16 febr d a. No 4 Hkorn 6-2-3-2 19/21 alb. Lg 14 rd 2 mk 14 sk etc. Desuden Konge og Kirke Korntiende mod afgift 8 rd 2 mk 12 sk. som J P har haft i fæste. Indf 40 rd. 25 Marts 1793.

1303 Fol 488
Lars Rasmussen, Vitten et huus Moderen Maren Jensdatter afg Rasmus Bondes Enke godwillig afstaar, imod at nyde aftægt efter Contract. Hkorn 1 td Lg 2 rd 3 mk 1 1/4 sk. etc. Huusets Hkorn 1 td har forrige fæster wed Contract approberet af Salig Grew Wedel Frijs afstaaet til Jens Skiøt i Vitten og derfor kan samme ej af L R faaes i brug, førend hans Moder eller Jens Skøt wed Døden afgaar da Contracten ophører. Indf 12 rd. 25 Marts 1793.

1304 Fol 489
Jens Jensen, Hammel en gaard Swigerfaderen Lars Snedker  godwillig afstaar mod at nyde aftægt. No 7 Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb, desuden er til heele Byen 1 td 2 fc Skowskyld, hworaf alleene swares De kongel Skatter, og hwilke udreedes af samtlige Gaardbeboere. Lg 6 rd 5 1/5 sk etc. Indf 20 rd. 29 April 1793.

1305 Fol 489
Søren Jensen Tulstrup, Hammel et huus Peder Pedersen formedelst armod afstaar til Søren Tulstrup. Tillagt 2 td Land paa Hammel Mark til en Koes Græsning mod aarlig afgift 1 rd og huuspenge 2 rd. Indf 6 rd. 29 April 1793.

1306 Fol 489
Søren Lassen, Hammel - ungkarl - et huus Rasmus Nielsen godwillig afstaar, imod han ægter Datteren Elisabeth Marie og giwer ham og hustru Maren Nielsdatter frie huuswærelse i huuset deres Liwstiid. Der er tillagt 2 td Land paa Hammel Mark til en Koes græsning mod aarlig afgift 1 rd desuden huuspenge 2 rd, hwilke 2 rd han dog befries for saa længe han forswarlig wedbliwer at forrette Budfoged Tienesten i Hammel. Indf 6 rd. 29 April 1793.

1307 Fol 489
Ole Andersen, Fajstrup et huus Anders Nielsen formedelst fattigdom og Swaghed godwillig afstaar til sin Stedsøn, imod at han og hustru nyder aftægt. Desuden betaler han aftræderens Restance 3 aars Lg 9 rd 6 skp samt Huuspenge 4 rd 4 mk 8 sk. Hkorn 7 skp 1 1/2 alb aarlig afgift huuspenge 2 rd 2 sk etc. arbejdspenge 1 rd. For at Conserwere den gl Sygelige Anders Nielsen og unde ham noget til ophold aarlig, har ieg owerladt O A Stædet frie for Indf. 29 April 1793.

1308 Fol 489
Niels Christensen, Lading - fra Skivholme - en gaard Ole Johansen formedelst Armod ej længere kunne besidde og godwillig afstaar. Der skal swares aftægt til Svend Michelsens Enke, som efter hendes død skal swares til fratræderen O J. desuden betales dennes Restance  Kongelige Skatter 4 rd 2 mk samt resterende Lg 14 rd 2 mk 14 sk, thi resterer wel Lg og for aaret 1790 7 rd 1 mk 7 sk men dem eftergiwer ieg. No 8 Hkorn 3-1-1-20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc.  I betragtning af den byrde han har paataget sig wed O J ophold eftergiwes ham indf. 29 April 1793.

1309 Fol 490
Jens Knudsen, Foldby - som i aaret 1776 af min Salig Søster Grewinde Wedel Frijs fik fæstebrew paa den halwe hownings Gaard i Foldby, som han siden den tiid har beboet, men det ham derpaa forundte Fæstebrew gandske er bortkommet, og da samme formodentlig strax efter udstædelsen er indleweret i Sessionen for paa Grund af samme at faa bemelte J K udløst fra Soldater Tienesten saa er det og ikke i Fæste Protocollen blewen indført, thi er det og herwed i følge forbemeldte J K derom giorte ansøgning og begiæring :/ gientager og fornyer det til J K udstædte fæstebrew saaledes: -

No 10 Hkorn 3 td 6 skp Lg  5 rd 3 mk 1 sk etc. Ingen indf da han som meldt i 17 aar har haft gaarden i fæste. 20 August 1793.

1310 Fol 490
Søren Sørensen, Skjoldelev - af Voergaard - hosbondhold paa en Selwejergaard Anders Munk sidst beboede, og solgt Bonde Ejet imod han holder sig de under laugbuds Tingswidnet anførte betingelser om ophold med widere i et og alt efterrettelig. No 10 Hkorn 5 td 2 skp 2 fc 2 1/2 alb. Skow 1 skp 1 alb Lg 3 rd 5 mk 8 sk etc.  Betalt 44 rd. 20 Aug 1793.

1311 Fol 491
Jens Christensen, Hummelure en gaard Faderen Christen Jensen godwillig afstaar, imod at nyde aarlig ophold efter oprettede Contract. No 3 Hkorn 3 td 4 skp Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. Indf 28 rd. 26 Aug 1793

1312 Fol 491
Peder Christensen, Voldby en gaard Moderen Anne Jørgensdatter godwillig afstaar, imod at nyde aarlig ophold efter oprettede Contract. No 6 Hkorn 4 td 4 skp Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc. Indf 20 rd. 26 Aug 1793.

1313 Fol 491
Christen Nielsen Houg, Lading et huus Jens Endwoldsen nu beboer, som han tiltræder naar J E er død. Hkorn 6 skp 1 fc 1 41/84 alb Lg 2 rd 3 1/4 sk. etc. Han forretter Budfoged tienesten i Fajstrup By. Ingen indf. 28 Aug 1793.

1314 Fol 492
Peder Rasmussen, Skivholme  fra Terp - en gaard Jens Rasmussen fradøde, hwis Enke han ægter, samt giwer ophold til Jens Jensen som denne med J R efter Contract war foreenedes om.
No 6 Hkorn 3-2-1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc.  Indf 24 rd. 31 Aug 1793.

1315 Fol 492
Jens Nielsen, Norring - min Arbejdskusk paa Frijsenborg - et huus Jens Hjulmand nu beboer, som han maa tiltræde naar denne og hustrue er døde, eller paa enden maade bliwer ledig. Hkorn 6 skp 2 fc  Lg 1 rd 7 sk for 1/44 part Norringgaards aul 5 rd 5 mk 12 1/2 sk huuspenge 3 rd 3 mk og hielpe Skat 2 mk. Arbejdspenge 1 rd 1 mk 8 sk samt Smørpenge etc. Indf 16 rd. 27 Sept 1793.

1316 Fol 492
Jens Pedersen, Skjoldelev en gaard faderen Peder Jensen godwillig afstaar, imod at nyde aftægt efter oprettet Contract. No 2 Hkorn 3 td 4 skp Lg 5 rd 2 mk 10 sk etc. Saalænge faderen lewer fritages Sønnen for det halwe af det paalignede Howeri, og skal saaledes kun forrette for 1/4 gaard imod at betale 2 rdr arbejdspenge aarlig. Indf 30 rd. 27 Sept 1793.

1317 Fol 493
Hans Nielsen, Borum - fra Dachnes (Dagnæs?) paa Boller Gods - det Skovfogedhuus Skovfogden Laurs Adamsen nu beboer, som han kan tiltrædes wed dennes død eller naar huset paa anden maade bliwer ledig, naar han samtidig tiltræder som Skovfoged i Borum i det district som han til den tid af min Skovridder bliwer forewiist, for hwilket han nyder huuset fri og uden afgift m v. Ingen indf. 5 Octob 1793.

1318 Fol 493
Jens Rasmussen, Voldby - ungkarl der har tient som Rytter i 11 aar - en gaard Søren Andersen fradøde, hwis Enke han ægter, desuden owerlades han til fornøden huusrum de 7 fag  huus som Thomas Poulsen og hustrue saa længe de lewer har til frie beboelse, som ham owerdrages uden afgift, imod han ej nogensinde tager inderste derind. No 4 Hkorn 4 td 4 skp Lg 1 rd 3 mk 6 sk etc. Indf 25 rd. 28 Decb 1793.

1794.

1319 Fol 494
Hans Jensen, Aarslev - som her til Godset med frie Pas fra Fyen er ankommet -  og har ægtet Simon Nielsens datter i Aarslev - den gaard S N godwillig afstaar, imod aftægt til ham og hustru efter oprettet Contract.
No 7 Hkorn 6 td 5 skp Lg 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Indf 70 rd. 8 Jan 1794

1320 Fol 494
Niels Sørensen, Søften - der har haft en gaard sst - en gaard Søren Frandsen nu wed ombytte har afstaaet.  No 4 Hkorn 5 td 1 skp 2 1/2 alb Lg 14 rd 3 sk. Ingen indf. 22 April 1794.

1321 Fol 495
Søren Frandsen, Søften - der har haft en gaard sst - en gaard Niels Sørensen wed omskiftning med har afstaaet. No 1 Hkorn 8 td lg 21 rd 4 mk 12 sk. Ingen indf. 22 April 1794.

1322 Fol 495
Erik Jensen, Kolt  fra Stautrup der har wæret Soldat i 3 aar - et huus Peder Hansen fradøde, hwis Enke han ægter, paa wilkaar at han opfylder Contracten med afdøde P H og Mikkel Sørensen og hustru om frie huuswærelse. Huuspenge 2 rd og af de 2 skp Hkorn  som dette huus fra Clemmen Madsens gaard er tillagt 4 mk 8 sk. Indf 16 rd. 22 April 1794.

1323 Fol 495
Rasmus Michelsen, Haar - ungkarl fra Sandby - en gaard Hans Clemmensen fradøde, hwis Enke han ægter. No 10 Hkorn 6 td 2 fc. Lg 6 rd 5 mk 14 1/2 sk etc arbejdspenge 5 rd.. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende mod 7 rd 2 sk.  Der er  Børnepenge  indestaaende i Boen. Indf 84 rd. 25 Juni 1794.

1324 Fol 496
Knud Pedersen, Norring et huus Swigermoderen Niels Pedersens Enke afstaar, imod at nyde 2 fag huus til frie Beboelse.  Hkorn 1 skp 1 1/2 alb Lg 2 rd 3 mk 12 sk. Indf 6 rd. 25 Juni 1794.

1325 Fol 496
Niels Sørensen, Aarslev - ungkarl - en gaard Niels Pedersen Haugaard godwillig afstaar, imod han holder Contracten om ophold efterrettelig. Hkorn 6 td 5 skp Lg 19 rd 5 mk 9 3/9 sk. Han skal holde sin andel af Diget omkring Døjet paa Frijsenborg mark i stand. Indf 80 rd. 15 Sept 1794.

1795.

1326 Fol 497
Laurs Rasmussen, Vitten et Boelsted Peder Kiær fradøde, hwis Enke han ægter. Hkorn 2 td lg 5 rd 2 sk etc. Indf er formedelst han saa kort herwed hawde fæstet et huus modereret til 10 rd. 22 Jan 1795.

1327 Fol 497
Christen Rasmussen, Vitten - af Pøt Mølle - et huus Lars Rasmussen har afstaaet efter Contract af 31 Decb 1794, imod at C R swarer til Laurs Rasmussens Moder Maren Jensdatter aarlig aftægt saa længe hun lewer og han er wed huuset. Hkorn 1 td Lg 2 rd 3 mk 1 1/2 sk etc. Indf 12 rd. 22 Jan 1795.

1328 Fol 497
Mads Rasmussen, Lading de 2 huuse Hans Jensen Ladefoged formedelst armod ej længere kunne besidde og godwillig afstaar, imod at nyde 6 fag til frie beboelse for ham og hustruen m. v. desuden skal han betale dennes Restancer alt efter oprettede Contract af 24 Marts sidst.  Hkorn 1 td 4 skp 2 fc 2 82/84 alb Lg 4 rd 1 mk 11 1/2 sk etc. Ingen indf. 10 April 1795.

1329 Fol 498
Jens Mortensen, Lading - ungkarl - en gaard Niels Christensen fradøde, hwis Enke han ægter. Der skal swares ophold til Swend Mikkelsens Enke, og efter dennes Død til Ole Johansen og hustru og desuden 4 skp By alt efter den af fradøde N C med Ole Johansen indgaaede Contract af 19 febr 1793. Desuden resterende Lg for 1793 - 1794 14 rd 2 mk 14 sk. No 8 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Ingen indf i betragtning af den byrde der hæfter paa Gaarden. 10 April 1795.

1330 Fol 499
Jens Frandsen, Aarslev - fra Galten - en gaard Søren Sørensen godwillig har afstaaet imod aarlig aftægt efter oprettet Contract. No 5? Hkorn 6 td 5 skp Lg 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Indf 50 rd. 10 April 1795.

1331 Fol 499
Rasmus Bødker, Voldby et huus Jens Jensen med Sal Grewe Wedel Frijses tilladelse paa egen Bekostning har opbygt og nu til R B godwillig afstaar. Huuspenge 4 mk  Indf 5 rd. 10 April 1795.

1332 Fol 499
Peder Pedersen, Fajstrup - fra Lading - en gaard Peder Madsen godwillig afstaar, imod at sware til P M gamle forældre Mads Fredriksen og hustrue Kirsten Sørensdatter saalænge de lewer aarlig ophold, alt efter oprettet Contract mellem dem og den nye fæster. No 2 Hkorn 3 td 4 skp 2 fc Lg 8 rd 9 sk etc. Indf 40 rd. 25 April 1795.

1333 Fol 500
Søren Eriksen, Søften et huus faderen Eriks Sørensen godwillig afstaar. Forretter Jagt og Brewreiser efter tour som andre Huusmænd. Afgift 1 rd. Indf 10 rd. 25 April 1795.

1334 Fol 500
Rasmus Pedersen, Aarslev en gaard Stedfaderen Jens Kande godwillig afstaar, imod ophold i gaarden efter oprettede Contract af 15 April d a. No 11 Hkorn 6 td 5 skp Lg 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Indf 80 rd. 15 Juni 1795.

1335 Fol 500
Hans Christensen, Skjoldelev - fra Sabro - det huus afg Anders Knudsen sidst beboede og Enken godwillig afstaar imod at betinge sig 2 fag huus til frie beboelse samt aarlig 6 Læs Tørw til Ildebrænde. De har wæret beboet af 2 og Hkorn for det eene 3 skp huuspenge 2 rd til samme tiid  aarlig Lg havre 3 skp det andet er et Jordløs huus hworaf swares huuspenge 2 rd 4 mk. Indf 5 rd. 15 Juni 1795.

1336 Fol 501
Niels Thomasen, Vitten et huus Skræder Christen Harnlew nu beboer, som wed død eller paa anden maade kan tiltrædes. Hkorn 3 skp 1 fc 1 alb Lg, huus og ugedagspenge 6 rd 5 sk. Desuden Kongens og Kirkens anpart Korntiende. Indf 12 rd. 12 Aug 1795

1337 Fol 501
Jens Rasmussen, Lading  ungkarl - en gaard Niels Poulsen godwillig afstaar, mod at nyde aftægt No 19 Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Ingen indf. 20 Aug 1795.

1338 Fol 502
Jens Sørensen, Fajstrup -  ungkarl af Erslev - et Boel Peder Rasmussen godwillig afstaar, imod han og hustruen nyder aftægt efter oprettet Contract. Hkorn 1 td 6 skp 1 fc Lg 4 rd 6 sk etc arbejdspenge 2 rd. Indf 20 rd. 20 Aug 1795

1339 Fol 502
Rasmus Jensen, Vitten ungkarl - et huus som (Sted) Moderen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar til Stedsønnen, mod ophold efter Contract af 19 aug. Hkorn 1 td Lg 2 rd 3 mk 1 1/2 alb etc.  Indf 15 rd. 20 Aug 1795

1340 Fol 503
Peder Nielsen, Fajstrup et huus Jens Norring godwillig afstaar, mod han og hustruen nyder ophold efter Contract af 28 April d a. Hkorn 7 skp 1 1/2 alb Lg etc og arbejdspenge 5 rd 2 sk. Indf 20 rd. 24 aug 1795

1341 Fol 503
Peder Michelsen, Norring Skovhus, faderen Mikkel Blak godwillig afstaar, mod han og hustruen nyder ophold. Han skal wære Skovfoged i faderens sted i det district som anvises, imod han nyder huset fri og uden afgift, undtagen skatterne. Indf 10 rd. 24 Aug 1795.

1342 Fol 503
Rasmus Jensen, Sandby - ungkarl - en gaard faderen Jens Andersen fradøde. Giwe sine gamle skrøbelige moder ophold efter indg. contract. No 4 Hkorn 6 td 1 skp 2 fc Skov 2 skp 2 fc 4/5 alb. Lg 14 rd 3 mk etc. Desuden Korntienden mod afgift 6 rd 5 mk 4 sk. Indf 90 rd.24 aug 1795.

1343 Fol 504
Jens Nielsen, Skivholme - ungkarl fra Norring - en gaard Christen Pedersen godwillig afstaar, imod han ægter datteren Anne Margrethe Christensdatter og desuden ophold efter oprettet Contract af 11 d m. No 10 Hkorn 3-2-1 fc Lg 5 rd 5? mk 4 sk etc. Indf 25 rd. 24 aug 1795.

1344 Fol 504
Jens Pedersen, Voldby en gaard Jens Jensen Mand, godwillig afstaar, mod han og hustruen nyder ophold, efter oprettet Contract af 23 aug sidst. No 2 Hkorn 4 td 4 skp Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc. Indf 20 rd. 26 Aug 1795

1345 Fol 505
Erik Christensen, Voldby et huus Jens Sørensen godwillig afstaar.
Hkorn 3 skp Lg 4 rd. Ingen indf. 26 Aug 1795

1346 Fol 505
Jens Sørensen, Foldby et huus Christen Mikkelsen godwillig afstaar. Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb huuspenge og Lg 3 rd 3 sk. etc. Indf 5 rd. 26 afg 1795.

1347 Fol 506
Niels Jensen, Vitten - ungkarl fra Lyngaa - at huus Jens Nielsen godwillig afstaar. Afgift 2 rd. Indf 6 rd. 26 Aug 1795.

1348 Fol 506
Maren Nielsdatter, Voldby de 3 1/2 fag huus med haugeplads Moderen Mariane Markusdatter nu beboer, som hun uden afgift maa hawe saa længe hun betaler de Kongelige skatter og forretter Jagt og Brev rejser efter tur og tilsigelse. Ingen indf. 1 sept 1795.

1349 Fol 506
Niels Nielsen, Borum - fra Labing - en gaard Jens Lundgaard godwillig afstaar, imod aarlig ophold efter oprettet Contract.
No 15 Hkorn 3-5-2-2 11/17 alb Lg 9 rd 5 mk 15 sk. Indf 50 rd. 1 sept 1795.

1350 Fol 507
Jens Nielsen, Norring en gaard faderen Niels Jensen formedelst alderdom og Skrøbelighed godwillig afstaar, mod ophold efter oprettet Contract af 28 aug. No 2 Hkorn 3 td 2 skp og 1/22 part af Norringgaards Howedgaards Mark. Lg 9 rd 1 mk 13 sk og af Norringgaard 11 rd 5 mk 1 sk. etc. Indf 80 rd. 1 sept 1795.

1351 Fol 507
Rasmus Sørensen, Aarslev - ungkarl - en gaard Moderen afg Søren Wæwers Enke godwillig afstaar, imod at nyde ophold efter oprettet Contract.
No 3 Hkorn 6 td 5 skp Lg 19 rd 5 mk 9 3/4 sk. Indf 70 rd. 28 Octob 1795.

1352 Fol 508
Peder Rasmussen, Hammel - ungkarl - en gaard faderen Rasmus Pedersen godwillig afstaar mod at nyde ophold efter Contract af 18 octob.
No 2 Hkorn 2-3-3-2 4/15 lg 6 rd 5 1/5 sk. etc. Indf 20 rd. 28 Octob 1795

1353 Fol 508
Søren Mathiesen, Skjoldelev - fra Kvottrup - hosbondhold paa en gaard Jacob Wakkers Enke Kirstine Wakkers sidst beboede og eiede Bonde-Eiet i men nu til bemelte S M der ægter hendes Datter Dorthe Chatrine Wakkers har owerladt, efter Contract af 18 d m. No 7 Hkorn 7 td 3 fc 2 alb Skov 1 skp 3 fc Lg etc. og arbejdspenge 15 rd 5 sk ingen howeri. Desuden Korntienden som J W har haft i fæste for 9 rd 3 mk. Betalt 100 rd. 28 Aug 1795.

1354 Fol 508
Søren Mathiasen, Skjoldelev fæster efterskrewne Qwægtiende afg Jacob Wakker har haft nemlig Kongen og Kirkens anpart i Hammel 4 rd - ligesaa i Voldby 4 rd 2 mk 2 sk - Kirkens anpart i Foldby 5 rd 1 mk 1 sk ditto i Lading, Sabro og Faarup 9 rd 2 mk 1 sk og Kirkens anpart qwægtiende i Skivholme 3 rd 4 mk ialt 26 rd 3 mk 3 sk. Indf 50 rd. 28 Aug 1795.

1796.

1355 Fol 509
Peder Pedersen, Borum hosbondhold paa den Selw eier gaard Søren Pedersen sidst beboede og ejede Bonde-Eiet i men nu har owerladt ham da han ægter Datteren Kirsten Sørensdatter, efter oprettet Contract af 18 febr sidst. No 3 Hkorn 7 td 3 skp Lg 19 rd 4 mk. Gaardens tilliggende Skov og Tørweskifter maa han ei anderledes ens Lowforswarlig behandle og omgaaes. Betalt 70 rd. 3 Marts 1796.

1356 Fol 509
Anders Rasmussen, Skivholme - ungkarl fra Lyngby - en gaard Christen Nielsen godwillig afstaar, imod han og hustruen  nyder  ophold efter opretttet Contract.
No 7 Hkorn 3-2-1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc. Indf 25 rd. 3 Marts 1796.

1357 Fol 510
Jens Christensen, Voldby - fra Spørring - et huus Niels Pedersen godwillig afstaar, imod han og hustruen nyder frie huuswærelse saa længe de lewer.
Hkorn 3 skp Lg 4 rd. Indf 15 rd. 3 Marts 1796.

1358 Fol 510
Niels Christensen, Haar - Smed i Haldum ungkarl - et huus i Haar Søren Høj? Røj? godwillig afstaar, imod at nyde ophold. Hkorn 2 skp 3 fc 1 alb Lg 3 rd 4 mk 8 sk. Indf 20 rd. 3 Marts 1796.

1359 Fol 510
Mads Nielsen, Hammel - ungkarl fra Dagnæs (Dachnes) paa Boller Gods - en gaard Hans Jensen Tømmermand fradøde, hwis Enke Anne Andersdatter nyder ophold efter oprettet Contract. No 10 Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb Lg 6 rd 5 1/5 sk etc. Ingen indf. 3 Marts 1796

1360 Fol 511
Simon Andersen, Hammel - fra Sall - et huus Christen Giørtler fradøde hwis Enke han ægter. Huset er tillagt 2 td Land paa Hammel Mark til en Koes Græsning hworaf swares afgift 1 rd og huuspenge 4 rd hjelpeskat 2 mk. Indf 12 rd. 18 Aug 1796.

1361 Fol 511
Jørgen Nielsen, Voldby en gaard Niels Jensen fradøde hwis Enke han ægter. No 16 Hkorn 4 td 4 skp Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc. I Betragtning af Enkens maadelige Omstændigheder Og de mange uopfødte Børn, befries denne fæster for Indfæstning. 18 Aug 1796.

1362 Fol 512
Christen Sørensen, Voldby - ungkarl - et huus Moderen afg Søren Skyttes Enke godwillig afstaar, mod at nyde fri huuswærelse sin liwstiid.
Hkorn 3 skp Lg 4 rd. Ingen indf. 18 aug 1796

1363 Fol 512
Jens Nielsen, Skivholme hosbondhold paa den Selweiergaard Swigerfaderen Niels Pedersen Fogh sidst beboede og ejede Bonde-Eiet i men nu har owerladt Swigersønnen efter oprettet Contract. No 2 Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb Lg 6 rd 4 mk 6 sk etc. Det tilliggende Skow Skifte og Tørwejord maae han ej anderleedes end Lowforswarlig behandle og omgaaes. Betalt 16 rd. 18 Aug 1796

1364 Fol 513
Jens Hvas, Borum et huus Niels Andersen Øde (maaske ødelagt huset) sidst beboede. Huuspenge 2 rd 2 mk. Ingen indf. 18 aug 1796.

1365 Fol 513
Niels Sørensen, Lading en gaard faderen Søren Nielsen godwillig afstaar imod han og hustruen Ane Eriksdatter nyder ophold efter Contract af 8 aug. No 5 Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk. etc. Indf 20 rd. 18 Aug 1796.

1366 Fol 514
Christen Pedersen, Lading - ungkarl - en gaard faderen Peder Rasmussen godwillig har afstaaet, imod han og hustruen nyder ophold efter Contract af 15 aug. No 9 Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Indf 10 rd. 18 Aug 1796

1367 Fol 514
Hans Sørensen, Lading en gaard Jens Michelsen godwillig afstaar, da H S har ægtet datteren, imod han og hustruen Ane Hansdatter nyder ophold, efter Contract.
No 15 Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Indf 20 rd. 18 Aug 1796

1368 Fol 515
Jens Christensen, Vitten en gaard Jens Kjeldsen godvillig afstaar til ham, der har ægtet Datteren Ane Jensdatter, mod han og hustruen Ane Poulsdatter nyder ophold efter oprettet Contract. No 12 Hkorn 4 td Lg 10 rd 6 sk etc. Forretter 1/2 gaards Howeri til Frijsenborg efter een derom under 15 Marts 1792 oprettet og af hans formand indgaaed howerie foreening item betaler alle Kongelige ordinaire og Extraordinaire Skatter etc. I betragtning af at han har betalt Indf til mig for fæste paa hans Faders Gaard hwilket fæste Brew han nu har tilbage leweret frigiwes han for Indf af denne Gaard. 18 Aug 1796.

1369 Fol 516
Niels Sørensen, Søften - Ungkarl - en gaard Faderen Søren Elgaard godwillig afstaar, mod han og hustruen nyder ophold efter oprettet Contract. N0 7 Horn 5 td 1 skp 2 1/2 alb Lg 14 rd. 3 sk.  Indf 100 rd. 18 aug 1796.

1370 Fol 516
Laurs Andersen, Kolt et huus Erik Jensen godwillig afstaar, mod at fæsteren opfylder den imellem Michel Sørensen og forhen afdøde fæster Peder Hansen oprettede Contract om friee huuswærelse for M S og hustrue deres liwstiid. Huuspenge 2 rd og af de 2 skp Hkorn som fra Clemen Madsens gaard i Kolt er tillagt aarlig 4 mk 8 sk. Indf 15 rd. 18 Aug 1796

1371 Fol 517
Poul Madsen, Lading halwparten af den gaard Niels Kjær til P M og Adam Zachariasen har afstaaet efter Contract af 22 Novb, mod N K og hustrue Kjerstine Jørgensdatter nyder ophold herunder 6 fag huus som han holder det halwe wedlige af. Efter deres død bliwer disse 6 fag huus med haugeplads til Beboelse for en huusmands Familie, og da tillægges 6 td Land og hworaf denne Fæster udlægger det halwe.
No 13 Hkorn 1-4-2-2 41/42 alb. Lg 3 rd 3 mk 11 1/2 sk etc. Indf 10 rd. (se 1372) 18 Aug 1796.

1372 Fol 517
Adam Zachariasen, Lading  halwparten af den gaard Niels Kjær til denne og Poul Madsen (se 1371) afstaar efter Contract af 22 Novb 1795, hworaf det wæsentlige er at Niels Kjær og Hustru Kjerstine Jørgensdatter skal hawe ophold, herunder 6 fag huus hworaf A Z holder det halwe wedlige. Efter deres død skal boligen anwendes til en Huusmands familie med haugeplads og tilægges 6 td Land hworaf fæsteren udlægger det halwe.
No 13 Hkorn 1-4-2-2 41/42 alb. Lg 3 rd 3 mk 11 1/2 sk etc. Indf 10 rd. 18 Aug 1796.

1373 Fol 518
Jørgen Sørensen, Voldby  ungkarl - et huus faderen Søren Winter godwillig afstaar, imod at nyde frie huuswærelse.
Hkorn 3 skp Lg 4 rd. Indf 12 rd. 30 Aug 1796.

1374 Fol 519
Christen Nielsen, Tilst - ungkarl - et huus Faderen Niels Jensen fradøde. Afgift 2 rd. Indf 20 rd. 15 Decb 1796.

1375 Fol 519
Jens Christensen, Lading et huus Rasmus Laursen og Christen Kirkemands Enke sidst beboede men fradøde. Huuspenge 2 rd 4mk. Indf 6 rd. 15 Decb 1796

1376 Fol 519
Morten Pedersen, Skjoldelev - fra Skørring - et huus Niels Jensen Koldt fradøde, hwis Enke Anne Nielsdatter han ægter. Hkorn 3 skp Lg 4 rd 4 mk og haure 3 skp. Indf 8 rd. 15 Decb 1796

1377 Fol 519
Simon Jensen, Skivholme hosbondhold paa den Selweiergaard faderen Søren Nielsen Kande eiede Bonde-Eiet i har owerladt ham efter oprettet Contract. No 1 Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb etc. Lg 6 rd 4 mk 6 sk. Betalt 16 rd. 15 Decb 1796.

1797.

1378 Fol 520
Jens Jørgensen, Fajstrup - ungkarl fra Herskind - en gaard Niels Thomasen fradøde, hwis Enke Maren Nielsdatter han ægter. No 1 Hkorn 3-4-2 fc Lg 8 rd 9 sk. etc. Indf 30 rd. 2 febr 1797.

1379 Fol 520
Jens Høst Birch, Vitten - Wælærwærdige og høilærde Hr J H B, de 4 td Hkorn paa Vitten Mark, Hr Hans Dons hidtil har haft i fæste men wed hans Død er blewen ledig. Lg og arbejdspenge 14 rd 6 sk og haure 3 td 3 fc. Naar Vitten Byes Mark i Tiiden skulle bliwe omskiftet udlægges Jord af de 4 td Hkorn i udmarken til de 9 huuse som er paa Bakgaarden der før har haft dette Hkorn, saaledes at Vitten By ej fornærmes i saa henseende i henseende til denne gaards huuse med at udlægge meere Jord til huusmænd, end De efter Anordningerne er pligtig. Indf 70 rd. 8 Marts 1797.

1380 Fol 521
Niels Jensen, Ris - ungkarl fra Hinnerup - en gaard Christen Christensen, formedelst alderdom og skrøbelighed godwillig afstaar. N J ægter den eneste datter, og skal sware ophold til ham og hustruen efter oprettet Contract.
No 1 Hkorn 3-2-2-2/3 alb Lg 4 rd 3 mk 4 sk etc. Indf 60 rd. 8 Marts 1797

1381 Fol 521
Rasmus Pedersen, Trige - Frikarl fra Hadbjerg - en gaard Jens Sørensen Tost? fradøde hwis Enke Anne Christensdatter han ægter. Hkorn 4 td 6 skp 2/3 alb Lg 14 rd 1 mk 9 sk. Indf 60 rd. 18 Aug 1797

1382 Fol 522
Ernst Pedersen Blok, Borum en gaard Peder Fogh fradøde.
No 9 Hkorn 3-5-2-2 11/17 alb Lg 10 rd 3 mk 1 sk. Indf 150 rd. 18 Aug 1797.

1383 Fol 522
Søren Pedersen, Foldby et huus faderen Peder Jørgensen Bødker fradøde, imod at giwe sin gamle Moder med frie huuswærelse saa længe hun lewer. Afgift 2 rd. Indf 10 rd. 18 Aug 1797

1384 Fol 522
Christen Thomasen, Haldum et huus  Anna Sørensdatter godwillig afstaar. Huuspenge 3 rd. Indf 16 rd. 18 Aug 1797.

1385 Fol 523
Envold Hansen, Hammel en gaard Faderen Hans Sørensen godwillig afstaar, imod at nyde ophold efter oprettet Contract.
No 12 Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb Lg 6 rd 5 1/5 sk etc. Indf 20 rd. 23 aug 1797

1386 Fol 523
Bønne Rasmussen, Søften - ungkarl fra Sandby - en gaard Jens Baltzersen fradøde, hwis Enke han ægter.
No 6 Hkorn 5 td 1 skp 2 1/7 alb Lg 14 rd 3 sk. Indf 50 rd. 8 Octob 1797

1387 Fol 524
Niels Nielsen Balle, Skivholme - ungkarl fra Sandby - en gaard  Søren Nielsen Rimmer, godwillig afstaar. Ægter Datteren Elisabeth Sørensdatter. Giwer ophold efter oprettet Contract. No 4 Hkorn 3 td 2 skp 1 fc Lg 5 rd 5 mk 4 sk etc. Indf 25 rd. 8 Octob 1797

1388 Fol 524
Søren Christensen, Haldum et huus faderen Christen Andersen godwillig afstaar, mod for sig og hustruen at nyde frie huuswærelse. Lg 1 rd 2 mk. Indf 10 rd 1 Octob 1797.

1798.

1389 Fol 525
Niels Sørensen, Terp - fra Skivholme - en gaard Michel Nielsen godwillig afstaar, mod han og hustruen  nyder ophold efter d d oprettet Contract. Han har ægtet Datteren. No 2 Hkorn 4-6-3-1 1/3 alb Skov 1 fc 2 2/3 alb Lg 7 rd 2 mk 2 sk etc.  Indf 30 rd. 28 Marts 1798.

1390 Fol 525
Laurs Mogensen, Lading - fra Hummelure - en gaard Morten Jensen formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar, imod ophold for ham og hustruen.
No 14 Hkorn 3-1-1 2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Indf 20 rd. 28 Marts 1798

1391 Fol 526
Ole Rasmussen, Lading en gaard Peder Jensen godwillig afstaar, imod ophold for ham og Hustruen efter oprettet Contract. Han har ægtet Datteren Maren Pedersdatter. No 7 Hkorn 3-1-1-2 20/21 alb. Lg 7 rd 1 mk 7 sk etc. Indf 20 rd. 28 Aug 1798

1392 Fol 526
Peder Jepsen, Skjoldelev et huus Christian Jensen godwillig afstaar, imod han og hustruen nyder ophold efter Contract. Han har ægtet Datteren. Hkorn 3 skp Lg 6 rd og 3 skp Haure. Indf 15 rd. 18 Marts 1798.

1393 Fol 526
Søren Hansen, Norring - fra Ølsted -  et huus Jacob Frandsen formedelst fattigdom godwillig afstaar, mod frie huuswærelse for sig og hustruen efter Contract af d d. Hkorn 6 skp 2 fc samt 1/44 part af Norringgaards Avl. Lg 1 rd 7 sk af Norringgaard 5 rd 5 mk 12 1/2 sk huuspenge 3 rd 4 mk hjælpeskat 2 mk ialt 11 rd 3 1/2 sk. Arbejdspenge 1 rd 11 sk desuden Smørpenge etc. Indf 40 rd 18 Marts 1798

1394 Fol 527
Anders Jensen, Norring - ungkarl - en gaard Poul Jensen godwillig afstaar. Han har ægtet datteren Kirsten Poulsdatter. No 1 Hkorn 3 td 2 skp og 1/22 deel af Norringgaard Howedgaards Mark. Han skal holde sig den med Swigerfaderen P. J. oprettede aftægts Contract dat 8 Febr 1798 i alle maader efterrettelig. Lg 4 rd 1 mk 13 sk og af Norringgaards deel 11 rd 5 mk 9 sk samt arbejdspenge 5 rd. Desuden Smørpenge etc. Indf 70 rd. 28 Marts 1798.

1395 Fol 527
Jens Nielsen, Norring en gaard Rasmus Rasmussen formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar. Han ægter Datteren Kirsten Rasmusdatter. No 7 Hkorn 3 td 2 skp og 1/22 del af Norringgaard howedgaards avl. Lg 4 rd 1 mk 13 sk Arbejdspenge 5 rd og for Norringgaards Mark 11 rd 5 mk 9 sk samt Smørpenge etc. Han istandsætter og wedligeholder bl a sin deel af Diget og Gierdet omkring det saakaldte Dyet og Hestehaugen paa Frijsenborg Mark. Indf 70 rd. 28 Marts 1798.

1396 Fol 528
Birkedommer Stilling, Hammel Dyhrhuus - Giør witterligt at da Casper Schuman som fæster af Gammel Dyhrehaugehuus wed Contract af 20 april d a af mig approberet den 28 har afstaaet bemelte Dyhrhuus til Hr Birkedommer Stilling, saa fæstes han dette med tilliggende auling og Engbund samt Græsning for 6 Beester, 16 fæeshøweder og 30 faar med deres yngel udi omkring liggende Skove og heede saawidt Frijsenborg Mark strækker sig nemlig i gl Dyhrehauge, Wognkiær og i heeden omkring Døyet og Rakker Søen/: dog at freede Kornet:/. Fæstet gælder ogsaa for hans Enke saalænge hun forbliwer ugift. Der tilstaaes ham ogsaa fornøden Ildebrænde af Træ og Tørw uden betaling, ligesom den aarlige hjælp til Hegnets wedligeholdelse omkring Gl Dyhrehaugehuusets Tofter som Casper Schuman har nydt af Norringgaards Godses Bønder og disse ere pligtige at forrette. Ingen indf 23 Juni 1798.

1397 Fol 529
Christen Pedersen, Voldby - ungkarl - et huus Peder Hjulmand har haft i fæste hwis efterladte Enke han ægter.
Hkorn 3 skp Lg 4 rd. Indf 16 rd. 19 Octob 1798.

1398 Fol 529
Johan Phillip Würtz, Hammel  - min Post der i 9 aar har tient paa Frijsenborg - det priwiligerede Kroerhuus Sadelmager Regner fradøde. Huset er wed Byens udskiftning tillagt 4 td Land hworaf swares 2 rd samt af huus og Priwelegium 16 rd foruden alle Kongelige paabudte saawel af huus og Priwelegium som Personelle Skatter af sig Familie og hawende Folk. I betragtning af hans lange troe tieneste udwiiser min Skowrider ham aarlig til Ildebrændsel 20 læsser Bøge Træe ligesom forrige fæstere af Kroet. Indf 15 rd. 28 Octob 1798.

1399 Fol 529
Mads Rasmussen, Hammel - ungkarl - en gaard faderen Rasmus Madsen formedelst alderdom godwillig afstaar imod at nyde ophold for sig og hustrue efter oprettet Contract.
No 9 Hkorn 2-3-3-2 4/15 alb Lg 6 rd 5 1/5 sk. etc. Indf 30 rd. 30 Octob 1798.

1400 Fol 530
Jeppe Nielsen, Voldby - ungkarl - en gaard Jørgen Nielsen fradøde, hwis Enke han ægter. No 16 Hkorn 4 td 4 skp Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc. Indf 20 rd. 30 Octob 1798.

1401 Fol 530
Rasmus Nielsen, Borum hosbondhold paa den Selweiergaard faderen Niels Pedersen beboede og eiede Bonde Eiet i. Efter oprettet Contract. No 6 Hkorn 7 td 2 skp 3 fc 1 alb Lg 19 rd 3 mk 11 sk. Det tilligende Skov og Tørve Jord maa han ei anderledes end Lowforswarlig behandle og omgaaes. Betalt 60 rd. 30 Octob 1798.

1402 Fol 530
Degnen Sr Hasle, Aarslev - Degne og Skoleholder -  et Jordløs huus som hidtil har wæret owerladt de Aarslev Mænd. Afgift 4 rd. Ingen indf. 3o Octob 1798.

1403 Fol 531
Peder Rasmussen, Norring - ungkarl - et huus Jens Sørensen fradøde hwis Enke han ægter. Hkorn 1 skp 1 1/2 alb Lg 2 rd 3 mk 12 sk. Indf 10 rd. 30 Octob 1798

1404 Fol 531
Jens Laursen, Vitten  ungkarl fra Lyngaa - et huus Jens Jensen Lerbjerg fradøde, ægter Enken. Hkorn 1 td Lg 2 rd 3 mk 1 1/3 sk og Haure 6 skp 3/4 fc og forretter een Dags Arbeide ugentlig i Frijsenborg Hauge eller indtil widere betaler for samme aarlig 3 rd 1 mk. Indf 20 rd. 30 Octb 1798.

1405 Fol 531
Søren Nielsen, Haar - ungkarl - en gaard Hans Andersen, formedelst Sygdom afstaar, imod at nyde ophold for sig og hustrue. No 1 Hkorn 6 td 2 fc Lg 6 rd 5 mk 14 1/2 sk etc. Desuden Korntiende mod 7 rd 7 sk aarlig afgift Istandsætter og wedligeholder Diget omkring Døjet og Gierdet omkring Hestehaugen. Indf 65 rd. 30 Octob 1799 (1798?).

1406 Fol 532
Peder Hansen, Søften en gaard faderen Hans Jacobsen godwillig afstaar, mod ophold efter oprettet Contract.
No 9 Hkorn 8 td. Lg 21 rd 4 mk 12 sk. Indf 250 rd. 8 Decb 1798.

1407 Fol 532
Frands Rasmussen, Haar - ungkarl - en gaard Faderen Rasmus Frandsen godwillig afstaar, imod ophold efter oprettede Contract. No 8 Hkorn 6 td 2 fc Lg 6 rd 5 mk 14 sk etc. Arbejdspenge 5 rd.  Desuden Korntiende mod afgift 7 rd 7 sk. Indf 70 rd. 8 Decb 1798

1799.

1408 Fol 533
Jens Jensen, Tinning en gaard Mikkel Pedersen formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar mod fornøden ophold for ham og hustruen. Han ægter den ældste Datter. No 8 Hkorn 3 td 5 skp 3 fc 1 2/41 alb Lg 10 rd 3 sk etc. Indf 50 rd. 8 Jan 1799

1409 Fol 534
Morten Nielsen, Borum et huus Niels Sørensen godwillig afstaar, mod at nyde ophold. Lg 2 rd. Indf 16 rd. 28 Jan 1799.

1410 Fol 534
Rasmus Eriksen, Borum en gaard Ernst Bloch formedelst fattigdom godwillig afstaar. No 9 Hkorn 3 td 5 skp 2 fc 2 11/17 alb. Lg 10 rd 3 mk 1 sk. Gaardens arpart af Diget omkring Døjet paa Frijsenborg Mark istandsætter og wedligeholde. Ingen indf. 28 April 1799

1411 Fol 535
Niels Nielsen, Norring en gaard Christen Hansen formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar. No 12 forhen Hkorn 3 td 2 skp men wed udskiftningen i 1798 er tillagt huusmændene af denne gaards Hkorn 1 fc 2 1/4 alb altsaa kuns igien 3 td 1 skp 2 fc 3/4 alb og 1/22 del af Norringgaards Howedgaards Mark. Owerholder aftægts Contracten med C H af 1 Decb 1798. Lg 4 rd 1 mk 1 sk Arbejdspenge 5 rd og for anparten af Norring Gaard 11 rd 5 mk 9 sk etc. Anparten af diget omkring Døjet og Gierdet om Hestehaugen vedligeholder han sin anpart af. Indf 215 rd. 28 April 1799.

1412 Fol 535
Zacharias Laursen, Norring - ungkarl - en gaard Laurs Christensen fradøde, hwis Enke til bemelte sin Søn godwillig afstaar, mod aarlig aftægt. No 15 Hkorn tidligere 3 td 2 skp men wed udskiftningen 1798 fra denne tillagt huusmændene 1 fc 2 alb altsaa igen 3 td 1 skp 2 fc 1 alb og 1/22 af Norringsgaards Howedgaards Mark. Lg 4 rd 1 mk 1 sk Arbejdspenge 5 rd og for Norringgaards anpart 11 rd 5 mk 9 sk etc. Vedligeholder sin del af diget om Døjet og Giærdet om Hestehaugen paa Frijsenborg Mark. Indf 215 rd. 28 April 1799.

1413 Fol 536
Ole Christensen, Norring - ungkarl - en gaard faderen Christen Pedersen formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar. No 18 Hkorn forhen 3 td 2 skp med wed Udskiftningen 1798 er tillagt huusmændene 1 fc 2 alb til rest 3 td 1 skp 2 fc 1 alb og 1/22 del af Norringgaards Howedgaards Mark. Lg 4 rd 1 mk 1 sk arbejdspenge 5 rd og af Norringgaards anpart 11 rd 5 mk 9 sk etc. Vedligeholder sin anpart af diget omkring Døjet og Giærdet om Hestehaugen paa Frijsenborg Mark. Indf 150 rd. 28 April 1799.

1414 Fol 537
Anders Nielsen, Norring - ungkarl - et huus Knud Pedersen godwillig afstaar imod at nyde huuswærelse. Hkorn 1 skp 1 1/2 alb men wed udskiftningen 1798 er tillagt 3 fc 1 1/2 alb altsaa har 2 skp. Lg 3 rd 8 sk. Indf 10 rd. 28 April 1799.

1415 Fol 538
Jens Jensen, Vitten  ungkarl - et jordløs huus Jens Helbo formedelst fattigdom har afstaaet. Afgift 2 rd. Ingen indf. 18 Maj 1799.

1416 Fol 538
Søren Nielsen, Norring en gaard (Stedfaderen)  Peder Clemmensen formedelst Swaghed godwillig afstaar. No 17 Hkorn forhen 3 td 2 skp men wed udskiftningen 1798 fra denne gaard tillagt huusmændene 1 fc 2 alb altsaa igen 3 td 1 skp 2 fc 1 alb og 1/22 del af Norringgaards howedgaards Mark. Holder sig den med Stedfaderen  P C oprettede aftægts Contract af 18 Juli 1799 efterrettelig. Lg 4 rd 1 mk 1 sk Arbejdspenge 5 rd og for anparten af Norringgaard 11 rd 5 mk 9 sk etc. Vedligeholder sin anpart af Diget om Døjet og Giærdet om Hestehaugen paa Frijsenborg Mark. Indf 120 rd. 25 Juli 1799.

1417 Fol 539
Hans Jensen, Skjoldelev - ungkarl - et huus Peder Jepsen fradøde, hwis Enke han ægter. Hkorn 3 skp Lg 6 rd og 3 skp Haure. Indf 10 rd. 25 Juli 1799.

1418 Fol 540
Peder Jensen, Vitten - ungkarl - et jordløs huus Niels Pedersen godwillig afstaar. Afgift 2 rd. Bygningerne bekoster Ieg forsikret i Brandkassen, hworimod han betaler afgiften, hworimod at han i tilfælde hæwer den Summa samme er ansat til. Indf 6 rd. 6 Aug 1799.

1419 Fol 540
Jørgen Andersen, Voldby et jordløs huus Peder Boltes Enke fradøde. Afgift 1 rd. Han betaler den aarlige afgift til Brandkassen, som jeg betaler indlemmelsen for, modtager han i Brandtilfælde godtgiørelsen hworfor han besørger huuset opbygt igien. Ingen indf. 23 Aug 1799.

1420 Fol 541
Hans Rasmussen, Terp en gaard faderen Rasmus Pedersen, formedelst alderdom godwillig afstaar. Hkorn 4 td 6 skp 3 fc 1 1/3 alb Skov 1 fc 2 2/3 alb. Han owerholder den med faderen oprettede Aftægts Contract. Lg 7 rd 2 mk 2 sk etc. Vedligeholder sin del af Diget om Døjet og Giærdet om Hestehaugen paa Hammel Mark. Gaardens Bygninger bekoster han forsikret i Brandkassen. Indf 30 rd. 28 Aug 1799.

1421 Fol 542
Jens Sørensen, Vitten - ungkarl - et Jordløs huus Niels Jensen godwillig afstaar. Afgift 2 rd. Huset bekostes forsikret i Brandkassen. Indf 4 rd. 28 Aug 1799.

1422 Fol 543
Jens Sørensen, Vitten et jordløs huus, som har hørt til Bakgaarden. Huuspenge 1 rd. Huset bekostes forsikret i Brandkassen af mig mod han betaler den aarlige afgift. Indf 4 rdr. 30 Juli 1799.

1423 Fol 544
Erik Rasmussen, Vitten et jordløs huus som har hørt til Bakgaarden. Afgift 1 rd. Jeg bekoster huset forsikret i Brandkassen mod han betaler den aarlige afgift. Indf 4 rd. 30 Aug 1799.

1424 Fol 545
Mogens Sørensen, Vitten et huus hans Swigerfader Terkild Skomager godwillig afstaar. Hkorn 4 skp 1 alb samt noget tillæg af Sneptrup heede. Lg 2 rd 12 1/2 sk og haure 3 skp 3 1/2 fc samt forretter en Dags Arbeide ugentlig i Frijsenborg Hauge eller indtil widere betaler aarlig for samme 3 rd 1 mk. Jeg bekoster huset forsikret i Brandkassen som han betaler afgiften for. Indf 12 rd. 30 Aug 1799.

1425 Fol 546
Søren Nielsen, Foldby - ungkarl - et huus Rasmus Nielsen Farre fradøde hwis Enke han ægter. Hkorn 5 skp 2 fc 1 alb Lg 3 rd 3 sk etc. Huset bekoster ieg forsikret i Brandkassen, han betaler afgiften. Indf 12 rd. 8 Novb 1799.

1800.

1426 Fol 548
Søren Rasmussen, paategning til Fæstebrewet Fol 399 dat Frijsenborg 16 Juli 1782. Det i forestaaende fæstebrew omrørte wilkaar at han er tilladt at hugge i det af hans formand opælskede Skowskifte, uden forewiisning, hwad som ei er tienlig til Opælskning, og til fornøden Gierdsel, bortfalder Gandske, ligesom han fritages med opsigt med bemelte Skowskifte, alt fra dato af, hworimod han aarlig betaler 6 rd for dette Jord Eng og Græsning som Skowfogden i Søften nu har til brug etc. 3 Juni 1800.

1802 - 1807.

1427 Fol 548
Jens Nielsen Spørring, Norring - ungkarl - en gaard Rasmus Rasmussen formedelst alderdom og Swaghed godwillig afstaar. Han har ægtet Datteren. (overskr. Jens Spørring i text: Jens Nielsen Spørring) No 7 Hkorn 3 td 2 skp og 1/22 del af Norringgaards Mark. Han owerholder aftægts Contracten med Swigerfaderen af 28 febr d a. Lg 4 rd 1 mk 13 sk og af Norringgaard 11 rd 5 mk 9 sk ialt 21 rd 1 mk 6 sk etc. Arbejdspenge 5 rd. Vedligeholder sin del af diget om Døjer og Giærde om hestehaugen paa Frijsenborg Mark. Indf 70 rd. 28 Marts 1802

1428 Fol 549
Jens Jensen, Tinning - ungkarl - en gaard Michel Pedersen formedelst alderdom og swaghed afstaar, imod fornøden ophold. Han ægter den ælste Datter. No 8 Hkorn 3 td 5 skp 3 fc 1 2/41 alb Lg 10 rd 3 sk etc. Indf 50 rd. 20 Jan 1804.

1429 Fol 549
Jens Nielsen, Foldby et huus med det wed udskiftningen tillagte Hkorn 2 skp. Lg og huuspenge 4 rd 2 mk. Han skal lade det forsikre i Brandkassen. Ingen indf. 11 Decb 1805.

1430 Fol 549
Anders Nielsen, Haar - fra Norring - en gaard Michel Nielsen godwillig formedelst alderdom afstaar efter oprettet Contract. No 2 Hkorn 6 td 2 fc Lg 6 rd 5 mk 14 1/2 sk arbejdspenge 3 rd 4 mk 8 sk ialt 10 rd 4 mk 6 1/2 sk. etc. I øwrigt forretter fæsteren det fornødne Arbeide til øde afbrendte og udflyttede Gaarde paa Godset i owerensstemmelse med anordningen. Wedligeholder sin deel af diget og Giærdet om Døjet og Hestehaugen paa Frijsenborg Mark. Desuden fæsten Korntiende mod 7 mk pr td Hkorn. Indf 60 rd. 4 Decb 1804

1431 Fol 550
Rasmus Jørgensen, Voldby en gaard faderen Jørgen Jensen godwillig afstaar, mod aftægt til forældrene efter oprettede Contract. Hkorn 4 td 4 skp. Lg 4 rd 5 mk 8 sk etc. Han skal lade gaarden forsikre i Brandkassen naar forlanges. Betaler faderen restance 4 rd 5 mk 8 sk derfor ingen indf. 9 Decb 1804.

1432 Fol 551
Jens Jensen, Hammel - Jens Pedersens Søn - en gaard Rasmus Sørensen hidtil har haft. No 14 Hkorn 2 td 3 skp 2 alb. Lg 5 rd 2 mk 2 sk etc. Betale Contigent til Brandkassen. Ingen indf. 14 Novb 1804

1433 Fol 551
Mads Rasmussen, Hammel - ungkarl - en gaard faderen Rasmus Madsen formedelst alderdom godwillig afstaar, imod ophold. No 9 Hkorn 2 td 3 skp 2 alb. Lg 5 rd 2 mk 1 1/5 sk etc. Indf 30 rd. 30 Novb 1804

1434 Fol 552
Christen Pedersen, Lading - ungkarl - en gaard faderen Peder Rasmussen godwillig afstaar, mod at han og hustruen nyder aftægt. No 9 Hkorn 3 td 1 skp 1 fc 2 20/21 alb Lg 7 rd 1 mk 7 skp etc. Indf 10 rd. 16 Novb 1804.

1435 Fol 552

No 5 C7 54 anden Klasse for Sum fra 400 til 500 rd incl. 1807

Friderick Kragh Juell Wind Grewe af Frijs. etc. -
Giør witterligt: at da Niels Christensen Snedker, Voldby som wed Byens Omskiftning for omtrent 21 aar siden, er frakommen en gaard paa 2 td 6 skp 3 fc 1 1/7 alb, hworpaa han har forewiist Festebrew af 6 Decb 1783 og strax er tiltraadt et huus i samme Bye paa 3 skp Hkorn, hwilket han hidtil som Fæster har besiddet dog uden derpaa at wære meddeelt ordentlig Fæstebrew, saa fæstes ham hermed bemeldte huus og Jord paa de wilkaar: at han deraf samt af sig og familie betaler og udreeder alle Kongl. Skatter og Paabudde som er eller bliwe paalagte, betaler i huuspenge til hwer Mortensdag 4 rdr forretter Jag og Brewløb efter Anordningen, holder Huuset wed hæwd og Bygning efter de wed Huusets Tiltrædelse giældende og seenere udgangne Anordninger, lader sit Huus assurere i Brandkassen og betaler deraf det aarlige Brandcontigent, samt retter sig iøwrigt efter Lowen og Anordningerne. Indfæstning er ikke betalt.
Frijsenborg den 30 Nov 1807.
Paa Hr Kherre Grewe K. Juel Wind Frijses Wegne efter Ordre I. L. Tommesen (L:S:)

Ligelydende fæstebrew hawer ieg modtaget og tilforbunden mig at efterlewe samme. - Dat ut supra Niels Christensen.

1436 Fol 552
Aarslev Byes Hartkorn

Wed Aarslew Byes Udskiftning i Aar 1817 er Gaardmændenes hartkorn, nedsat til 6 td 3 skp og Landgilden for dem som ej kiøbte nedsat til 18 Rd 5 mk 10 sk Sølw hwilkes her anmærkes. Sign.

 

Færdig med afskrift af Frisenborg Fæsteprotokol 1719 - 1807 (1688)

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Tilbage til godsarkiver

 Tilbage til Frisenborg-2